Yuhana 10

1Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, ndoweye kə fələkwa a gay i təɓaŋ ta məgeɗ bay, a fələkwa ta təv mekeleŋ eye wal na, neŋgeye məkal ada ndo mabuwe tay ha təɓaŋ hay. 2Ane tuk na, ndo nakə ma fələkwiye ta məgeɗ aye na, neŋgeye ndo mətsəkure təɓaŋ hay. 3«Ndo matsəpe məgeɗ i gay i təɓaŋ hay ka həndək na məgeɗ a ndo mətsəkure təɓaŋ hay na, ma fələkwiye a ɗəma. Kə fələkwa a ɗəma na, ma zaliye a təɓaŋ ŋgay hay ta məzele. Ta tsəne məzele tay na, ma pəla tay ahaya abəra. 4Kə pəla tay ahaya abəra tebiye na, ma ndzateye kame. Kə ndzatay kame na, ta pay bəzay hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay. 5Ane tuk na, ndo nakə tə sər na bay aye na, ta pay bəzay bay. Ta pay bəzay bay na, hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay bay.» 6Yesu a tsikatay bazlam niye ta dzeke. Ane tuk na, wu nakə Yesu a say mətsike aye na, ta tsəne bay. 7Hərwi niye Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, məgeɗ i gay i təɓaŋ hay na, neŋ. 8Ndo neheye tə leheŋew madayaw aye nəteye na, məkal hay, ndo mabuwe ndo hay. Təɓaŋ hay ta piye zləm ka bazlam tay bay. 9Neŋ na, məgeɗ. Ndoweye kə fələkwa tə neŋ na, na ta təmiye ha. Neŋgeye na, ma sliye faya məfələkwe a gay ada ma deyeweye abəra andza nakə a say aye. Ma ndziye na, barbarra, ma hutiye wu mənday. 10Məkal ma deyeweye i ŋgay na, hərwi makəle təɓaŋ hay, məkəɗe tay ha ada hərwi mənese tay ɗekɗek tsa. Neŋ na yaw na, hərwi ada ndo hay tâ huta sifa. Sifa niye ta hutiye na, ma ndəviye bay ka tor eye. 11«Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ hay ta lele eye. Ndo mətsəkure təɓaŋ ta lele eye na, neŋgeye maləva bo eye məvəle məsəfəre ŋgay hərwi təɓaŋ ŋgay hay. 12Ndo nakə a ge məsler hərwi suloy aye na, neŋgeye ndo mətsəkure wu ta lele eye bay. Kə ŋgatay a kəra i pesl faya ma deyeweye ka təɓaŋ hay na, ma huye ma gəriye tay ha təɓaŋ hay. Kəra i pesl niye ma həhariye tay ha təɓaŋ niye hay ma gəsiye tay ha, siye hay ta hwiye kweye kweye a təv eye. A ge andza niye na, hərwi təɓaŋ niye na, i ŋgay bay. 13Andza niye, ndo nakə a ge məsler hərwi suloy aye na, ma gateye gər a təɓaŋ hay lele bay. 14«Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ hay ta lele eye. Na sər tay ha təɓaŋ ga hay, nəteye dərmak tə sər ga ha. 15Andza nakə Bəba ga a sər ga ha andza neŋ na sər Bəba ga aye. Ada na vəliye məsəfəre ga hərwi təɓaŋ ga hay. 16Təɓaŋ ga mekeleŋ eye hay nəteye andaya ma zləget nakay bay, nəteye ma təv eye. Ane tuk na, kutoŋ na hayateye gər ka təv ga dərmak. Ta tsəniye na, bəɗiɗay ga. Ta dzapiye ka təv ma nəte eye, ndo mətsəkure tay ha na, nəte dərmak. 17«Bəba ga a wuɗa ga. A wuɗa ga na, hərwi nakə neŋ na vəliye ha məsəfəre ga aye. Ada na sər ha na hutiye na məsəfəre ga sa. 18Ndəray ma sliye faya məzle fagaya abəra məsəfəre ga ta gədaŋ bay. Mata vəle ha na, neŋ eye. Neŋ na, gədaŋ andaya məvəle ha məsəfəre ga ada gədaŋ andaya məhute na. Nakay na, wu nakə bəba ga a gweɗeŋ ge aye.» 19Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam i Yesu niye a tsik andza niye na, ta ŋgəna. 20Ndo siye hay haladzay mə walaŋ tay tə gwaɗ: «Ma giye na, fakalaw mə bo ŋgay! Ka pakweye zləm a bazlam i gər mavuwe na, hərwi mey?» 21Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ: «Ndo nakə fakalaw mə bo ŋgay aye na, ma tsikiye me andza niye bay. Ada fakalaw na, ma sliye faya mahəndəkay na ɗəre a guluf ɗaw?» 22Ahəl niye na, Yahuda hay tə pa magurlom i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə tə ma ha ka mbəlom ma Zerozelem aye sa. Tə hatsawa magurlom niye na, ka məve. Tə hatsawa na, ahəl i mətasl. Anəke na, həlay i məhetse magurlom niye kə sla tuk. 23Pat wuray na, Yesu andaya mə magurlom niye dərmak faya ma həhaliye. Faya ma həhaliye na, mə mazambal i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə tə zalay mazambal i Salomoŋ aye. 24Bagwar i Yahuda hay tə lawara na Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə nəkar Kəriste na, tsikamay parakka. Nəmaa həbiye nakə ada ka tsikameye na, hus kəɗay?» 25Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa na tsikakum tsɨy, ane tuk na, ka dzalum ha bay. Məsler nakə faya na giye na, na ge na, ta gədaŋ i Bəba ga. Mata bəzakum ha neŋ way na, məsler nakə faya na giye. 26Ane tuk na, nəkurom ka dzalum ha bay, hərwi nəkurom na, ndo ga hay bay. 27«Ndo ga hay na, ta pay zləm a bazlam ga andza təɓaŋ neheye ta pay zləm a ndo mətsəkure tay ha aye. Na sər tay ha ada nəteye ta peŋeye bəzay dərmak. 28Na vəlateye sifa nakə ma ndəviye bay aye. Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye bay ada ndəray ma sliye faya mabuwe tay ha abəra mə həlay ga bay. 29Bəba ga a vəleŋ tay ha a həlay ga, neŋgeye na, bagwar eye a ze wu hay tebiye. Ada ndəray ma sliye faya mabuwe wuray abəra mə həlay i Bəba ga bay. 30Bəba tə neŋ na, nəmay nəte.» 31Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam ŋgay niye na, tə həl kwar a həlay, a satay məkəɗe na tə kwar sa. 32Yesu a gwaɗatay: «Na ge wu lele eye hay haladzay ta gədaŋ i Bəba ga ada ka ŋgatumay tə ɗəre kurom. Mə walaŋ i wu neheye na ge aye, a sakum məkele ga tə kwar faya aye na, wu waray?» 33Bagwar i Yahuda niye hay ta mbəɗay faya tə gwaɗay: «Nəmaa kəɗiye kar tə kwar ɗuh na, hərwi məsler lele eye nakə ka giye aye bay. Nəmaa kəɗiye kar tə kwar na, hərwi ka tsalay ka gər a Mbəlom. Nəkar na, ndo zezeŋ tuk na, ka gwaɗ nəkar Mbəlom na, ma kəkay?» 34Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə ɗerewel kurom na, Mbəlom a gwaɗ: “Nəkurom mbəlom hay.” 35Ka sərakwa ha na, wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ma ndziye andza niye huya. Ndo neheye a tsikatay bazlam aye taɗə Mbəlom a zalatay mbəlom hay aye na, 36neŋ nakə Mbəlom a zla ga ada a sləra ga ahaya ka məndzibəra aye na, na ze tay ha bəɗaw? Neŋ na gwaɗ neŋ Wawa i Mbəlom. Nəkurom ka gwaɗum faya na tsaleye ka gər a Mbəlom, na tsalay ka gər na, ma kəkay? 37Taɗə faya na giye məsler i Bəba ga bay na, ka dzalum ha ka bazlam ga nakə na tsikakumeye bay. 38Ane tuk na, taɗə faya na giye məsler ŋgay na, kwa ka təmum bazlam ga bay bəbay na, dzalum ha ka neŋ hərwi məsler nakə faya na giye aye hərwi ada ka sərumeye ha parakka neŋ ta Bəba ga na, nəmay nəte.» 39Tə tsəne bazlam i Yesu niye na, kwayaŋŋa ta pəla tsəveɗ məgəse na sa. Ane tuk na, kə təma fataya abəra. 40Ma dəba aye na, Yesu a həl bo, a ma a diye i magayam i Yurdum, magayam nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a dzəhuɓawa ndo hay a ɗəma aye. Yesu a ndza ŋgway mə ɗəma. 41Ndo hay ti ye naha ka təv ŋgay haladzay. Ti ye naha na, tə gwaɗawa: «Yuhana kə ge masuwayaŋ kwa nəte bay. Ane tuk na, wu nakə a tsik tebiye ka ndo nakay aye na, deɗek.» 42Ndo hay haladzay tə dzala ha ka Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\