Yuhana 18

1Yesu a ndəv ha maɗuwulay naha me a Mbəlom na, a həl bo ta gawla hay, ti ye a diye i magayam wuray tə zalay Sedroŋ. Ka təv aye niye na, dədaŋ andaya ta zəv a ɗəma gərɗaf hay. Tsa na, ti ye a ɗəma ta gawla ŋgay hay. 2Yudas ndo nakə a ge ɗaf ka Yesu aye a sər təv eye niye. A sər na, hərwi Yesu ta gawla ŋgay hay ti yawa a ɗəma. 3Yudas a ye a dədaŋ niye ta sidzew i Roma hay, tə siye i sidzew neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Maa slər tay naha na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada ta Farisa hay. Ti ye na, tə wu i həlay hay, ta lalam tay hay ada siye ta dəv ako. Maa həl tay naha na, Yudas. 4Azlakwa bay Yesu na, ɓa kə sər wu nakə ma ta giye bo tə neŋgeye. Mazlambar faya ta ndisliye naha ka təv tay na, Yesu a həndzəɗ naha ka təv tay. A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka pəlum way?» 5Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa pəla Yesu ndo i Nazaret.» Yesu a gwaɗatay: «Yesu na, neŋ eye.» Yudas ndo nakə a gatay ɗaf ka Yesu aye malətsa eye ka təv i sidzew niye hay. 6Tə tsəne i Yesu nakə a gwaɗatay: «Yesu na, neŋ eye» ta ma ta dəba, tə dəɗ ka dala tolololo. 7Yesu a tsətsah fataya sa, a gwaɗatay: «Ka pəlum way?» Tə gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret.» 8Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa na gwaɗakum Yesu na, neŋ tsɨy. Taɗə ka pəlum neŋ na, gərum tay ha siye i ndo hay, tâ ye wu tay.» 9Andza niye, wu nakə Yesu a tsik aye na, ma giye bo andza nakə a tsik aye. A gwaɗ: «Bəba, ndo neheye ka vəleŋ tay ha a həlay aye na, kwa nəte kə dze fagaya abəra bay.» 10Simoŋ Piyer na, maslalam andaya faya. A ŋgwaɗaw maslalam ŋgay niye a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. A ɗəsay na zləm i həlay i mənday fats ka dala. Ndo i məsler niye tə zalay na, Malkus. 11Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a Piyer: «Ma ha maslalam yak a gay ŋgay eye. Ɗəretsətseh nakə Bəba a vəleŋ aye na, na siye bəɗaw?» 12Sidzew niye hay ta bəy tay ada ta ndo neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye, tə gəs na Yesu. Tsa na, tə dzawa na. 13Tə lah mede ha Yesu na, a gay i Han təday. Han na, neŋgeye mese i Kayif. Anəke ka viye niye na, Kayif neŋgeye bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. 14Kayif na, ndo nakə a gwaɗatay a bagwar i Yahuda hay: «Tə bəmalə nakə ndo hay tebiye ta dziye na, ŋgama ndo nəte mâ mət.» 15Simoŋ Piyer ta gawla i Yesu neŋgeɗ nəte ta zəŋgal na Yesu. Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a sər na gawla i Yesu niye neŋgeɗ eye. Hərwi niye neŋgeye na, ti ye a dalamətagay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom tə Yesu salamay. 16Ane tuk na, Piyer neŋgeye na, a ndza ma bəra, sləp ka həlay i məgeɗ i dalamətagay niye. Gawla i Yesu niye bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a sər na aye na, a maw. A yaw ka təv i dem nakə faya ma tsəpiye məgeɗ aye a tsikay me a dem niye hərwi ada mâ vəlay tsəveɗ a Piyer. Piyer a fələkwa a dalamətagay tuk. 17Ahəl nakə faya ta diye na, ŋgwas nakə a gawa məsler mə gay i ndo məvəlaway wu a Mbəlom aye, a gwaɗay a Piyer: «Nəkar na, gawla i ndo nakay dərmak ba?» Piyer a mbəɗay faya a gwaɗay: «Aʼay neŋ na, gawla ŋgay bay!» 18Mətasl a ge haladzay. Hərwi niye ndo i məsler hay ta ndo neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta vat ako. Nəteye mandza eye faya. Piyer neŋgeye mandza eye ka ako niye dərmak ta nəteye dziye. 19Ma dəba aye na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a tsətsah ka Yesu ka gər i gawla ŋgay hay ada ka matətike ŋgay nakə a tətikawa aye. 20Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Na tsikawatay bazlam parakka kame i ndo hay tebiye. Na tətikawatay a ndo hay na, mə gay i maɗuwule me ada mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ma təv nakə Yahuda hay tə hayawa gər a ɗəma aye. Na tsik wuray ɗaɗa ta məkal bay. 21Ada ka tsətsahiye fagaya bazlam na, hərwi mey? Wu nakə na tsikawa aye na, tsətsah ka ndo neheye tə tsəne aye. Nəteye na, tə sər wu nakə na tsik aye.» 22Yesu a tsik andza niye na, kwayaŋŋa ndo nəte mə walaŋ i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom a fay a Yesu. A gwaɗay: «Ta mbəɗaway ka bazlam a bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, andza niye ɗaw?» 23Yesu a gwaɗay a ndo niye: «Kə ge na tsik wu nakə lele bay aye na, ɗa ha wu nakə na tsik lele bay aye. Taɗə na tsik lele na, ka kəɗ ga hərwi mey?» 24Tsa na, Han a slər ha Yesu a gay i Kayif bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. Ti ye ha Yesu na, madzawa eye huya. 25Ahəl nakə ti ye ha Yesu a gay i Kayif aye na, Piyer neŋgeye ma dalamətagay, mandza eye ka ako. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na, gawla i ndo nakay dərmak bəɗaw?» Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu, a gwaɗ: «Aʼay, neŋ gawla ŋgay bay!» 26Ndo mə walaŋ i ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom andaya ka təv eye niye. Ndoweye niye na, gwala i ndo nakə Piyer a ɗəs faya abəra zləm ahəl nakə tə gəs na Yesu aye. A gwaɗay: «Nəkar na, gawla ŋgay. Na ŋgataka nəkurom tə Yesu ma dədaŋ bəɗaw?» 27Ane tuk na, Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu sa, a gwaɗay: «Aʼay, neŋ bay!» Piyer a ndəv ha mətsike andza niye na, kwayaŋŋa dzagulok a zlaha. 28Ɗəre a tsaɗa pərik i mekedœ na, tə ma ahaya Yesu abəra mə gay i Kayif. Ti ye ha a gay i Pilat ndo i sik i bəy i Roma hay. Ane tuk na, bəy i Yahuda hay ta fələkwa a gay i Pilat bay. Ti ye a ɗəma bay na, hərwi a satay məndze tsəɗaŋŋa ada ta sliye faya mənde wu mənday i Pak. 29Hərwi niye Pilat ndo i sik i bəy i Roma hay, a yaw abəra mə gay. A yaw ka təv tay, a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka gəsum ahaya ndo nakay na, a gakum mey?» 30Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Taɗə kə ge mənese bay na, nəmaa gəsaka ahaya ɗaw?» 31Hərwi niye Pilat a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Kə ge andza niye na, bo kurom eye dum ha ta gumay sariya andza nakə bazlam kurom mapala eye a tsikakum aye.» Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, tsəveɗ may andaya məge sariya i məkəɗe ndo bay.» 32Andza nakay bazlam nakə Yesu a tsik ahəl niye a ge bo aye. Ɓa kə ɗa ha məməte ŋgay nakə ma ta mətiye. 33Pilat a mbəɗa gər a gay. A ye naha a zalayaw a Yesu, a tsətsah faya, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy i Yahuda hay deɗek ɗaw?» 34Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka tsik andza niye na, bo yak eye ka dzala tsukuɗu, siye i ndo hay tə tsikaka ɗaw?» 35Pilat a gwaɗay: «Ka tsikeŋ andza niye na, neŋ Yahuda hay təɗew? Maa gəsa kar ahaya na, ndo yak hay ta bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye bəna neŋ təɗew? Tə gəsa kar ahaya na, ka ge na, mey?» 36Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy ga na, ka məndzibəra nakay bay. Taɗə bəy ga ka məndzibəra nakay na, ndo i məsler ga hay ta giye vəram hərwi ada ndəray mâ gəs ga məvəlay ga ha a bəy i Yahuda hay bay. Ane tuk na, bəy ga na, ka məndzibəra nakay bay.» 37Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, bəy ɗaw?» Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na, nəkar. Neŋ bəy deɗek. Tə wa ga, na yaw ka məndzibəra na, ka məɗe ha deɗek. Ndo neheye tə sər deɗek aye na, ta təmiye bazlam ga.» 38Pilat a gwaɗay a Yesu: «Deɗek na, wuye mey?» Pilat a tsik bazlam ŋgay niye na, a yaw abəra mə gay sa. A ye ka təv i bəy i Yahuda niye hay ma bəra aye. A gwaɗatay: «Neŋ na, na huta faya abəra mənese bay. 39Ane tuk na, a say a kule kurom, nâ gərakum ha ndo i daŋgay nəte hərwi magurlom i Pak. A sakum nâ gərakum ha na, bəy i Yahuda hay ɗaw?» 40Tə tsəne andza niye na, ta wuda ta magala, tə gwaɗ: «Gəramay ha na, Barabas bəna neŋgeye bay!» Azlakwa Barabas na, ndo i galak ɗuh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\