Hebrœ hay 9

1Ma dzam nakə kurre aye na, bazlam mapala eye hay andaya, neheye ta ɗatay ha a ndo hay tsəveɗ i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye. Təv andaya dərmak nakə ndo hay ta lambaɗ hərwi maɗuwulay me a Mbəlom mə ɗəma aye. 2Gay niye ta lambaɗ na, tə petekeɗ. Gay kurre eye na, tə zalay təv tsəɗaŋŋa eye. Tə pa a ɗəma lalam bagwar eye ta hawal eye hay tasəla ta ako eye fataya ada tabal tə peŋ mapa eye faya nakə tə vəlaway faya wu a Mbəlom aye. 3Petekeɗ a ŋgəna ha tsəlak niye ta tsəlak neŋgeɗ nakə kame aye. Tə zalay a tsəlak niye na, təv nakə a ze siye hay tebiye tə tsəɗaŋŋa aye. 4Tə pa a təv niye na, wu nakə tə ŋgar ta gura tə fəkawa faya wu nakə a ze huŋŋa aye. Tə pa a ɗəma zlaŋgatsa dərmak. Zlaŋgatsa niye na, mambuza eye tebiye ta gura, tə zalay zlaŋgatsa i məɓere dzam. Ma zlaŋgatsa niye səra i gura andaya mə ɗəma dərmak. Ma səra eye niye na, makwala nakə tə zalay man aye mə ɗəma. Sakwal i Aroŋ nakə a ɗuɗa, a pa slambah aye mə ɗəma dərmak, tə beleler hay sulo neheye Mbəlom a watsa faya bazlam mapala eye hay ahəl nakə a ɓar dzam ta ndo ŋgay hay aye. 5Ka gər i zlaŋgatsa niye na, ta lambaɗ wu hay sulo, tə pa faya. Tə zalatay a wu niye hay na, kerubiŋ hay, faya ta ɗatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay. Ta həndək ha gwezleviyek tay hərwi madərəzle na təv nakə tə vəlaway naha faya wu a Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ pəsatay ha mezeleme i ndo neheye tə ge aye. Ane tuk na, na ɗiye ha wu neheye pendek pendek anəke bay. 6Wu niye hay malambaɗa eye tsɨy na, ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ti yawa pat pat a gay makurre, tə gawa məsler tay pat pat mə ɗəma. 7Tsəlak masulo eye maa yawa a ɗəma na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom nəte ŋgweŋ. A yawa a ɗəma na sik nəte ka məve. Ma diye a ɗəma na, kutoŋ ma zliye bambaz i gənaw a həlay ma vəleye a Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ pəsay ha mənese nakə a ge aye ada nakə siye i ndo hay tə ge ta mədzal gər tay bay aye. 8Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗakway ha tə wu neheye na, kə ge tsəlak makurre andaya huya na, tsəveɗ nakə ndo hay ta diye ha a təv nakə a ze siye i təv hay tə tsəɗaŋŋa aye na, mahəndəka eye bay. 9Mandzəkit bo i wu neheye a ɗa ha na, wu neheye ti yaw anəke aye. Faya ma ɗakway ha na, wu neheye ta vəleye a Mbəlom aye, tə bambaz i gənaw nakə ta vəleye aye ta sliye faya matəra ha ɗərev i ndo hay ŋgwalak eye hay ka ɗəre i Mbəlom bay. 10Wu neheye faya ta tətikakweye na, ka gər i wu mənday, wu məsay ada ka gər i məbere wu hay na, kəkay ɗekɗek tsa. Wu neheye na, wu i ndo i məndzibəra ɗekɗek, ma ndziye tsekweŋ tsa hus a pat nakə Mbəlom ma mbəɗiye ha wu hay tebiye aye. 11Anəke na, Kəriste ki yaw tsɨy. Neŋgeye bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. Wu neheye ŋgwalak eye faya ka hutakweye na, ka hutakwa mə həlay ŋgay. Neŋgeye ki ye a təv nakə bagwar eye a ze madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə ahəl niye aye, təv niye na, lele haladzay. Ma lambaɗ təv niye na, ndo hay bay, andaya ka məndzibəra bay. 12Kəriste ki ye a təv niye, kə fələkwa a təv nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye. Kə zla bambaz i voʼar tə bambaz i wawa i sla ka həlay bay. Ɗuh a fələkwa a ɗəma na, a zla bambaz ŋgay eye nakə a mbəɗa ha aye, a ye sik nəte ka ndəv. Andza niye kə təma kway ahaya abəra mə mezeleme ka tor eye. 13Ahəl niye na, tə kəɗawa voʼar hay, merisla hay, ta gwatsakawa bambaz eye ka ndo neheye nəteye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay aye. Tə kəɗawa sla wawa eye dərmak, tə dulawa na, ada bətekwew maləməts eye na, tə faɗawa ka ndo hay. Andza niye, ndo neheye tə ge mənese aye na, bo tay ka təra tsəɗaŋŋa andza nakə a say a bazlam tay mapala eye. 14Kə ge andza niye na, bambaz i Yesu Kəriste a ze ha ta gədaŋ bəɗaw? Kəriste, neŋgeye na, kə ge mezeleme bay, kə zla bo ŋgay, kə vəlay a Mbəlom ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Məsəfəre niye ma ndziye na, ka tor eye. Bambaz ŋgay a təra ha ɗərev kway tsəɗaŋŋa hərwi ada wu neheye ŋgwalak eye bay ta diye kway ha a mədahaŋ aye na, kâ gakwa sa bay. Ane tuk na, kâ gakwa ɗuh na, məsler i Mbəlom, neŋgeye nakə ma ndziye ka tor eye aye. 15Hərwi niye Kəriste, neŋgeye ndo məsəre tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom hərwi Mbəlom kə ɓar Dzam Weɗeye ta nəteye. Hərwi niye, ndo neheye Mbəlom a zalatay aye na, ta hutiye wu neheye ŋgwalak eye Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye aye. Ta hutiye ka tor eye. Ma giye bo na, hərwi Kəriste kə mət hərwi ndo neheye tebiye ta nas ha Dzam Guram eye tə mezeleme tay aye. Ahəl nakə a mət aye kə təma tay ahaya abəra mə mezeleme. 16Taɗə ndoweye a gwaɗ: «Na mət na, ŋgənum ha wu ga hay» na, ndo niye mâ mət təday ada ta ŋgəniye ha. 17Ahəl nakə kə mət aye na, bazlam ŋgay ma hutiye gədaŋ. Taɗə ndoweye andaya tə ɗəre na, wu nakə a gwaɗ aza ka ŋgənumeye ha aye na, ta ŋgəniye ha zuk bay. 18Hərwi niye, kwa dzam makurre a ge bo na, ta mbəɗa ha bambaz təday bəna ma giye bo bay. 19Ahəl niye na, Musa a ɗatay ha bazlam mapala eye nakə Mbəlom a vəlay aye a ndo hay aye təday. Tsa na, a zla bambaz i sla wawa eye, i voʼar a dzapa ha ta yam. A zla hawal ta gugumaŋ ndozza eye a tələka ha a bambaz, a gwatsaka ka ɗerewel i bazlam mapala eye ada a gwatsaka ka ndo hay tebiye. 20Ahəl nakə faya ma gwatsakiye na, a gwaɗ: «Nakay na, bambaz nakə Mbəlom a ɓar ha dzam ta nəkurom aye. A gwaɗakum rəhumay ha gər.» 21Musa ka gwatsaka bambaz ka madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye ta lambaɗ tə petekeɗ aye dərmak ada ka gwatsaka ka wu neheye tə gawa ha məsler hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom aye tebiye. 22Andza nakə bazlam mapala eye a tsik aye na, matsəla wu hay tebiye ta gwatsakawa faya bambaz ada mâ təra tsəɗaŋŋa. Ta mbəɗa ha bambaz bay na, Mbəlom ma pəsiye ha mezeleme bay. 23Tsəveɗ nakə Musa a tətikawatay a ndo hay ahəl niye na, mandzəkit bo i wu neheye deɗek eye mə mbəlom aye. Kutoŋ lele mâ təra ha wu hay tebiye tsəɗaŋŋa andza nakə bazlam i Musa a tsik aye. Ane tuk na, hərwi matəre wu neheye deɗek eye mə mbəlom aye tsəɗaŋŋa na, kutoŋ məvəle wu nakə a ze bambaz i gənaw aye. 24Siye i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ti yawa a gay i gugumaŋ nakə ndo hay ta lambaɗ aye ada gay niye na, mandzəkit bo i təv nakə Mbəlom mə ɗəma aye ɗekɗek tsa. Ane tuk na, Kəriste, neŋgeye na, ki ye a təv nakə Mbəlom mandza eye mə ɗəma aye, neŋgeye kame i Mbəlom hərwi kway. 25Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a yawa a təv nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, ka məve, ka məve, a yawa a zlawa bambaz i gənaw ka həlay bəna bambaz ŋgay eye bay. Kəriste na, a vəl ha bo ŋgay, neŋgeye a vəl ha bo ŋgay sik nəte bəna ka məve ka məve andza bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay. 26Taɗə mâ ge andza niye, kwa ka gər nakə Mbəlom a ge məndzibəra aye na, haɓe atay ma siye ɗəretsətseh haladzay. A yaw a həlay nakay ka mandəve eye sik nəte, a vəlay ha bo ŋgay a Mbəlom hərwi ada mâ zla mezeleme abəra ka ndo hay ka tor eye. 27Kwa way ma mətiye sik nəte, ma dəba eye na, Mbəlom ma geye sariya. 28Andza niye, Kəriste bəbay a mət sik nəte. A vəlay ha bo ŋgay a Mbəlom hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo hay. Ma maweye sik nəte. Ma maweye na, hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo hay sa bay. Ane tuk na, ma maweye hərwi mətəme tay ha ndo neheye faya ta həbiye na aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\