Yuhana 19

1Pilat a vəlatay tsəveɗ a sidzew hay tâ gəs na Yesu ada tâ ndaɓa na ta mandalaɓa. 2Sidzew hay tə ɗəsaw dak tə slapa na ka bo, ta pay a gər a Yesu andza dzagwa i bəy. Tə kalay ka bo petekeɗ ndozza eye. 3Tsa na, ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Zay ɗaw, bəy i Yahuda hay!» Tə fay ka maholom. 4Pilat a yaw abəra mə gay sa, a gwaɗatay a ndo hay: «Tsənum təday! Na gəsakuma ahaya Yesu abəra. Sərum ha neŋ na, na huta faya abəra mənese bay.» 5Tə gəsa ahaya Yesu abəra tuk. Dzagwa i dak mə gər ada petekeɗ ka bo ndozza. Pilat a gwaɗatay: «Ndo nakay na, anaŋ!» 6Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay tə ŋgatay a Yesu na, tə pa bo ka mawude ta magala. Tə gwaɗ: «Dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye! Dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye!» Ane tuk na, Pilat a gwaɗatay: «Bo kurom eye gəsum na ada kâ yum kâ darum na ka mayako mazləlmbaɗa eye. Neŋ na, na huta faya mənese bay.» 7Bəy i Yahuda hay ta mbəɗay naha faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, bazlam may mapala eye andaya, ada andza bazlam may mapala eye a tsik na, kutoŋ məkəɗe na, hərwi a gwaɗ: “Neŋ na, Wawa i Mbəlom.”» 8Pilat a tsəne bazlam tay neheye faya ta tsikiye na, a dzədzar haladzay. 9A fələkwa a gay sa, a ye naha a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Ka yaw na, məŋgay?» Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay faya bay. 10Andza niye Pilat a gwaɗay: «A saka mətsikeŋ me a neŋ bəɗaw? Neŋ na, gədaŋ ga andaya məgər kar ha ada gədaŋ ga andaya madere kar ka mayako mazləlmbaɗa eye na, ka sər təbəɗew?» 11Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kə ge Mbəlom kə vəlaka ga ha a həlay bay na, ka sliye faya məgeŋ wuray kwa tsekweŋ bay tebiye. Hərwi niye ndo məgəsa ga ahaya məvəlaka ga ha a həlay na, mənese ŋgay a ze i yak.» 12Ka təv eye niye kwayaŋŋa na, Pilat a pəla tsəveɗ məgər ha Yesu. Ane tuk na, bəy i Yahuda hay ta wuda ta magala, tə gwaɗ: «Ka gər ha ndo nakay na, nəkar dzam i bəy i Roma sa bay. Ndoweye kə gwaɗ neŋgeye bəy na, neŋgeye ndo məne ɗəre i bəy i Roma.» 13Pilat a tsəne bazlam tay niye hay na, a ye ahaya Yesu abəra. A ye ka təv nakə dala eye maɗəzla eye tə beleler aye. Tə bazlam i Yahuda hay na, Gabata. A ndza ka təv niye hərwi məge sariya. 14Pat niye na, pat i luma i dezele, mazlambar magərhəpat. Ada həlay i magurlom i Pak. Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay: «Bəy kurom anaŋ.» 15Ane tuk na, tə tsəne bazlam i Pilat niye na, tə pa bo ka mawude, tə gwaɗay: «Kəɗ! Kəɗ! Dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye!» Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar na bəy kurom ka mayako mazləlmbaɗa eye ɗaw?» Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta mbəɗay faya: «Bəy may na, bəy i Roma nəte ŋgweŋ.» 16Andza niye, Pilat a vəlatay ha Yesu a həlay a sidzew hay hərwi ada tâ ye tâ dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye. Sidzew hay ti ye ha Yesu mata kəɗe na. 17Yesu a zla mayako mazləlmbaɗa eye niye ta ta dariye na faya aye, a ye ahaya abəra ma wuzlah gay. A ye ha a təv nakə tə zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Tə zalay tə bazlam i Yahuda hay na, Golgwata. 18Mə ɗəma na, sidzew hay ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa eye. Ta dar naha ndo hay sulo ka mayako mazləlmbaɗa eye ka tsakay i Yesu, nəte tə həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula, Yesu ma wuzlah. 19Pilat a watsa bazlam ŋgay nakə tə kəɗ na faya ka palalam. A law zal ka gər i Yesu. A watsa na, a gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret, bəy i Yahuda hay.» 20Yahuda hay haladzay tə dzaŋgawa bazlam niye mawatsa eye, hərwi təv nakə ta dar faya Yesu aye na, bəse ta wuzlah gay. Ada wu niye tə watsa aye na, tə bazlam i gəma hay wal wal mahkar: Tə bazlam i Yahuda hay, i Roma hay ada ta Gərek hay. 21Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə dzaŋga bazlam niye na, ti ye ka təv i Pilat, tə gwaɗay: «Ka watsa faya “Bəy i Yahuda hay” meriye. Watsa faya na: “Ndo nakay a gwaɗ: Neŋ na, bəy i Yahuda hay.”» 22Pilat a gwaɗatay: «Wu nakə neŋ na watsa aye na, ma ndziye andza niye.» 23Sidzew hay ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa eye na, tə zla petekeɗ ŋgay aye. Ta ŋgəna ha faɗ, kwa way a zla nəte. Tə zla məkelkabo ŋgay nakə maŋgara eye andza niye məmbele andaya faya bay aye sa. 24Tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Petekeɗ nakay na, kâ ŋguraɗakwa ha bay. Ane tuk na, gakwa faya tsakwal hərwi məsəre ha mata zle na, way.» Andza niye, wu nakay a ge bo aye na, andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ta ŋgəna ha petekeɗ ga mə walaŋ tay ada tə ge faya tsakwal ka məkelkabo ga.» Wu nakə sidzew hay tə ge aye na, anaŋ. 25Bəse ta təv i mayako niye mazləlmbaɗa eye ta dar faya Yesu aye na, may i Yesu ta malamar i may ŋgay, Mari ŋgwas i Kəlopas ada ta Mari nakə a yaw ma gəma i Magədala aye, nəteye malətsa eye ka təv eye niye. 26Yesu a ŋgatay a may ŋgay ta gawla ŋgay nakə a wuɗa na haladzay aye. A gwaɗay a may ŋgay: «May ga, wawa yak anaŋ.» 27Ma dəba aye a gwaɗay a gawla ŋgay niye a wuɗa na haladzay aye: «May yak anaŋ.» Pat eye niye gawla i Yesu niye a wuɗa na haladzay aye a zla na Mari a gay ŋgay. 28Ma dəba eye na, Yesu a sər ha wu nakə Mbəlom a sləra ahaya faya məge aye na, ka ndəv tebiye tuk. Yesu a gwaɗ: «Yam a geŋ.» A tsik andza niye hərwi ada wu nakə tə dzaŋgawa mə Ɗerewel i Mbəlom aye mâ ge bo. 29Gəzla wuray andaya maraha eye tə wuye andaya guyakaka. Sidzew niye hay tə zla wuye kofkoffa, tə tələka a wu niye. Tsa na, ta hak na a mayako. Tə pay naha ka bazlam a Yesu. 30Yesu a ɗəvətse wu niye na, a gwaɗ: «Wu tebiye ka ndəv!» Gər ŋgay a kal gəzuk. Tsa na, a mət. 31Tə kəɗ na Yesu na, pat i məhəne mə gay i mazəzukw bo. Pat i mazəzukw bo eye niye na, a ze ha siye hay, hərwi magurlom andaya pat eye niye. Hərwi niye a satay a bəy i Yahuda hay mədahaŋ mâ ndza ka mayako mazləlmbaɗa eye pat i mazəzukw bo bay. Ti ye ta tsətsah ka Pilat mâ vəlatay tsəveɗ ka məhəɓe sik i ndo niye hay ada məzla ahaya abəra ka mayako. 32Tsa na, sidzew hay ti yaw ka təv i ndo neheye ta dar ka mayako mazləlmbaɗa eye tage Yesu aye. Tə həɓay ha sik a ndo makurre eye. Tsa na, tə həɓay ha a ndo neŋgeɗ. 33Tə ndisl ka təv i Yesu na, ta zəba faya na, kə mət tsɨy. Neŋgeye na, ta həɓay ha sik ŋgay hay təbey. 34Ane tuk na, ndo nəte mə walaŋ i sidzew hay a ye naha a təz na dzəham i Yesu ta suwal. Kwayaŋŋa bambaz ta yam ta mbəɗaw. 35Neŋ nakə na watsa na bazlam neheye na, na ŋgatay tə ɗəre ga ada wu nakə na watsa aye na, deɗek eye. Na ŋgatay tə ɗəre ga, na sər ha na tsik na, deɗek. Na watsa na, hərwi ada nəkurom dərmak kâ dzalum ha faya. 36Wu neheye a ge bo na, hərwi ada wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye mâ ge bo, a gwaɗ: «Mətasl ŋgay hay na, kwa nəte ta həɓiye ha bay.» 37Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom sa, tə gwaɗ: «Ta ta zəbiye na, ka ndo nakə ta təzay na aye.» 38Ndoweye andaya tə zalay Yusufa, neŋgeye ndo i gəma i Arimate. Neŋgeye gawla i Yesu, ane tuk na, ta məkal, hərwi a dzədzar ta bəy i Yahuda hay. A ye a tsətsah tsəveɗ məzle mədahaŋ i Yesu ka Pilat. A ye a tsətsah na, Pilat a gwaɗay faya ayaw. Yusufa a maw, a zla na mədahaŋ i Yesu. 39Nikodem ndo nakə a ye ka təv i Yesu ta həvaɗ aye, a ye naha dərmak. Neŋgeye a zla naha mal madzapa eye a ze huŋŋa. Wuye niye hay tebiye ma giye kilo kuro kuro mahkar. 40Yusufa ta Nikodem nəteye salamay tə zla mədahaŋ i Yesu. Tə mbəkwa ta rəkwat ada ta wats faya mal niye hay huŋŋa eye andza nakə Yahuda hay tə gawa ahəl nakə tə lawa mədahaŋ hay aye. 41Ma təv niye ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa eye na, guvah andaya. Ma guvah niye na, tsəvay weɗeye mala eye mə ɗəma. Ta pa a ɗəma mədahaŋ ɗaɗa zuk bay. 42Pat eye niye na, pat i mələve bo i pat i mazəzukw bo i Yahuda hay ada tsəvay niye na, bəse. Hərwi niye Yusufa ta Nikodem tə zla Yesu tə pa na a tsəvay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\