Hebrœ hay 7

1Melkisedek nakay, neŋgeye bəy i Salem. Neŋgeye bəbay i ndo məvəlay wu a Mbəlom bagwar eye. A həlay eye andaya Abraham a ye a vəram. A sla ka bəy hay haladzay. Ahəl nakə faya ma maweye na, Melkisedek a ye mədzəgər ta Abraham. A pa ŋgama ka Abraham. 2Abraham a vəlay wu hay a Melkisedek. Wu neheye kuro a huta ma vəram aye na, a zla nəte a vəlay. Melkisedek eye nakay na, andza məgweɗe bəy nakə ma giye ŋgwalak aye. Neŋgeye bəy nakə a wuɗa məndze zay ta ndo hay aye hərwi neŋgeye bəy i Salem. Salem na, andza məgweɗe «zay». 3Ndəray a sər wuray ka gər i bəba ŋgay bay. Kwa may ŋgay hay ta bəba təte ŋgay hay dərmak andza niye. Madazlay ŋgay eye andaya bay, mandəve ŋgay aye andaya bay. A ndzəkit bo Wawa i Mbəlom hərwi neŋgeye ndo məvəlay wu a Mbəlom ka tor eye. 4Zəbum ka Melkisedek, neŋgeye bagwar eye. Abraham bəba təte kway a zla wu nakə a hutaw ma vəram aye, a ŋgəna ha kuro. A zla nəte a vəlay. 5Wawa i huɗ i Levi na, siye hay ndo məvəlay wu a Mbəlom. Bazlam i Musa mapala eye a gwaɗatay: «Dum ka təv i ndo hay hərwi ada tâ vəlakum wu nəte mə wu tay neheye kuro aye.» Sərum ha na, ndo neheye tə huta wu neheye na, mə həlay i malamar tay hay, ada nəteye tebiye na, wawa i huɗ i Abraham. 6Melkisedek neŋgeye na, slala i Levi bay, ane tuk na, ahəl nakə Abraham a vəlay wu nəte mə wu hay kuro aye, Abraham nakə Mbəlom a gwaɗay ma piye faya ŋgama aye na, Melkisedek a pa faya ŋgama bəna Abraham a pa ŋgama ka Melkisedek bay. 7Azlakwa bay ka sərakwa ha lele, maa pa ŋgama ka ndo na, ndo bagwar eye. 8Ndo neheye ma slala i Levi ta təma wu nəte mə wu hay kuro abəra ka malamar tay hay, nəteye na, ta mətiye. Melkisedek na, ma ndziye huya andza nakə bazlam i Mbəlom a tsik aye. 9Ka slakweye faya məgweɗe na, Levi ka təma abəra ka siye i ndo hay wu nəte mə wu hay kuro, kə vəlay a Melkisedek dərmak tə həlay i Abraham. 10Andza məgweɗe Abraham a vəlay wu nəte mə wu hay kuro a Melkisedek na, hulfe i Levi na, andaya mə huɗ ŋgay tsɨy. Andza niye, ka slakweye faya məgweɗe Levi neŋgeye dərmak kə vəlay wu nəte mə wu hay kuro a Melkisedek. 11Mbəlom a vəl bazlam mapala eye na, a həlay a hulfe i Levi, nəteye neheye ndo məvəlay wu a Mbəlom aye. Ane tuk na, məsler tay i məvəlay wu a Mbəlom ma sliye mandəve ha wu nakə a say aye bay. Taɗə məsler tay ma sliye matəre ha ndo hay ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom na, haɓe ndo məvəlay wu a Mbəlom neŋgeɗ andza Melkisedek ma deyeweye sa bay. Ndo məvəlay wu a Mbəlom andza Aroŋ haɓe ma sliye. 12Taɗə Mbəlom ka mbəɗay həlay a slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom, ka sərakwa ha bazlam i Musa mapala eye ma mbəɗiye dərmak. 13Azlakwa anəke na, slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom a mbəɗa. Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə faya ka tsikakweye faya kanaŋ aye na, a yaw abəra ma slala mekeleŋ eye wal. Ndəray nəte ma slala ŋgay andaya ndo məvəlay wu a Mbəlom bay. 14Ka sərakwa ha Bəy Maduweŋ kway, neŋgeye ma slala i Yahuda. Ahəl nakə Musa a tsik ka ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye na, kə tsik ka gər i slala nakay təbey. 15Wu nakə a ɗa ha bazlam nakay parakka aye anaŋ: Ndo məvəlay wu a Mbəlom mekeleŋ eye ki yaw, neŋgeye na, andza Melkisedek. 16Neŋgeye a təra bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom na, hərwi slala nakə nəteye ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye bay. Neŋgeye na, bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom ta gədaŋ i sifa nakə ma ndəviye bay aye. 17Andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ: «Ka ndziye ndo məvəlay wu a Mbəlom huya andza Melkisedek.» 18Mbəlom kə mbata ha bazlam mapala eye nakə ahəl niye aye hərwi bəle eye, ma dzəniye ndo hay bay. 19Bazlam i Musa mapala eye na, a sla matəre ha ndo hay ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom bay. Ane tuk na, anəke na, wu mekeleŋ eye andaya a ze ha bazlam neheye mapala eye. Wu andaya nakə ma vəlakweye tsəveɗ lele eye hərwi məndisle ka təv Mbəlom aye. Wu eye niye na, Yesu. Ka pakwa faya mədzal gər na, ka neŋgeye. 20Wu mekeleŋ eye na, ahəl nakə Mbəlom ma piye Yesu bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom aye na, a mbaɗa təday. Ahəl nakə slala i Levi hay ta təra ndo məvəlay wu a Mbəlom aye na, tə mbaɗa andza niye bay. 21Ane tuk na, i Yesu na, Mbəlom kə mbaɗa, a gwaɗ: «Neŋ Mbəlom na mbəɗeye həlay bay, na mbaɗa ka ndziye ndo məvəlay wu a Mbəlom huya.» 22Nakay andza məgweɗe na, dzam nakə Mbəlom a ɓar tə nəkway aye na, lele a ze ha dzam nakə a ɓar ahəl niye aye. Andza niye, maa ɗakway ha ta deɗek Mbəlom kə ɓar dzam tə nəkway na, Yesu. 23Wu mekeleŋ eye andaya wal sa. Ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ma slala i Levi aye na, nəteye haladzay hərwi tə mətawa, tə gərawa ha məsler tay. 24Ane tuk na, i Yesu na, andza niye təbey, neŋgeye ma ndziye ka tor eye, ma ndziye ndo məvəlay wu a Mbəlom huya ka tor eye. 25Hərwi niye, neŋgeye na, gədaŋ andaya mətəme ha ndo neheye faya ta diye kame i Mbəlom tə həlay ŋgay aye kwa kəɗay hərwi neŋgeye ma ndziye ka tor eye. Faya ma ɗuwuleye naha me a Mbəlom huya hərwi tay. 26Neŋgeye na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom nakə ɗeɗəŋ eye gədaŋ ŋgay andaya madzəne kway aye. Neŋgeye na, tsəɗaŋŋa, mənese andaya mə neŋgeye bay, kə ge mezeleme təbey. Neŋgeye andza ndo məge mezeleme hay bay, Mbəlom a pa na wal. Mbəlom a pa na mə mbəlom ka gər i wu hay tebiye. 27Siye i bagwar hay i ndo məvəlaway wu a Mbəlom, nəteye neheye na, ta kəɗaway wu a Mbəlom pat pat. Tə kəɗaway naha hərwi mezeleme tay eye təday ada ta kəɗay naha hərwi mezeleme i ndo siye hay. Yesu na, neŋgeye a ge andza niye təbey. Neŋgeye a vəlay naha wu a Mbəlom hərwi ndo hay sik nəte tsa tə məvəle ha gər ŋgay. I ŋgay na, ɗa andza niye. 28Bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye neheye bazlam i Musa mapala eye a pa aye, ndo hay tsa, nəteye tə gawa mezeleme. Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom a mbaɗa aye, bazlam nakay kə zla təv i bazlam i Musa mapala eye, a pa bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, Wawa ŋgay. Neŋgeye na, ka təra ŋgwalak eye peteh ka tor eye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\