Yakuba 2

1Malamar ga hay, nəkurom na, ka dzalum ha ka Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Neŋgeye bagwar eye a ze wu hay tebiye ta məzlaɓ, ka ŋgatakway a Mbəlom na, ma neŋgeye. Hərwi niye, kâ ŋgənum ha ka bo abəra ndo hay bay. 2Agəna ndo andaya, a pa ka bo petekeɗ neheye tə le aye, a pa wu a wur həlay neheye tə vəɗ ta gura eye, a ye naha a məhay gər kurom. Ndo ŋgeɗ na, mətawak eye petekeɗ ŋgay neheye ka bo aye lele bay. 3Nəkurom ka ɗəslumay ha gər na, a ndo nakə a pa ka bo petekeɗ neheye tə le aye, ka gwaɗumay: «Amboh, dara, ndza ka dzaŋga ŋgwalak eye.» Ndo nakə mətawak eye na, ka gwaɗumeye: «Lətse mələtse» kəgəbay ka gwaɗumeye «Ndza kanaŋ ka dala.» 4Taɗə ka gum andza niye na, ka ŋgənum tay hay ka bo abəra ndo hay bəɗaw? Ka gumay sariya a ndo nəte mə walaŋ i ndo niye hay bəɗaw? Wu neheye ka dzalum aye na, lele bay. 5Malamar ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, tsənum lele, ka sərum təbəɗew Mbəlom a pala ndo neheye mətawak eye ka məndzibəra aye na, hərwi ada tâ pa mədzal gər ka Yesu Kəriste ada tâ huta zlele nakə deɗek eye, a pala tay hərwi ada tâ fələkwa a Bəy i Mbəlom nakə a gwaɗ ma zliye, ma vəliye a ndo neheye ta wuɗa na aye. 6Ane tuk na, nəkurom ɗuh faya ka kətsumeye tay ha ndo i mətawak hay. Maa gawakum ɗəretsətseh na, ndo i zlele hay na gwaɗ ɗuh ba? Maa vahawa kurom kame i sariya na, nəteye. 7Maa tsik wu nakə lele bay aye ka məzele ŋgwalak eye i Yesu Kəriste nakə tə zalakum ha aye na, ndo i zlele hay. 8Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka gum lele. Bazlam nakay mapala eye a gwaɗ: «Wuɗa ndo i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər yak.» 9Ane tuk na, taɗə ka ŋgənum tay ha ka bo abəra ndo hay na, ka gum mənese, bazlam mapala eye ma gəsiye kurom hərwi nakə ka rəhumay ha gər bay aye. 10Kwa taɗə ndoweye ka rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye, ane tuk na, kə nas ha nəte ka rəhay ha gər bay na, niye na, andza məgweɗe kə nas tebiye. 11Hərwi Mbəlom nakə a gwaɗ: «Kâ ge madama bay» aye na, a gwaɗ, «Kâ kəɗ gər i ndo bay» dərmak, ane tuk na, taɗə ka kəɗ ndo na, kwa ka ge madama bay na, ka nas ha bazlam i Mbəlom mapala eye. 12Hərwi niye faya na gwaɗakumeye, sərum ha, mə wu neheye ka tsikumeye ada mə wu neheye ka gumeye na, Mbəlom ma gakumeye sariya, ma tsətsahiye taɗə nəkurom ka rəhumay ha gər a bazlam nakay gədaŋ ŋgay andaya mətəme kurom ha aye. 13Taɗə ndoweye kə sakay naha a siye i ndo hay bay na, ahəl nakə Mbəlom ma giye sariya aye ma sakay naha bay dərmak. Ane tuk na, taɗə ka sakay naha a ndo hay na, Mbəlom ma gəsiye kar a sariya bay. 14Malamar ga hay, taɗə ndoweye kə tsik tə bazlam kə dzala ha ka Mbəlom, ane tuk na, kə ge wu nakə Mbəlom a tsik aye bay na, ma dzəniye na ma kəkay? Mədzal ha andza nakay na, ma təmiye ha bay. 15Agəna siye i ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste hay andaya, petekeɗ andaya fataya bay, may a wur fataya dərmak. 16Taɗə ndo mə walaŋ kurom a gwaɗatay: «Dum tə zay. Mbəlom mâ vəlakum petekeɗ ta wu mənday», ane tuk na, kə vəlatay wu bay na, ŋgama eye mey? 17Mədzal ha ka Mbəlom na, andza niye dərmak. Taɗə ndoweye kə gwaɗ kə dzala ha ka Mbəlom, ane tuk na, kə ge məsler ŋgwalak eye bay na, mədzal gər ŋgay ka Mbəlom kə mət. 18Agəla ndoweye ma gwaɗiye «Ndo ŋgeɗ faya ma dzaliye ha ka Mbəlom, ndo ŋgeɗ faya ma giye məsler ŋgwalak eye.» Na mbəɗeye faya na, bəzeŋ ha ma kəkay nakə faya ka dzaliye ha ka Mbəlom aye ada faya ka giye məsler ŋgwalak eye bay. Ada neŋ na bəzakeye ha məsler ga neheye ŋgwalak eye hərwi ada kâ ŋgatay neŋ faya na dzaliye ha ka Mbəlom. 19Ka dzala ha Mbəlom andaya nəte ŋgweŋ. Ka ge lele. Kwa məsəfəre neheye lele bay aye ta dzala ha dərmak, ada hərwi niye faya ta dzədzariye. 20Nəkar ndo i matərakahaŋ! A saka tâ ɗaka ha mədzal gər ka Mbəlom ze məge məsler ŋgwalak eye na, ma giye ŋgama bay na, ka sər təbəɗew? 21Bəba təte kway Abraham a təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na, ta tsəveɗ waray? A təra tsəɗaŋŋa na, tə wu nakə a ge aye bəɗaw? A zla wawa ŋgay Izak məkəɗay naha a Mbəlom. 22Anəke ka sər ha mədzal ha ka Mbəlom ada ta məge məsler ŋgwalak eye hay ti ye ka bo salamay. A ge ha andza niye na, kə vəlay ha ɗərev ŋgay peteh a Mbəlom. 23Wu nakay a ge bo na, andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Abraham a dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame ŋgay.» Tə zalay «dzam i Mbəlom.» 24Ka sərum ha na, ndo a təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na, hərwi nakə a ge məsler ŋgwalak eye hay aye dərmak bəna ta mədzal gər ɗekɗek bay. 25Ta Rahab ŋgwas məge madama bəbay andza niye. Ndo məsləre i Yahuda ti ye a gay ŋgay na, ka dzəna tay ha. Kə ɗatay ha tsəveɗ mekeleŋ eye hərwi ada tâ təma. Hərwi məsler ŋgay nakə a ge andza niye aye na, ka təra ndo tsəɗaŋŋa eye kame i Mbəlom. 26Andza niye, taɗə məsəfəre ki yaw abəra ma ndo na, ndoweye niye kə mət. Mədzal ha ka Mbəlom na, andza niye dərmak. Taɗə ndoweye kə ge məsler ŋgwalak eye hay bay na, mədzal gər ŋgay ka Mbəlom kə mət.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\