Hebrœ hay 10

1Bazlam i Musa mapala eye na, mezek i wu neheye ŋgwalak eye faya ka hutakweye aye. Nəteye na, wu niye hay bay. Ndo hay tə kəɗaway wu a Mbəlom hərwi mahəndzəɗe tə neŋgeye, tə kəɗaway wu a Mbəlom ka məve ka məve, ane tuk na, a sla faya matəre tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay. 2Taɗə ndo hay ta təra tsəɗaŋŋa hərwi nakə tə kəɗaway wu a Mbəlom ta deɗek aye na, haɓe ta gəriye ha məkəɗay wu a Mbəlom. Hərwi atay mezeleme tay kə bara sik nəte ka ndəv, mezeleme tay a matayaw a gər bay. 3Ane tuk na, ɗuh məkəɗe wu neheye tə kəɗaway a Mbəlom aye na, mezeleme tay a matayaw a gər ka məve ka məve, 4hərwi bambaz i merisla ta voʼar a sla məbere mezeleme bay. 5Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste mazlambar ma deyeweye ka məndzibəra aye na, a gwaɗay a Mbəlom: «A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay, tâ vəlaka wu mekeleŋ eye bay. Ane tuk na, ka vəleŋ bo hərwi ada nâ vəlaka. 6Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka naha ada məkəɗe wu hərwi məpəse ha mezeleme na, a yaka a gər bay. 7Aya, na gwaɗaka: Neŋ anaŋ Mbəlom, na yaw ka məndzibəra na, hərwi ada nâ ge wu nakə a saka aye, andza nakə mawatsa eye ka gər ga mə ɗerewel i bazlam mapala eye aye.» 8Wu nakə Kəriste a lah mətsike aye na, a gwaɗ: «A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay, tâ vəlaka wu mekeleŋ eye bay. Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka naha ada məkəɗe wu hərwi məpəse ha mezeleme na, a yaka a gər bay.» Kwa wu neheye a pay bəzay a bazlam mapala eye bəbay na, a yay a gər a Mbəlom bay. 9Kəriste a gwaɗ sa: «Neŋ anaŋ na yaw ka məndzibəra na, hərwi ada nâ ge wu nakə a saka aye.» Andza niye, a mbata ha Dzam Guram eye, a vəl a ɗəma tsəveɗ weɗeye. 10Ka tərakwa tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom hərwi Yesu Kəriste a ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye ada a vəl ha bo sik nəte ɗa ka tor eye. 11Ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye, nəteye tebiye malətsa eye pat pat ka məge məsler tay pat pat. Tə kəɗaway wu huya a Mbəlom. Ane tuk na, wu neheye tə kəɗawa aye na, tə sla məmbete ha mezeleme i ndo hay bay. 12Yesu Kəriste na, a vəl bo ŋgay eye sik nəte hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo hay ka tor eye. Tsa na, a ndza tə həlay i mənday i Mbəlom. 13Anəke na, neŋgeye faya ma həbiye Mbəlom mâ pa ndo mane ɗəre ŋgay hay a huɗ i sik ŋgay. 14Andza niye, a vəl ha bo ŋgay sik nəte ka tor eye, a təra ha ndo ŋgay hay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A pa tay ha wal hərwi ŋgay. A təra tay ha ŋgwalak eye hay ka tor eye. 15Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗakweye ha dərmak parakka wu neheye na, deɗek. A gwaɗ təday na: 16«Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: “Dzam nakə na ɓariye ta ndo ga hay a həlay niye aye na, anaŋ: Na piye bazlam ga mapala eye a ɗərev tay, na watsiye bazlam ga mapala eye a mədzal gər tay.”» 17Tsa na, a gwaɗ sa: «Na ma ahaya mezeleme tay a mədzal gər ga sa bay, kwa məsler neheye tə ge ŋgwalak eye bay aye.» 18Mbəlom kə pəsatay ha mezeleme i ndo hay tsɨy na, məvəlay wu hay a Mbəlom ma dzəniye hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo hay sa bay. 19A nəkurom malamar ga hay, ka hutakwa tsəveɗ məfələkwe a təv nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, hərwi bambaz i Yesu nakə a mbəɗa ha aye. 20Yesu ka ŋguraɗa ha petekeɗ nakə kame kway aye. Ka həndəkakway tsəveɗ weɗeye, nakə ka slakweye məfələkwe a ɗəma aye. Tsəveɗ nakay weɗeye na, ka hutakweye ha sifa. Petekeɗ nakə a ŋguraɗa ha aye na, andza məgweɗe bo nakə ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye aye. 21Andza niye, i kway na, bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom andaya a ləvay gər a gay i Mbəlom. 22Kə ge andza niye na, həndzəɗakwa ka təv i Mbəlom tə ɗərev deɗek eye, ta məpe mədzal gər gədaŋ eye ka Mbəlom, hərwi Yesu ka təra kway ha tsəɗaŋŋa tə bambaz ŋgay ada kə bara kway ta yam tsəɗaŋŋa eye. 23Tsikakwa parakka huya nəkway ka pakwa mədzal gər ka wu nakə Mbəlom a tsik aye, kâ dzədzakwa ha mədzal gər kway bay, hərwi wu nakə a gwaɗ ma giye na, huya ma giye andza nakə a tsik aye. 24Pəlakwa tsəveɗ nakə ka vəlakweye ha gədaŋ a bo nəte nəte mə walaŋ kway aye hərwi ada kâ wuɗakwa bo kame kame ada kâ gakwa wu neheye ŋgwalak eye. 25Kâ gərakwa ha məhay gər andza ndo siye hay bay. Ɗuh na, vəlakwa a bo gədaŋ nəte nəte mə walaŋ kway, wene wene eye hərwi ka sərum ha pat nakə Yesu Kəriste ma maweye aye na, mazlambar bəse. 26Ka sərakwa deɗek i Mbəlom. Hərwi niye taɗə faya ka gakweye mezeleme huya ada ka sərakwa lele ŋgwalak eye bay na, sərakwa ha wu mekeleŋ eye andaya neheye ta sliye faya məvəle hərwi məmbete ha mezeleme aye na, andaya sa bay tebiye. 27Taɗə ndoweye kə ge mənese andza niye na, mâ dzədzar hərwi Mbəlom ma geye sariya. Sariya niye na, a ge zluwer haladzay, ako gədaŋ eye ma fəkiye ndo neheye ta rəhay ha gər a Mbəlom bay aye. 28Ka sərum ha taɗə ndoweye ka rəhay gər a bazlam i Musa mapala eye bay, taɗə ndo hay sulo kəgəbay mahkar ta tsik ta deɗek kə ge mənese na, ta kəɗiye na ta sakay naha bay. 29Taɗə kə ge tə bazlam i Musa andza niye na, ɗəretsətseh i ndo nakə a zəba ka Wawa i Mbəlom andza wuray kəriye aye na, ma ziye nakay bəɗaw? Neŋgeye na, kə nas ha bambaz i məɓere dzam nakə a təma ahaya abəra mə mezeleme aye dərmak. Faya ma tsaɗeye a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa nakə faya ma ɗakweye ha ŋgwalak i Mbəlom aye. 30Ka sərakwa ndo nakə a gwaɗ: «Mata gatay ɗəretsətseh a ndo neheye ta kərah marəheŋ ha gər aye na, neŋ. Na hamateye a ɗəma wu tay neheye ŋgwalak eye bay tə ge aye.» A gwaɗ sa: «Neŋ, Bəy Maduweŋ na gateye sariya a ndo ga hay.» 31Mbəlom na, a vəl sifa. Andza niye, taɗə sariya kə gəs ndoweye kame i Mbəlom na, ɗəretsətseh i ndo niye ma ziye wu hay tebiye. 32Mum ahaya a gər ma kəkay wu nakə a ge bo tə nəkurom ahəl niye ka ŋgatumay makurre eye a dzaydzay i Mbəlom aye. A həlay niye na, ta sakum ɗəretsətseh haladzay. Ane tuk na, ka səmumay naha a wu hay tebiye. 33A həlay siye na, ta tsaɗakum kame i ndo hay, ta sakum ɗəretsətseh. A həlay siye ka yum a ɗəretsətseh i ndo neheye tə satay ɗəretsətseh aye dərmak. 34Ka sum ka bo ɗəretsətseh dziye ta ndo neheye tə gəs ha tay a daŋgay aye. Ahəl nakə ndo hay ta buwa fakuma abəra wu kurom hay aye na, ka səmumay naha ta məŋgwese eye, hərwi ka sərum ha wu kurom hay ŋgwalak eye andaya a ze siye i wu hay tebiye, ta ndziye ka tor eye. 35Hərwi niye, kâ gərum ha məpe mədzal gər kurom abəra ka Mbəlom bay, hərwi taɗə ka rəzlumay a gər huya na, Mbəlom ma vəlakumeye magogoy haladzay. 36Wu nakə a ye ka bo aye na, səmumay naha ada kâ gum wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye, hərwi ada kâ hutum wu nakə a gwaɗ ma vəlakumeye aye. 37Hərwi niye, Mbəlom a gwaɗ: «A zəkaw həlay tsekweŋ ndo nakə ma deyeweye na, ma deyeweye, ma gaweye mahonok bay. 38Ndo nakə neŋgeye ŋgwalak eye ka ɗəre ga aye, kə dzala ha ka neŋ na, ma ndziye ma sifa ka tor eye. Ane tuk na, taɗə kə ma ta dəba na, neŋgeye a yeŋ a gər sa bay.» 39Nəkway na, ndo neheye tə ma ta dəba ada tə dze aye bay. Ɗuh nəkway na, ndo neheye tə pa mədzal gər tay ka Mbəlom aye. Andza niye, ka hutakweye sifa ka tor eye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\