Galat hay 5

1Kəriste kə təma kway ahaya abəra mə bazlam i Musa mapala eye hərwi ada kâ tərakwa beke i wuray sa bay. Ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ vəlumay tsəveɗ a ndəray tâ təra kurom ha beke i wuray bay. 2Neŋ Pol, faya na tsikakumeye: Taɗə a sakum ndo hay tâ ɗəs kurom na, niye na, andza məgweɗe wu nakə Kəriste a ge hərwi kurom aye ma giye ŋgama bay. 3Neŋ faya na masakumeye ha sa, taɗə ndoweye kə ɗəs bo na, kutoŋ mâ pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye tebiye. 4Nəkurom ndo neheye ka dzalum mə gər kurom ka tərumeye ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom hərwi nakə faya ka pumeye bəzay a bazlam i Musa mapala eye na, ka ŋgənum, ka zum a bo tə Kəriste dəreŋ. Ka hutumeye ŋgwalak i Mbəlom sa bay. 5Nəmay na, nəmaa pa faya mədzal gər may, Mbəlom ma ta təriye may ha ŋgwalak eye hay hərwi nəmaa vəl ha ɗərev may a Kəriste. Nakay na, wu nakə faya nəmaa həbiye ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye. 6Taɗə ndoweye madzapa eye tə Yesu Kəriste, taɗə agəna neŋgeye maɗəsa bo eye, agəna maɗəsa bo eye bay na, ma giye wuray bay. Wu bagwar eye na, nakə ka dzalakweye ka neŋgeye aye. Məpe mədzal gər kway ka neŋgeye ma vəlakweye gədaŋ mawuɗe siye i ndo hay. 7Ahəl niye na, ka yawum kame kame ta məge wu nakə lele aye. Maa gakum me ka məge wu neheye deɗek aye na, way? 8Ndo nakə a səpat kurom, a say gum andza niye na, Mbəlom nakə a zalakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye bay. 9Ndo hay tə gwaɗawa na: «Ka kuts gəɗe ka wu tsekweŋ na, ma kwasiye ha wu niye tebiye.» 10Hərwi nəkway na, madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste. Neŋ na sər ta deɗek ka təmumeye andza i ga, ka dzalumeye andza neŋ. Na sər ha ndo faya ma zlakumeye naha mawesewes aye na, kwa way Mbəlom ma gəsiye na a sariya. 11Malamar ga hay, neŋ na, taɗə na ɗawa ha bazlam i Mbəlom huya, ada na gwaɗawatay a ndo hay ɗəsum bo na, Yahuda hay ta geŋeye ɗəretsətseh bay. Ada bazlam nakə na tsikiye ka madere i Kəriste nakə ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye aye na, ma ndalateye bay. Ane tuk na, na tsikawa andza niye bay. 12Ndo neheye faya ta kwasakumeye ha gər aye na, a seŋ na, tâ ye tâ təra andza voʼar neheye mahəla kuɗes aye. 13Malamar ga hay, nəkurom na, Mbəlom a zalakum hərwi ada kâ təmumaw abəra ma beke i bazlam i Musa mapala eye. Ka ləvumeye gər kurom andza niye, kâ gwaɗumay a gər kurom ka gumeye wu nakə a say a bor i bo kurom aye bay. Ɗuh na, dzənum bo nəte nəte tə mawuɗe bo. 14Wu nakə bagwar eye mə bazlam i Musa mapala eye na, andza nakay: «Wuɗa ndo i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər yak.» 15Taɗə ɗuh faya ka gumeye andza wu i pesl hay, ka dzumeye bo ada ka gumeye mbəlak a bo na, gum metsehe bəna, ka nasumeye ha bo nəte nəte kurom eye. 16Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, anaŋ: Vəlumay tsəveɗ a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ ɗakum ha tsəveɗ. Taɗə ka gum andza niye na, ka pumay bəzay a tsəveɗ neheye lele bay bo kurom a wuɗa aye sa bay. 17Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a wuɗa wu neheye lele bay a say a bo i ndo məge aye bay, ada bo i ndo nakə a kula ha gər ka Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Nəteye neheye sulo aye faya ta giye vəram. Hərwi niye ka slumeye məge wu nakə a sakum məge aye bay. 18Ane tuk na, taɗə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗakumeye ha tsəveɗ na, bazlam i Musa mapala eye a ləva kurom sa bay. 19Ka sərakwa wu neheye a say a bor i bo kway aye. A say məge na, wu neheye anaŋ aye: Məge madama, məge wu nakə lele bay aye ada məge wu nakə a ge horoy aye. 20Ta tawal kule, tə ge madaŋ, ndo hay tə nay ɗəre bo nəte nəte mə walaŋ tay, faya ta təriye a bo, ta sələk, wu a ndalatay, tə dzala na, bo tay ɗekɗek, ta ŋgəna ka bo abəra ndo hay, me a ye tay ka bo bay. 21Tə ge ɗəre ka wu i ndo hay, tə kwaya, tə ge wu nakə a ye ka bo məge bay aye, ada faya ta giye wu siye andza nakay haladzay. Ɓa na gakum ɗaf, anəke na maseye sa. Ndo neheye faya ta giye slala i wu neheye na, ta fələkwiye a Bəy i Mbəlom bay. 22Wu nakə a yaw ma Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye andza hohway i gərɗaf aye anaŋ: Məsəfəre a vəl mawuɗe bo, məŋgwese, zay, məsəmay naha, ŋgwalak, lele, deɗek, 23məndze ləfeɗeɗe, məge metsehe a bo. Ndo neheye faya ta giye andza nakay aye na, sariya ma gəsiye tay ha bay. 24Ndo neheye nəteye i Yesu Kəriste aye na, ta kərah bor i bo tay ada ta mədzal gər nakə lele bay aye, andza ta dar tay ha wu niye hay ka mayako mazləlmbaɗa eye. 25Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə vəlakway sifa. Kutoŋ mata ləve kway na, neŋgeye. 26Kâ ɗəslakway ha gər a bo kway bay, kâ ndalakway ha ɗərev a siye i ndo hay bay, kâ gakwa sələk ka siye i ndo hay bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\