Hebrœ hay 13

1Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom huya. 2Təmum mbəlok hay a gay kurom lele, kâ mətsum ha gər bay. Siye hay ta təma mbəlok hay a gay tay ze məsəre ha, mbəlok niye hay na, gawla i Mbəlom hay. 3Dzalum ka ndo neheye ma daŋgay aye andza nəkurom ka bo dziye ma daŋgay. Dzalum ka ndo neheye ndo hay faya ta sateye ɗəretsətseh aye andza nəkurom dərmak faya ka sumeye ɗəretsətseh. 4Ɗəslumay ha gər a məzle bo i zal ta ŋgwas. Zal ta ŋgwas ŋgay tâ ge madama bay. Sərum ha na, Mbəlom ma gateye sariya a ndo məge madama hay ada a ndo neheye ta zla ŋgwas zuk bay kwa a ndo neheye ta zla zal zuk bay faya ta giye madama aye. 5Kâ gum bor i suloy bay, ɗərev kurom mâ ŋgwasa tə bəmalə nakə andaya fakuma aye. Hərwi Mbəlom a gwaɗ: «Na gakeye masəfaya ɗaɗa bay, na gəriye kar ha ɗaɗa bay.» 6Hərwi niye, ka slakweye faya mətsike tə ɗərev kway peteh: «Bəy Maduweŋ Mbəlom ma dzəniye ga huya, na dzədzareye a wuray kwa tsekweŋ bay. Ndəray ma sliye məgeŋ wuray bay.» 7Dzalum ka bagwar kurom neheye tə ɗakum ha bazlam i Mbəlom kurre aye. Zəbum ka mede tay ada ka məməte tay nakə tə mət aye. Pum mədzal gər kurom ka Mbəlom andza nəteye tə pa mədzal gər ka Mbəlom aye dərmak. 8Yesu Kəriste ka mbəɗa bay. Neŋgeye kurre eye, anəke, ada kame, Yesu a mbəɗa təbey. 9Kâ təmum ndo siye hay tâ səpat kurom abəra ka tsəveɗ i deɗek ta matətike wu weɗeye hay wal wal bay. Kâ təmum wu nakə ta tsikakumeye bay hərwi maa vəlay gədaŋ a ɗərev i ndo na, ŋgwalak i Mbəlom bəna wu mənday ma vəleye gədaŋ a ɗərev i ndo bay. Ndo neheye tə pay bəzay a bazlam mapala eye nakə a tsik ka wu mənday aye na, bazlam eye neheye mapala eye ka dzəna tay ha kwa tsekweŋ bay. 10Ndo məvəlaway wu a Mbəlom neheye tə kəɗaway wu a Mbəlom mə madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ aye na, ta sliye faya mənde wu nakə nəkway ka vəlakway a Mbəlom ma təv kway nakə ka vəlawakway faya wu a Mbəlom aye bay. 11Hərwi i tay na, ahəl nakə ta kəɗaway naha wu a Mbəlom aye na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ma zliye bambaz eye, ma diye ha a təv nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye, ma vəleye a Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ pəsatay ha mezeleme tay. Slo eye na, ti ye ha abəra mə wuzlahgəma tə dul na. 12Hərwi niye Yesu bəbay a mət na, ti ye abəra mə wuzlahgəma. Ka mbəɗa ha bambaz ŋgay hərwi məbere mezeleme i ndo hay. 13Kə ge andza niye na, kâ pakway bəzay a kule i Yahuda hay bay, takwa abəra mə wuzlahgəma, takwa ka təv ŋgay. Təmakwa ndo hay ta tsaɗakway andza nakə tə tsaɗay aye dərmak. 14Ka məndzibəra nakay na, gəma kway andaya ka ndzakweye mə ɗəma ka tor eye bay. Faya ka təkakweye ɗəre a gəma nakə ka ndzakweye mə ɗəma ka tor eye. 15Zambaɗakway a Mbəlom huya hərwi wu nakə Yesu a ge aye. Ka zambaɗakweye ta mətsike me tə bazlam kway. Kwa kəɗay, ɗa ha neŋgeye bagwar eye. Niye na, wu nakə faya ka vəlakweye aye. Andza məgweɗe ka zambaɗakweye a məzele ŋgay. 16Sa na, kâ mətsum ha gər ta məgatay ŋgwalak a siye i ndo hay bay, ŋgənum a bo wu kurom hay ta nəteye. Kâ mətsum ha gər bay hərwi məvəle wu neheye andza wu kəriye na, a yay a gər a Mbəlom. 17Rəhumatay ha gər a bagwar kurom hay, gum wu nakə tə gwaɗakum gum aye. Nəteye na, ta gakumeye gər hərwi Mbəlom ma tsətsahiye fataya ma kəkay nakə faya ta gakumeye gər aye. Ka rəhumatay ha gər na, ta giye məsler tay ta məŋgwese eye, mevel ma gateye bay. Mevel kə gatay na, niye na, ma dzəniye kurom sa bay tebiye. 18Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi may huya. Nəmaa sər ha ta deɗek ɗərev may tsəɗaŋŋa, a samay məge wu ŋgwalak eye huya. 19Neŋ faya na tsətsahiye naha fakuma wene wene eye na, ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada nâ ma naha a təv kurom ta bəse. 20Maa vəlakway zay a ɗərev na, Mbəlom. Maa lətse ahaya Bəy Maduweŋ Yesu abəra ma mədahaŋ na, neŋgeye. Ka təra ha Yesu ndo mətsəkure bagwar eye, kə mət hərwi kway təɓaŋ ŋgay hay. Mbəlom kə zla bambaz ŋgay, kə ɓar ha dzam ta nəkway ka tor eye. 21Mbəlom mâ vəlakum gədaŋ mə wu ŋgwalak eye hay tebiye hərwi ada kâ gum wu nakə a yay a gər aye. Mâ ge məsler ŋgay mə nəkway tə həlay i Yesu Kəriste hərwi ada kâ gakwa wu nakə a yay a gər aye. Ndo hay tâ zambaɗay a Mbəlom ka tor eye! Mâ ge andza niye! 22Malamar ga hay, na watsakum naha ɗerewel nakay hərwi məvəlakum gədaŋ. Neŋ faya na gakumeye naha amboh, pum bazlam neheye a ɗərev kurom hərwi na watsakum naha na, tsekweŋ tsa. 23Sərum ha, malamar kway Timote neŋgeye ma daŋgay sa bay. Taɗə kə ndislew ka təv ga bəse, ahəl nakə na diye mazəbakumaw ɗəre aye na, nəmaa diye naha salamay. 24Tsikumatay ha me a ndo neheye bagwar kurom aye ada a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ti yaw ma Itali aye ta tsikakum naha me dərmak. 25Mbəlom mâ pa ŋgama ka nəkurom tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\