Yuhana 4

1Farisa hay tə tsəne, ndo hay tə pay bəzay a Yesu ada a dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yam na, haladzay a ze i Yuhana. 2Azlakwa ta deɗek eye na, Yesu a dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yam bay. Maa dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yam na, gawla ŋgay hay bəna, bo ŋgay eye bay. 3Ahəl nakə Yesu a tsəne wu nakə Farisa hay tə tsik faya na, a həl bo abəra ka dala i Yahuda a ye ka dala i Galile. 4Tsəveɗ mede a Galile na, ta dala i Samari. 5Ahəl nakə faya ma diye na, a ndisl a təv aye andaya ka dala i Samari tə zalay Sikar. Təv niye na, bəse ta guvah nakə Zakob a vəlay a wawa ŋgay Yusufa ahəl niye aye. 6Ada bəɗiyem nakə Zakob a la ahəl niye andaya ka təv aye niye. Yesu a ndisl ka bəɗiyem niye na, ki ye gər, a ndza ka tsakay i bəɗiyem niye. Məndisle nakə Yesu a ndisl naha ka təv aye niye na, ma giye magərhəpat. 7Ahəl nakə gawla i Yesu hay ti ye mata səkəmaw wu mənday mə walaŋ gay na, ŋgwas i Samari wuray a ye naha mata təɗe yam. A yaw na, Yesu a gwaɗay: «Təɗəŋew yam nâ sa tey.» 9Ŋgwas i Samari niye a gwaɗay a Yesu: «Na gwaɗ nəkar na, Yahuda hay bəɗa! Ada ka tsətsahiye yam ka neŋ ŋgwas i Samari na, kəkay?» Ŋgwas niye a tsik andza niye na, hərwi Yahuda hay tə dzawa gər a bo ta Samari hay bay. 10Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə ka sər wu nakə Mbəlom ma vəliye ada ka sər neŋ nakə na tsətsah fakaya yam aye na, nəkar ɗuh ka tsətsahiye fagaya yam nakə ma vəliye sifa aye ada na vəlakeye.» 11Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy ga, wu mətəɗe yam andaya fakaya bay ada bəɗiyem eye na, sɨɗuk tuk na, ka hutiye yam nakə ma vəliye sifa a ndo aye na, ma kəkay? 12Maa lamay bəɗiyem nakay na, bəba təte kway Zakob. Bo ŋgay eye kə sa yam ma bəɗiyem nakay. Wawa ŋgay hay ta gənaw ŋgay hay ta sa yam ma bəɗiyem nakay dərmak. Ada nəkar ka dzala na, ka ze na Zakob ɗaw?» 13Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kwa way kə sa yam nakay na, yam ma geye sa. 14Ane tuk na, ndoweye kə sa yam nakə neŋ na vəleye na, ɗaɗa yam ma geye sa bay. Yam nakə na vəleye na, ma təriye andza bəɗiyem nakə a ŋgəz waɗ waɗ aye ada ma vəleye sifa nakə ma ndəviye bay aye.» 15Ŋgwas niye a gwaɗay: «Bəy ga, vəleŋ yam eye niye tey hərwi ada yam mâ geŋ sa bay ada nâ yaw ɗaɗa mətəɗe naha yam kanaŋ sa bay.» 16Yesu a gwaɗay: «Do, pəla ahaya zal yak ada kâ yumaw kanaŋ.» 17Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Zal ga andaya bay.» Yesu a gwaɗay: «Ka gwaɗ zal yak andaya bay na, ka tsik na, deɗek. 18Hərwi zal yak hay na, zlam ada ndo nakə anəke nəkurom mandza eye salamay aye na, zal yak bay. Ka tsik na, deɗek.» 19Tsa na, ŋgwas niye a gwaɗay: «Ah! Bəy ga, na sər ha nəkar na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. 20Bəba təte may Samari hay tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom na, mə gər i gəma nakay. Ane tuk na, nəkurom Yahuda hay na, ka gwaɗum i kurom təv məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ma Zerozelem.» 21Yesu a gwaɗay: «Ŋgwas nakay, dzala ha ka wu nakə na tsikakeye, həlay eye ma deyeweye na, ndo hay ta ɗəslay ha gər a Bəba Mbəlom na, mə gər i gəma nakay ɗekɗek kəgəbay ma Zerozelem ɗekɗek tsa bay. 22Nəkurom Samari hay ka sərum wu nakə ka ɗəslumay ha gər aye bay. Nəmay Yahuda hay na, nəmaa sər, hərwi Mbəlom a bəzatay ha tsəveɗ i mətəme a ndo hay na, ta Yahuda hay. 23Ane tuk na, həlay eye ma deyeweye ɓa həlay eye anaŋ tsɨy, Məsəfəre i Mbəlom ma vəliye gədaŋ a ndo neheye a satay məɗəslay ha gər a Bəba Mbəlom ta deɗek eye na, ta ɗəslay ha gər ta deɗek Mbəlom ma pəliye na, slala i ndo niye hay. 24Mbəlom na, məsəfəre. Hərwi niye ndo neheye ta ɗəslay ha gər aye na, tâ ɗəslay ha gər na, ta deɗek ada ta gədaŋ i məsəfəre.» 25Ŋgwas niye a gwaɗay: «Na sər ha na, ndo nakə Mbəlom a pay dzagwa i bəy a gər aye ma deyeweye (andza məgweɗe Kəriste). Aza ki yaw na, ma ɗakway ha wu hay tebiye.» 26Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ nakə faya na tsikakeye me anəke, neŋ eye.» 27Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas niye faya ta tsikiye me na, gawla i Yesu hay tə maw tuk. Tə ŋgatay a Yesu faya ta tsikiye me ta ŋgwas niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ane tuk na, ndəray kwa nəte mə walaŋ tay ka tsətsah ka Yesu, kə gwaɗay: «Ka pəla abəra ka ŋgwas eye mey?» kəgəbay «Ka tsikumeye me ta ŋgwas eye na, hərwi mey?» na, ndəray ka tsətsah faya bay. 28Ŋgwas niye a gər ha kalawah ŋgay ka bəɗiyem, a mbəɗa gər a walaŋ gay. A ye naha a gwaɗatay a ndo hay: 29«Dumara, zəbum ka ndo wuray anaŋ eye təday, a pesleŋ na wu nakə na gawa ahəl niye aye tebiye. Ma giye na, Kəriste nakə Mbəlom a gwaɗ ma sləraweye aye.» 30Ndo hay tə tsəne bazlam i ŋgwas niye a tsikatay aye na, ti yaw abəra mə walaŋ gay, ti yaw ka təv i Yesu. 31Ahəl nakə ŋgwas niye a ye a walaŋ gay aye, gawla i Yesu hay nəteye faya ta geye amboh a Yesu mâ nda wu mənday, tə gwaɗay: «Miter may, nda wu mənday!» 32Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Wu mənday ga andaya nakə na ndiye, nəkurom ka sərum bay.» 33Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma giye na, ndəray kə zlayaw wu mənday kəla ɗaw?» 34Yesu a gwaɗatay: «Wu mənday ga na, məge wu nakə a say a ndo nakə a sləra ga ahaya aye ada mandəve ha məsler nakə a vəleŋ a gweɗeŋ ge aye. Matəra wu mənday ga na, neŋgeye.» 35Yesu a gwaɗatay sa: «Dzeke andaya, a gwaɗ: “A ləkaw kiye faɗ na, ta dziye wu mənday abəra ka dala.” Ane tuk na, neŋ ɗuh na gwaɗakumeye: Ehey, zəbum ka guvah hay lele, təday. Wu hay na, ta nah tsɨy. Kə sla mədze. 36Ndo nakə ma dziye na wu mənday abəra ka dala aye na, ma hutiye merəɓe ŋgay ada ma hayay gər a wu mənday niye. Wu mənday na, andza məgweɗe ndo neheye ta huta sifa nakə ma ndəviye bay ka tor aye. Andza niye ndo masləge ta ndo mədze wu abəra ka dala na, ta ŋgwasiye salamay. 37Hərwi dzeke nakə a gwaɗ: “Ndo neŋgeɗ ma sləgiye, ndo neŋgeɗ na, ma dziye na abəra ka dala”, a tsik na, deɗek. 38Na slər kurom a guvah mata dze na wu mənday nakə ka fətumay bay aye, ka təmumay a həlay a ndo hay tsa.» 39Ndo i dala i Samari niye hay haladzay tə dzala ha ka Yesu. Tə dzala ha na, hərwi ŋgwas niye a ɗatay ha parakka a gwaɗatay: «A pesleŋ wu nakə na gawa ahəl niye tebiye.» 40Samari niye hay tə ndisl naha ka təv i Yesu na, ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Ndza ka təv may tey.» Yesu a təma bazlam tay niye, a ndza ka təv tay məhəne sulo. 41Yesu a tsikawatay bazlam i Mbəlom. Tə tsəne na, ndo siye hay haladzay tə dzala ha ka Yesu sa. 42Ndo niye hay tə gwaɗay a ŋgwas niye: «Anəke nəmaa dzala ka Yesu na, hərwi wu nakə ka təkəramay aye sa bay. Nəmaa dzala ha na, hərwi nakə nəmaa tsəne wu nakə bo ŋgay eye a tsik aye. Ada nəmaa sər ha neŋgeye na, ndo mətəme ha ndo i məndzibəra hay deɗek.» 43Yesu a ndza ka təv niye məhəne sulo na, a həl bo a ye abəra ka təv niye, a ye a Galile. 44Bo i Yesu eye a tsik, tə gər ŋgay, a gwaɗ: «Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom na, ta rəhay ha gər ma gəma ŋgay bay.» 45Azlakwa ɗuh Yesu a ndisl a Galile na, ndo i dala niye hay ta təma na lele tə məŋgwese eye hərwi nəteye dərmak ta ye a magurlom i Pak niye ma Zerozelem aye ada a həlay i magurlom niye na, ta ŋgatay a wu nakə Yesu a ge aye. 46Andza niye, Yesu a mbəɗa gər a Kana ka dala i Galile sa, gəma nakə a təra ha yam guzom eye. Ndo məge məsler i bəy bagwar eye wuray andaya, wawa ŋgay ɗəvats eye ma gəma i Kafernahum. 47A tsəne Yesu kə maw abəra ma Yahuda neŋgeye ka dala i Galile na, a həl bo a ye ka təv i Yesu. A ye naha a gay amboh a Yesu, a gwaɗay: «Amboh tama a Kafernahum, ta mbəleŋ ahaya wawa ga andaya ɗəvats eye faya ma mətiye tey.» 48Yesu a gwaɗay: «Nəkurom na, taɗə na ge masuwayaŋ eye bay na, ka dzalumeye ha bay na, kəkay?» 49Ndo məge məsler niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy ga, tama bəse bəna wawa ga ma ta mətiye.» 50Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a mətagay, wawa yak ma mbəliye.» Ndo niye a dzala ha ka bazlam i Yesu niye a tsikay aye. A ma a mətagay. 51Ahəl nakə ndo niye faya ma diye a mətagay, neŋgeye ka tsəveɗ mba na, ndo i məsler ŋgay hay ti yaw, tə ŋgəlayaw gər həf ka tsəveɗ tə gwaɗay: «Wawa yak kə mbəl!» 52A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wuye a gay ŋgama na, kəɗay?» Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «A gay ŋgama na, məveneŋ ta ɓəre nəte i huwa.» 53A sər ha həlay niye na, tits həlay nakə Yesu a gwaɗay: «Wawa yak ma mbəliye» aye. Tsa na, neŋgeye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye tə dzala ha ka Yesu. 54Nakay na, masuwayaŋ masulo eye nakə a ge ma Galile aye. A ge na, ahəl nakə a maw abəra ma Yahuda aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\