Yuhana 20

1Pərik i mekedœ pat i luma i sidzew na, Mari i Magədala a ye ka me tsəvay. A ye na, həvaɗ mə ɗəma mba, ɗəre a zəba bay. Ta dərəzl ka tsəvay niye na, tə beber bagwar eye. Mari a ye naha na, beber madərəzla eye ka tsəvay sa bay, ta həndək faya abəra. 2Mari a ŋgatay andza niye na, a hway ka təv i Simoŋ Piyer ta gawla nakə Yesu a wuɗa na haladzay aye. A ye naha a gwaɗatay: «Bəy Maduweŋ andaya ma tsəvay sa bay, ta zla na. Ada nəmaa sər təv nakə tə pa na a ɗəma aye bay.» 3Tsa na, Piyer ta gawla i Yesu niye neŋgeɗ eye tə lətse, ti ye ka tsəvay niye. 4Nəteye salamay ta hway ka me tsəvay. Ane tuk na, gawla i Yesu niye neŋgeɗ eye a hway bəse a ze Piyer. Neŋgeye a lah məndisle ka tsəvay. 5A ndisl ka tsəvay na, a zəba ɗəre a ɗəma zərəɗ. A ŋgatay na, a petekeɗ neheye tə mbəkwa na Yesu aye mə ɗəma. Ane tuk na, kə fələkwa a ɗəma bay. 6Simoŋ Piyer na, a ndisl naha ma dəba. A ye naha a fələkwa a tsəvay, a zəba ka petekeɗ neheye tə mbəkwa na Yesu aye na, mə ɗəma. 7Piyer a zəba ka petekeɗ nakə ta nduɗay ha gər a Yesu aye dərmak. Petekeɗ niye na, madzapa eye tə siye hay bay. Mapaɗa eye, təv ŋgay wal. 8Tsa na, gawla i Yesu neŋgeɗ eye, ndo nakə a lah naha kurre, a fələkwa a tsəvay dərmak. A zəba faya andza niye na, a dzala ha. 9Gawla i Yesu hay na, wu nakə mə Ɗerewel i Mbəlom a tsik, a gwaɗ Yesu na, kutoŋ ma lətseweye abəra ma mədahaŋ aye na, ta sər zuk bay. 10Tsa na, gawla i Yesu niye sulo eye ta mbəɗa gər a mətagay. 11Mari neŋgeye na, malətse eye ma bəra bəse ka təv i tsəvay faya ma tuwiye. Faya ma tuwiye na, a rəh ha gər a tsəvay, a zəba ɗəre a ɗəma. 12A ŋgatay naha a gawla i Mbəlom hay sulo tə petekeɗ ka bo kuɗekuɗek. Nəteye mandza eye ka təv nakə tə pa faya mədahaŋ i Yesu aye. Neŋgeɗ ta diye i gər ada neŋgeɗ ta diye i sik. 13Gawla i Mbəlom niye hay sulo aye ta tsətsah ka Mari, tə gwaɗay: «Ŋgwas niye, ka tuwa mey?» Mari a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na tuwa na, hərwi ta zla na Bəy Maduweŋ ga ada na sər təv nakə tə pa na a ɗəma aye bay.» 14Mari a ndəv ha mətsike andza niye na, a mbəɗa bo, a ŋgatay a Yesu malətse eye ka təv niye. Mari a sər ha neŋgeye bay. 15Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ŋgwas ka tuwa mey? Ka pəla way?» Mari a dzala mə gər ŋgay na, ma giye na, ndo i guvah. Hərwi niye a gwaɗay: «Sadzək bay, kə ge maa zla na nəkar na, ɗeŋ ha təv nakə ka pa na a ɗəma aye. Na diye na ta zla ahaya.» 16Yesu a gwaɗay: «Mari!» Mari a mbəɗa me ka təv ŋgay, a gwaɗay tə bazlam i Yahuda hay: «Raboni!» Andza məgweɗe: «Miter ga!» 17Yesu a gwaɗay: «Kâ lemeŋ bay, hərwi na tsal ka təv i Bəba ga zuk bay. Ane tuk na, do gwaɗatay a malamar ga hay na, na tsaliye ka təv i Bəba ga, neŋgeye Bəba kurom dərmak, Mbəlom ga, neŋgeye Mbəlom kurom dərmak.» 18Tsa na, Mari i Magədala a ye ka təv i gawla i Yesu hay. A ye a gwaɗatay: «Na ŋgatay a Bəy Maduweŋ kway!» A təkəratay wu nakə Yesu a tsikay aye. 19Ta huwa eye niye pat i luma i sidzew, gawla i Yesu hay nəteye mahaya gər eye mə gay. Ta dərəzl ka bo a gay lele hərwi ta dzədzar ta bəy i Yahuda hay. Tsa na, Yesu a ye naha slekərtik a wuzlah tay. A gwaɗatay: «Zay mâ ndza fakuma!» 20A tsikatay andza niye na, a bəzatay ha vavay nakə ka həlay ŋgay hay ada ka dzəham ŋgay aye. Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na, ɗərev tay a ŋgwasa haladzay hərwi tə ŋgatay a Bəy Maduweŋ. 21Yesu a gwaɗatay sa: «Zay mâ ndza fakuma! Andza nakə Bəba a sləra ga ahaya aye na, neŋ na sləriye kurom dərmak.» 22Ma dəba i bazlam ŋgay niye na, a vəzl fataya, a gwaɗatay: «Təmum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye! 23Ndo neheye ka pəsumatay ha mezeleme tay hay aye na, Mbəlom ma pəsateye ha mezeleme tay hay. Ndo neheye ta kərah məpəse ha mezeleme aye na, Mbəlom ma kərahiye məpəsatay ha mezeleme tay dərmak.» 24Tomas nakə tə zalay Mawsa neŋgeye nəte mə walaŋ i gawla i Yesu. Azlakwa bay ahəl nakə Yesu a ye a bəzatay ha bo a gawla ŋgay aye na, neŋgeye andaya bay. 25Siye i gawla i Yesu hay tə gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a Bəy Maduweŋ.» Ane tuk na, Tomas a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na ŋgatay a vavay i mbəlak i poŋte ka həlay ŋgay bay, na pa wur həlay ga a bəɗ i poŋte bay ada na pa wur həlay ga a bəɗ i suwal nakə ka dzəham ŋgay aye bay na, na dzaliye ha faya bay.» 26A ndza ma dəba eye luma nəte na, gawla i Yesu hay tə haya gər sa. Pat eye niye na, Tomas andaya ta nəteye tuk. Ta dərəzl na məgeɗ lele. Yesu a ye naha a lətse a wuzlah tay, a gwaɗ: «Zay mâ ndza fakuma!» 27Tsa na, a gwaɗay a Tomas: «Tələkaw wur həlay kanaŋ ada zəba ka həlay ga hay. Zlaw həlay yak ada tələkaw a dzəham ga. Gər ha mədzele gər sulo sulo, dzala ha ka neŋ nəte ŋgweŋ.» 28Tomas a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ta deɗek, nəkar na, Bəy Maduweŋ ga ada Mbəlom ga.» 29Yesu a gwaɗay: «Ka dzala ha ka neŋ na, hərwi nakə ka ŋgeteŋ aye. Məŋgwese ka ndo neheye tə dzala ha ka neŋ ze məŋgeteŋ aye.» 30Yesu a ge masuwayaŋ siye hay haladzay kame i gawla ŋgay hay. Ane tuk na, na watsa tay ha a ɗerewel nakay bay. 31Na watsa wu neheye na, hərwi ada kâ dzalum ha Yesu neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye Wawa i Mbəlom, ada ka hutumeye sifa ma neŋgeye hərwi ka pum mədzal gər ka neŋgeye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\