Hebrœ hay 1

1Ahəl niye na, Mbəlom kə tsikatay me a bəba təte kway hay madzəga haladzay ada ta tsəveɗ mekeleŋ eye wal wal haladzay tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay. 2Mbəlom a tsikawa andza niye hus a həlay kway nakay maduk i duk eye. Anəke a tsik bazlam ŋgay ɗuh na, ta bəɗiɗay i Wawa ŋgay. Mbəlom a ge məndzibəra ahəl niye tə həlay i Wawa ŋgay, a zla neŋgeye hərwi ada mâ ləva wu hay tebiye. 3Ta ŋgateye a məzlaɓ i Mbəlom na, mə neŋgeye. Neŋgeye a ndzəkit bo Bəba Mbəlom. Wu hay tebiye andaya hərwi ŋgay. Kə ta tsəveɗ nakə Mbəlom ma bariye mezeleme abəra ka ndo hay aye hərwi ada tâ huta tsəveɗ matəre tsəɗaŋŋa. Ma dəba eye na, a tsal a mbəlom, a ye naha a ndza tə həlay i mənday i Mbəlom neŋgeye nakə a ləva wu hay tebiye aye hərwi ada tâ ləva tə neŋgeye. 4Andza nakay, Mbəlom a ɗa ha Wawa ŋgay na, bagwar eye, a ze gawla i Mbəlom hay, andza nakə məzele niye Mbəlom a vəlay a ze i gawla i Mbəlom hay aye. 5Mbəlom kə tsikay ɗaɗa a gawla ŋgay nəte: «Nəkar wawa ga. Bəgom neŋ na təra Bəba yak.» Kə tsik ka gawla ŋgay nəte: «Neŋ na təriye bəba ŋgay, neŋgeye ma təriye wawa ga» bay. 6Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom faya ma sləraweye Wawa ŋgay felik eye ka məndzibəra na, a gwaɗ: «Gawla i Mbəlom hay tebiye tâ ɗəslay ha gər.» 7Ka gər i gawla i Mbəlom hay na, Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ: «Nəteye na, ndo i maslaŋ ŋgay hay. A təra tay ha andza mətasl, nəteye andza ɗərneh i ako.» 8Ane tuk na, ka gər i Wawa i Mbəlom na, mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ: «Nəkar na, Mbəlom, ka ləviye bəy yak ka tor eye. Ka ləviye ndo yak hay ta ŋgwalak. 9Wu nakə ŋgwalak eye na, ka wuɗa. Wu nakə ŋgwalak eye bay aye na, a yaka a gər bay tebiye. Hərwi niye Mbəlom, Bəba yak Mbəlom, kə zla kar ada kə pa kar bagwar eye ka ze ndo neheye nəkurom ka bo dziye aye ada kə vəlakway məŋgwese.» 10Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ sa: «Bəy Maduweŋ, ka madazlay i wu tebiye maa ge məndzibəra na, nəkar. Nəkar tə həlay yak eye ka ge magərmbəlom. 11Wu neheye tebiye ka ge aye ta dziye. Ane tuk na, nəkar na, ka ndziye ka tor eye. Wu neheye tebiye ta giye guram andza petekeɗ. 12Ka paɗiye tay ha andza ta paɗiye petekeɗ guram eye. Nəteye ta mbəɗiye andza petekeɗ a mbəɗa, ane tuk na, nəkar na, ka mbəɗiye bay, sifa yak ma ndəviye ɗaɗa bay.» 13Ɗaɗa Mbəlom kə tsikay a gawla ŋgay: «Dara, ndza tə həlay i mənday ga, hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha ndo məne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak aye» na, kə tsikay nəte bay. 14Gawla i Mbəlom hay nəteye na, way hay? Nəteye məsəfəre neheye faya ta geye məsler a Mbəlom aye, ma sləriye tay ha məmatay bo a ndo neheye faya ma təmiye tay ha aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\