Yakuba 3

1Malamar ga hay, kâ tərum tebiye kurom eye ndo matətike tay ha ndo hay bay. Sərum ha nəmay neheye nəmaa tətikateye a ndo hay aye ta gameye sariya ma ziye i ndo siye hay. 2Nəkway tebiye faya ka gakweye mənese. Taɗə ndoweye faya ma tsikiye me ze məge mənese na, neŋgeye ndo i deɗek. Kə sla ɗa məgay metsehe a bo ŋgay. 3Dzalum ka pəles təday. Ka pakway ɓəre a bazlam a pəles na hərwi ada mâ rəhakway ha gər ada ma zəŋgaliye tsəveɗ nakə a sakway aye. 4Zəbum ka kwalalaŋ i yam bagwar eye. Kwa taɗə bagwar eye hay bəbay ada mətasl faya ma vəzliye ta gədaŋ ma diye ha bəbay na, ndo faya ma geye metsehe tə wuye andaya tsekweŋ hərwi ada mâ ye a təv nakə a say aye. 5Ɗərneh i ndo na, andza niye dərmak. Kwa neŋgeye tsekweŋ bəbay na, ma sliye məɗəslay ha gər a bo tə wu bagwar eye hay. Zəbum! Ako tsekweŋ na, ma təmiye kəsaf bagwar eye tebiye təlmeɗ təlmeɗ. 6Ɗərneh i ndo bəbay andza ako. Mənese i məndzibəra na, mə ɗəma, mə bo kway. Faya ma nasiye ha bo tebiye. Ma vatiye ako nakə ma dziye ha məsəfəre i ndo tebiye. Ako niye a yaw na ma ako nakə ma mbatiye bay ka tor eye. 7Ndo hay ta sliye faya məgay metsehe a wu hay tebiye, ta sliye faya ka wu i pesl hay, ɗiyeŋ hay, dədœ hay ada tə kəlef dərmak. 8Ane tuk na, ndo hay ta sliye faya məgay metsehe a ɗərneh bay. Neŋgeye na, wu nakə lele bay aye. A sla faya məndze səkeffe bay. Neŋgeye maraha eye ta muwar nakə ma kəɗiye ndo aye. 9Ta ɗərneh na, ka zambaɗakweye ha a Mbəlom Bəba kway, ada ka vəlakweye tay ha mezeleme a ndo neheye a ge ka mandzəkit bo ŋgay aye dərmak. 10Bazlam i mazambaɗay a Mbəlom ta məvəle mezeleme a ndo a yaw mə huɗ i bazlam eye nəte. Malamar ga hay, mâ təra andza niye bay. 11Yam nakə a tsəhən aye ta yam nakə hərwak hərwak aye ta ŋgəzaweye ma bəɗiyem eye nəte ɗaw? 12Malamar ga hay, sərum gurov ma sliye faya məwe tetəɗœz ɗaw? Werepezl ma sliye faya məwe gurov ɗaw? Yam nakə a tsəhən aye na, ma ŋgəzaweye yam nakə a tsəhən bay aye bay. 13Ndo i metsehe andaya mə walaŋ kurom ɗaw? Ndo i ndaraw andaya ɗaw? Mâ bəzay ha metsehe ŋgay ta məge məsler ŋgwalak eye hay ada mâ həna ha gər ŋgay ka dala. 14Agəna nəkurom sələk eye, ada ɗərev kurom ɗuwekeke, ada faya ka dzalumeye ka bo kurom eye ɗekɗek tsa dərmak. Taɗə kə ge andza niye na, kâ ŋgalakum bay ada kâ rawum me ka deɗek bay. 15Slala i metsehe niye na, a yaw abəra ka təv i Mbəlom bay, nakay na, i məndzibəra. Məsəfəre i Mbəlom andaya mə ɗəma bay, wu i ndo zezeŋ hay, a yaw mə həlay i Fakalaw. 16Taɗə ndo hay sələk eye hay ada faya ta dzaliye ka bo tay eye ɗekɗek na, wu hay ta diye ka bo ta tsəveɗ eye sa bay ada slala i wu neheye lele bay aye ta ndohwaweye dərmak. 17Ane tuk na, metsehe nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom aye na, wal. Neŋgeye na, tsəɗaŋŋa, a vəl məndze zay mə walaŋ i ndo hay, neŋgeye ləfeɗeɗe, a sara ha gər toŋgwa toŋgwa bay, a sakay naha a ndo hay, a ge na, məsler ŋgwalak eye huya, a ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo bay, ɗərneh mə bazlam ŋgay sulo təbey. 18Ndo neheye ta wuɗa məndze zay aye na, faya ta dzəniye siye i ndo hay ka məhute məndze zay. Wu nakə faya ta giye na, ma giye lele. Ma giye andza ta sləga wu a guvah ada tə dza wu nakə a ndzohw aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\