Hebrœ hay 4

1Ɓa Mbəlom kə tsik a gwaɗ ka fələkwakweye a mazəzukw bo ŋgay. Ane tuk na, dzədzarakwa hərwi ada ndəray mə walaŋ kurom mâ mətsa abəra ka məfələkwe a ɗəma bay. Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma giye na, ma giye huya. 2Nəkway na, ka tsənakwa Labara Ŋgwalak eye nakay andza nakə ahəl niye bəba təte kway hay tə tsəne aye dərmak. Ane tuk na, labara nakay kə gatay ŋgama bay hərwi ta dzala ha faya bay. 3Mata fələkwe a mazəzukw bo i Mbəlom niye na, nəkway neheye ka dzalakwa ha aye. Mbəlom a gwaɗ: «Kə ndeleŋ ada na mbaɗa, ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə ɗəma aye bay.» Azlakwabay Mbəlom a ndəv ha məsler ŋgay kwa a həlay nakə a ge məndzibəra aye. 4Mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, tə tsik ka məhəne matasəla eye: «Məhəne məkwa na, Mbəlom a ndəv ha məsler ŋgay, məhəne matasəla eye a zəzukw bo.» 5Ma təv mekeleŋ eye Mbəlom a gwaɗ sa: «Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə ɗəma aye bay.» 6Ndo neheye tə tsəne Labara Ŋgwalak eye kurre aye tə fələkwa a mazəzukw bo bay na, hərwi ta kərah marəhay ha gər a Mbəlom. Ta deɗek təv mazəzukw bo andaya anaŋ, ndo mekeleŋ eye hay ta fələkwiye a ɗəma. 7Hərwi niye Mbəlom a pa pat mekeleŋ eye, a zalay «bəgom». A tsik ka pat eye nakay na, məve haladzay tə bazlam i Davit, bazlam neheye ɓa ka watsakwa tsɨy aye, a gwaɗ: «Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i Mbəlom na, kâ kulum ha gər kurom bay.» 8Taɗə Zozowe kə ndisl tay ha bəba təte kway hay a mazəzukw bo nakə deɗek aye na, haɓe Mbəlom ma tsikiye ka pat mekeleŋ eye bay. 9Andza məgweɗe mazəzukw bo mekeleŋ eye andaya hərwi ndo i Mbəlom hay. A ndzəkit bo mazəzukw bo i məhəne matasəla eye. 10Mbəlom a ndəv ha məsler ŋgay na, a zəzukw bo. I kway bəbay andza niye dərmak. Ndo kə huta tsəveɗ məfələkwe a mazəzukw bo i Mbəlom na, ma giye məsler sa bay, məsler ŋgay ka ndəv. 11Hərwi niye, ŋgəlakwa ha bo ka məhute tsəveɗ məfələkwe a mazəzukw bo niye. Kə ge andza niye na, gakwa metsehe lele ndəray mâ dəɗ hərwi a kərah marəhay ha gər a Mbəlom andza bəba təte kway hay aye bay. 12Bazlam i Mbəlom na, ma vəliye sifa a ndo hay, gədaŋ eye haladzay. A ɗəs wu a ze ha maslalam nakə a ɗəs diye sulo sulo aye. Bazlam i Mbəlom a ye a bo kway hus a huɗ eye. A ɗəs ndo hus ka maŋgəne ha sifa i məsəfəre ada hus ka maŋgəne ha təv mazəve ta ɗozoz. Faya ma ɗiye ha wu nakə ma mədzal gər i ndo aye. 13Wuray andaya maŋgaha eye ka ɗəre i Mbəlom bay. Wu neheye a ge tebiye aye na, a ŋgatatay, a sər tay ha nəte ta nəte tebiye. Kə ɗakway ha wu hay tebiye na, kame ŋgay. 14Andza niye, nəkway na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom kway andaya ka gər i wu hay tebiye. Neŋgeye na, Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom. Kə tsal ka təv i Mbəlom. Hərwi niye ndzakwa tə wu nakə ka dzalakwa ha faya aye ɓəŋɓəŋ lele. 15Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom kway na, a sər ha bəle kway. Neŋgeye na, kə ŋgatay a ɗəretsətseh wal wal andza nəkway ada ta dza ha. Ane tuk na, kə ge mezeleme bay. 16Hərwi niye həndzəɗakwa ka təv i Mbəlom, zluwer mâ gakway bay. Neŋgeye ma gateye ŋgwalak a ndo hay. Həndzəɗakwa ka təv ŋgay hərwi ada kâ gakway mə bo ada mâ gakway ŋgwalak ŋgay. Niye na, ma makweye bo ahəl i ɗəretsətseh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\