Yuhana 17

1Yesu a tsikatay ka bo abəra bazlam niye na, a zəba ɗəre a mbəlom, a gwaɗ: «Bəba ga, i ga na, həlay eye kə husaw tuk. Bəzatay ha məzlaɓ ga a ndo hay ada neŋ wawa yak nâ bəzatay ha məzlaɓ yak dərmak. 2Nəkar na, ka vəleŋ gədaŋ ka gər i ndo hay tebiye hərwi ada nâ vəlatay sifa nakə ma ndəviye bay aye a ndo neheye ka vəleŋ tay naha a həlay aye. 3Sifa niye ma ndəviye bay aye na, andza məgweɗe ta sər kar ha, nəkar na, Mbəlom deɗek eye nəte ŋgweŋ, ada ta sər neŋ Yesu Kəriste nakə ka sləratayaw aye. 4«Ahəl nakə neŋ ka məndzibəra aye na, na ɗa ha məzlaɓ yak a ndo hay, hərwi na ndəv ha məsler nakə ka sləra ga ahaya faya məge aye. 5Anəke na, Bəba ga, vəleŋ məzlaɓ ka ɗəre yak andza məzlaɓ ga ahəl nakə nəmay salamay, məndzibəra andaya zuk bay aye. 6«Ndo neheye ka pala tay ha abəra ka məndzibəra aye ada ka vəleŋ tay ha a həlay ga aye, tə sər kar ha na, hərwi ga. Nəteye tebiye na, i yak hay ada ka vəleŋ tay ha a həlay ga. Nəteye faya ta rəhay ha gər a bazlam yak. 7Tə sər ha wu neheye ka vəleŋ tebiye aye na, a yaw mə nəkar. 8Bəna na tsikatay bazlam nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye. Ta təma lele. Ta sər ha ta deɗek na yaw na, abəra ma nəkar. Ada ta dzala ha maa sləra ga ahaya na, nəkar. 9«Na ɗuwulakeye naha me hərwi tay, bəna hərwi ndo i məndzibəra hay bay. Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi ndo neheye ka vəleŋ tay ha aye. Nəteye na, ndo yak hay. 10Ndo ga hay na, ndo yak hay dərmak, ada ndo yak hay na, ndo ga hay. Nəteye ta ɗatay ha məzlaɓ ga a ndo hay. 11Anəke na, na miye naha ka təv yak. Na gəriye ha məndzibəra, nəteye ta ndziye ka məndzibəra. Bəba ga, nəkar nakə tsəɗaŋŋa eye, tsəpa tay ha ta gədaŋ yak nakə ka vəleŋ aye. Tsəpa tay ha hərwi ada tâ təra madzapa eye nəteye andza nəkar tə neŋ, nəmay madzapa eye nəte. 12Ahəl nakə nəmaa ndzawa huya dziye na, neŋ na tsəpawa tay ha. Na tsəpawa tay ha ta gədaŋ yak nakə ka vəleŋ aye. Na tsəpa tay lele, ndəray kwa nəte kə dze bay. Maa dze na, ndo nakə tə watsa faya mə Ɗerewel i Mbəlom tə gwaɗ ma ta dziye a ako nakə ma mbatiye bay aye. 13«Anəke na, na diye naha ka təv yak. Na tsik andza niye na, ahəl nakə neŋ ka məndzibəra mba aye hərwi ada məŋgwese ga mâ rah a ɗərev tay. 14Na tsikatay bazlam yak nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye. Ane tuk na, ndo i məndzibəra hay faya ta natay ɗəre hərwi nəteye na, ndo tay hay bay andza neŋ nakə neŋ ndo tay bay aye. 15Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi nakə kâ həl tay naha abəra ka məndzibəra aye bay. Ɗuh na ɗuwulakeye naha me na, tsəpa tay ha hərwi ada Fakalaw mâ gatay wuray bay. 16Hərwi nəteye na, ndo i məndzibəra hay bay andza neŋ nakə ndo i məndzibəra bay aye. 17«Bəzatay ha deɗek hərwi ada tâ təra kətsek tebiye i yak hay. Hərwi bazlam yak na, deɗek. 18Andza nəkar nakə ka sləra ga ahaya ka məndzibəra aye na, neŋ kanaŋ dərmak faya na sləriye tay ka məndzibəra ka məge məsler. 19Na vəlaka ha bo ga tebiye hərwi tay hərwi ada nəteye tebiye tâ təra ndo yak hay. 20«Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi nəteye ɗekɗek tsa bay. Na ɗuwulakeye naha me hərwi ndo neheye ta piye zləm ka bazlam tay ada aza ta dzaliye ha ka neŋ. 21Na ɗuwulakeye naha me hərwi ada nəteye tebiye tâ təra nəte. Bəba, tâ ndza madzapa eye tə nəmay andza nəkar nakə madzapa eye tə neŋ aye ada neŋ madzapa eye tə nəkar aye. Tâ təra na, nəte madzapa eye tə nəmay hərwi ada ndo i məndzibəra hay tâ dzala ha maa sləra ga ahaya na, nəkar. 22Na vəlatay məzlaɓ nakə ka vəleŋ aye hərwi ada tâ təra nəte andza nəkar tə neŋ, nəmay nəte. 23Neŋ madzapa eye ta nəteye andza nəkar nakə madzapa eye tə neŋ aye hərwi ada tâ təra nəte, ada ndo i məndzibəra hay tâ sər na, nəkar ka sləra ga ahaya ada ka wuɗa tay ha andza nakə ka wuɗa neŋ aye. 24«Bəba, a seŋ na, ndo neheye ka vəleŋ tay ha a həlay aye na, ta ndziye ma təv nakə na ta ndziye mə ɗəma aye dərmak hərwi ada tâ ŋgatay a məzlaɓ ga. Ka wuɗa ga na, kwa ahəl nakə məndzibəra andaya zuk bay aye ada hərwi niye ka vəleŋ məzlaɓ aye. 25«Bəba ga nəkar na, ndo i deɗek. Ndo i məndzibəra hay tə sər kar ha bay. Ane tuk na, neŋ na sər kar ha ada ndo neheye mə həlay ga aye tə sər maa sləra ga ahaya na, nəkar. 26Tə sər kar ha na, hərwi ga ada ta səriye kar ha hərwi ga dərmak hərwi ada tâ wuɗa siye i ndo mekeleŋ eye hay andza nakə ka wuɗa ga aye ada neŋ dərmak nâ ndza mə ɗərev tay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\