Yakuba 4

1Mətsal bo tə matəre mə walaŋ kurom na, a yaw məŋgay? Na gwaɗ hərwi nakə bor i bo kurom hay faya ta tsaliye bo mə nəkurom aye. 2A sakum wu hay, ada ka hutum bay na, nəkurom maləva bo eye ka məkəɗe ndo hay. Ka gumeye ɗəre ka wu hay ane tuk na, ka slumeye faya məhute bay. Hərwi niye faya ka tərumeye ada faya ka tsalumeye bo mə walaŋ kurom aye. Ka hutumeye wu nakə a sakum aye bay hərwi ka tsətsahum ka Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum bay. 3Kwa taɗə ka ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum, ma vəlakumeye bay hərwi ka ɗuwulumay me ta tsəveɗ lele aye bay, ka tsətsahum wu neheye ka gum faya ɗəre aye. 4Nəkurom ka tərum andza ŋgwas neheye faya ta giye madama aye. Sərum ha, taɗə ndoweye ka wuɗa wu i məndzibəra na, neŋgeye ndo məne ɗəre i Mbəlom. Ndo nakə a say məpay bəzay a wu i məndzibəra aye na, ka təra ndo məne ɗəre i Mbəlom. 5Nəkurom ka dzalum wu nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka təra wu kəriye ɗaw? A gwaɗ: «Məsəfəre nakə Mbəlom a pa a bo kway aye na, sələk eye.» 6Sa na, ma vəlakweye ŋgama nakə a ze wu tebiye aye. Andza nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, «Mbəlom ma kərahiye ndo neheye ta ɗəslay ha gər a bo aye, ane tuk na, ma vəliye ŋgama a ndo neheye tə həna ha gər aye.» 7Hərwi niye, rəhumay gər a Mbəlom. Səmumay naha a Fakalaw, ma hwayakumeye. 8Həndzəɗum ka təv i Mbəlom, ma həndzəɗiye tə nəkurom dərmak. Nəkurom neheye faya ka gumeye mezeleme aye, barum na həlay kurom. Nəkurom neheye mədzal gər sulo sulo aye, zlum na mezeleme abəra mə ɗərev. 9Ndzum tsokoɗokkwa hərwi mezeleme kurom hay, ada tuwum. Kâ ŋgwasum ɗuh bay, tuwum. Ɗərev kurom mâ ŋgwasa sa bay, ane tuk ndzum tsokoɗokkwa. 10Hənum ha gər kurom kame i Mbəlom hərwi ada mâ səkah kurom ha. 11Malamar ga hay, kâ tsikum wu nakə lele bay aye ka ndo hay bay. Ndo faya ma tsikiye wu nakə lele bay ka ndo aye ada faya ma giye faya sariya aye na, a tsik wu nakə lele bay ka bazlam mapala eye ada faya ma giye faya sariya dərmak. Azlakwa taɗə faya ka giye sariya ka bazlam mapala eye na, faya ka rəhay ha gər, faya ka giye faya sariya ɗekɗek tsa. 12Maa vəl bazlam mapala eye a ndo hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ndo məge sariya na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Maa sla mətəme tay ha ndo hay na, neŋgeye nəte. Maa sla mədze tay ha na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. A nəkar, ka dzala nəkar na, way nakə ka gateye sariya a ndo hay aye. 13Pumay zləm a wu nakə na tsikiye, nəkurom neheye faya ka gwaɗumeye: «Bəgom kəgəbay tədœ na, nəmaa diye a wuzlah gay, nəmaa ndziye mə ɗəma məve nəte hərwi məhute suloy haladzay.» 14Ane tuk na, nəkurom na, ka sərum wu nakə ma giye bo tədœ aye bay. Məsəfəre kurom na, andza makukulek nakə məndze tsekweŋ ka ŋgateye, tsa na, ma dziye sa aye. 15Ka gwaɗumeye ɗuh na: «Taɗə kə yay a gər a Mbəlom na, nəmaa ndziye tə ɗəre, nəmaa giye wu nakay kəgəbay wu taɗay.» 16Ane tuk na, faya ka ŋgalakumeye, ka ŋgalakumeye tə bazlam kurom neheye faya ka tsikumeye aye. Məge andza niye lele bay. 17Andza niye sərum ha na, ndoweye a sər məge ŋgwalak ada kə ge na bay na, kə ge mənese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\