Hebrœ hay 3

1Malamar ga hay, Mbəlom a pala kurom na, ada kâ tərum ndo ŋgay hay. Hərwi niye pum mədzal gər kurom ka Yesu. Neŋgeye ndo nakə Mbəlom a sləraw aye hərwi ada mâ təra bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ka wu neheye ka pakwa faya mədzal gər aye. 2Maa pa na ka məge məsler nakay na, Mbəlom ada kə pay naha faya a Mbəlom mə wu nakə a ge aye, andza Musa nakə a pay naha faya a Mbəlom ma məsler nakə a gawa aye hərwi ndo i gay i Mbəlom hay tebiye. 3Ŋgwalak eye məɗəslay ha gər haladzay a Yesu abəra ka Musa andza nakə ta ɗəslay ha gər haladzay na, a ndo nakə a ɗəzl gay aye bəna a gay bay. 4Gay tebiye maɗəzl na, ndo. Ane tuk na, ndo nakə a ɗəzl wu hay tebiye na, Mbəlom. 5Aya Musa neŋgeye kə pay naha faya a Mbəlom ma məsler nakə a ge tebiye mə gay i Mbəlom aye. Ane tuk na, neŋgeye na, ndo i məsler i Mbəlom ɗekɗek tsa. Məsler ŋgay na, məɗatay ha a ndo hay wu neheye Mbəlom ma tsikiye mba kame aye. 6Kəriste na, neŋgeye wawa nakə ma ləvay gər a gay i Bəba ŋgay Mbəlom aye. Nəkway na, ndo ŋgay hay. Taɗə ka pakwa faya mədzal gər kway ɓəŋɓəŋ ada ka pakwa mədzal gər kway ka wu neheye ta məŋgwese hus ka mandəve aye na, nəkway dərmak gay ŋgay. 7Hərwi niye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗ: «Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i Mbəlom na, 8kâ kulum ha gər kurom, andza i bəba təte kurom neheye ahəl niye tə kula ha gər tay ka Mbəlom aye bay. A həlay niye na, nəteye mə makulkwandah məve kuro kuro faɗ, tə ge vəram ka Mbəlom ada ta dza ha Mbəlom. 9Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta ŋgatay lele a wu neheye na ge aye bəbay na, ta dza ga ha məve kuro kuro faɗ. 10Hərwi niye na ge mevel ka nəteye. Na gwaɗ: Mədzal gər tay ka dzədza, ta tsəne wu nakə a seŋ aye bay. 11Kə ndeleŋ ada na mbaɗa: Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə ɗəma aye bay.”» 12Malamar ga hay, gum metsehe! Ndo nakə mədzal gər ŋgay ŋgwalak eye bay aye, a dzala ha ka Yesu bay aye na, mâ ge andaya mə walaŋ kurom bay. Ndo nakə a dzala ha ka Yesu sa bay aye ma gəriye ha Mbəlom nakə ta sifa aye. 13Ane tuk na, bəgom a say a Mbəlom mətsikakum me sa. Vəlum a bo gədaŋ pat pat mə walaŋ kurom hərwi ada Fakalaw mâ səpat kurom ka məge mənese bay, ada kâ kulum ha gər kurom bay. 14Taɗə nəkway huya faya ka gakweye gər a wu neheye ka pakwa faya mədzal gər ka madazlay hus ka mandəve i məsəfəre kway na, ta deɗek nəkway ndo i Kəriste hay. 15Andza nakə tə gwaɗ: «Bəgom, taɗə ka tsənum mətsike me i Mbəlom na, kâ kulum ha gər kurom bay andza ahəl nakə bəba təte kurom hay tə ge vəram ka Mbəlom aye bay.» 16Ndo neheye tə tsəne mətsike me i Mbəlom ada tə ge faya vəram aye na, way hay? Na gwaɗ ndo neheye tə yaw abəra mə Ezipt tə pay bəzay a Musa aye bəɗaw? 17Mbəlom a ge mevel məve kuro kuro faɗ ahəl niye na, hərwi way hay? A ge mevel ka ndo neheye tə ge mənese aye na gwaɗ ba? Hərwi niye tə mət mə makulkwandah. 18Mbəlom a mbaɗa a gwaɗ: «Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə ɗəma aye bay.» A tsik andza niye na, ka way hay? Na gwaɗ ka ndo neheye ta kərah marəhay ha gər aye ba? 19Andza niye, nəmaa zəba faya Mbəlom a vəlatay tsəveɗ məfələkwe a ɗəma bay na, hərwi nakə ta dzala ha ka Mbəlom bay aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\