Yuhana 5

1Ma dəba eye na, magurlom i Yahuda hay andaya ma Zerozelem. Hərwi niye, Yesu a ye a magurlom i Yahuda niye hay ma Zerozelem aye. 2Ma Zerozelem niye na, dəlov wuray andaya bəse ta Məgeɗ i Təɓaŋ hay nakə ti yawa tay ha tə ɗəma a walaŋ gay aye. Tə zalay a dəlov eye niye tə bazlam i Yahuda hay na, Baytidzata. Ka tsakay i dəlov niye na, galak andaya maŋgəna eye zlam. 3Ndo i ɗəvats hay haladzay tə hənawa mə ɗəma: Guluf hay, ndo matəra eye, ndo neheye sik tay maməta eye hay. [Ta həbawa yam nakə ma ɓəliye wekit wekit aye. 4Hərwi həlay eye andaya gawla i Mbəlom a mbəzlawaw, a ɓəlawa ha. Kə ɓəl ha na, ndo nakə kə lah kurre məkal ha bo a yam niye gawla i Mbəlom a ɓəl ha aye na, kə mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay. Kwa ɗəvats eye na, kəkay kəkay, ma mbəliye.] 5Mə walaŋ i ndo i ɗəvats niye hay na, ndoweye andaya kə ndza ma ɗəvats məve kuro kuro mahkar gər eye tsamahkar. 6Yesu a ndisl a təv i ndo i ɗəvats niye hay na, a ŋgatay a ndo niye mahəna eye ada a tsəne na, ndo niye kə ndza ma ɗəvats məve haladzay. A tsətsah faya, a gwaɗay: «A saka məmbəle ɗaw?» 7Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay: «Ahəl nakə yam faya ma ɓəliye na, ndəray andaya məzle ga, məkele ga ha a ɗəma bay. Na gwaɗ na dziye faya bo məkele ha bo a ɗəma na, ndo mekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.» 8Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay: «Lətse, zla təv məhəne yak, do wu yak!» 9Kwayaŋŋa ndo niye a mbəl. A zla təv məhəne ŋgay ada a pa bo ka mede. Azlakwa bay, wu niye a ge bo na, pat i mazəzukw bo. 10Bəy i Yahuda hay tə ŋgatay a ndo niye a mbəl eye faya ma zliye təv məhəne na, tə gwaɗay: «Bəgom na, pat i mazəzukw bo sa na, tsəveɗ andaya məzle hubok pat i mazəzukwe bay.» 11A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo nakə a mbəl ga ha aye, a gweɗeŋ: “Zla təv məhəne yak do wu yak.”» 12Ndo niye hay ta tsətsah faya: «Ndoweye i ŋgay way nakə ma gwaɗakeye: “Zla təv məhəne yak ada kâ ye ha” pat i mazəzukw bo na, way?» 13Ane tuk na, ndo niye a sər ndo nakə a mbəl ha aye bay, hərwi Yesu ki ye ŋgway abəra ka təv niye, kə gər tay ha ndo niye hay haladzay aye. 14Ma dəba aye na, Yesu tə dza gər ta ndo nakə a mbəl ha aye mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, a gwaɗay: «Anəke na, ka mbəl tuk. Kâ ge mənese sa bay. Ka ge mənese na, wu ma ta gakeye ma ziye nakə a gaka aye.» 15Ma dəba eye ndo niye a ye, a gwaɗatay a bəy i Yahuda hay: «Maa mbəl ga ha na, Yesu.» 16Tsa na, bəy i Yahuda niye hay ta dazlay məgay seweɗ a Yesu hərwi nakə a mbəl ha ndo pat i mazəzukw bo aye. 17Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Bəba ga faya ma giye məsler na, pat pat ada neŋ na giye andza niye dərmak.» 18Bəy i Yahuda hay tə tsəne bazlam i Yesu niye na, ta səkah ha mapəle tsəveɗ məkəɗe na. A satay məkəɗe na Yesu na, hərwi a rəhay ha gər a pat i mazəzukw bo bay, ɗekɗek bay. Ane tuk na, hərwi nakə a gwaɗ Mbəlom na, bəba ŋgay aye. Andza məgweɗe a ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom. 19Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Sərum ha na, neŋ na sliye faya ka məge wu tə həlay ga aye tsa bay. Na giye na, wu nakə na ŋgatay Bəba ga a gawa aye. Wu nakə Bəba ga a gawa aye na, neŋ wawa ŋgay na giye dərmak. 20Bəba ga a wuɗa neŋ wawa ŋgay, ada ma ɗeŋeye ha wu nakə a gawa aye tebiye. Ma ɗeŋeye ha məsler bagwar eye sa a ze wu neheye ada aza ma gakumeye hərɓaɓəkka. 21«Andza nakə Bəba Mbəlom a mbəl ha ndo hay abəra ma mədahaŋ ada faya ma vəlateye sifa aye na, andza niye neŋ wawa ŋgay na vəliye sifa a ndo neheye a seŋ aye. 22«Ada sa na, Bəba ma giye sariya tə həlay ŋgay aye bay. Kə vəleŋ gədaŋ a həlay ga ka məge sariya. 23A ge ha andza niye na, hərwi ada ndo hay tebiye tâ ɗəsleŋ ha gər andza nakə ndo hay faya ta ɗəslay ha gər a neŋgeye Bəba Mbəlom aye. Taɗə ndoweye kə ɗəsleŋ ha gər a neŋ wawa ŋgay bay na, kə ɗəslay ha gər a Bəba ga nakə a sləra ga ahaya bay dərmak.» 24Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, ndoweye kə pay zləm a bazlam ga neheye na tsik aye ada kə dzala ha ka Mbəlom nakə a sləra ga ahaya aye na, kə huta sifa nakə ma ndəviye bay aye. Mbəlom ma ta geye sariya bay. Neŋgeye na, ɓa ki ye abəra ka tsəveɗ i məməte. Ka dazlay a məndze ma sifa nakə ka tor eye. 25«Ayaw! Sərum ha na, pat eye ma deyeweye, ɓa ɗuh pat eye anaŋ ki yaw tsɨy, ahəl nakə ndo neheye nəteye andza mədahaŋ hay ta tsəniye wu nakə Wawa i Mbəlom a tsik aye. Ndo neheye ta pay zləm ada ta dzala ha ka wu nakə na tsik aye na, ta mbəliye. 26Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya ma vəliye sifa a ndo. Andza niye kə vəleŋ gədaŋ a neŋ wawa ŋgay ma vəliye sifa a ndo dərmak. 27Ada kə vəleŋ gədaŋ a neŋ wawa ŋgay məge sariya ka ndo hay. A vəleŋ gədaŋ məge sariya ka ndo hay na, hərwi neŋ Wawa i Ndo. 28«Mâ gakum masuwayaŋ bay, hərwi pat eye ma deyeweye na, mədahaŋ neheye ma bəɗ ta tsəniye bəɗiɗay ga. 29Ta tsəne na, ta lətseweye abəra ma mədahaŋ. Ndo neheye ahəl niye tə gawa wu ŋgwalak eye na, ta lətseweye abəra ma mədahaŋ, ta hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye. Ada ndo neheye tə gawa wu ŋgwalak eye bay aye na, ta lətseweye abəra ma mədahaŋ i tay na, ta gəsiye tay a sariya. 30Neŋ na, na sliye faya məge wuray ka gər bo ga bay. Na giye sariya na, andza nakə Mbəlom a tsikeŋ aye ada sariya ga nakə na giye na, deɗek hərwi na pəla na, wu nakə a yeŋ a gər a neŋ eye bay. Ane tuk na, na giye na, wu nakə a yay a gər a ndo nakə a sləra ga ahaya aye.» 31Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə na ta mbal i gər ga na, ndo hay ta gwaɗiye deɗek bay.» 32Ane tuk na, mata həle mbal i gər ga na, ndo mekeleŋ eye ada na sər ha ndo məhəle mbal ga na, ma həliye, ta deɗek. 33Ka slərum ndo hay ka təv i Yuhana ada kə tsikakum wu nakə deɗek eye. 34Neŋ na, na pa gər ka məhəle mbal i ndo təbey. Ɗuh na tsikakum andza niye na, hərwi ada kâ hutum mətəme. 35Ahəl niye, Yuhana na, a təra andza lalam nakə ta piye faya ako hərwi ada mâ ɗakum ha deɗek aye. Ma məndze tsakway na, ka təmum bazlam ŋgay ada ka ŋgwasum hərwi dzaydzay ŋgay niye. 36«Ane tuk na, i ga na, wu mekeleŋ eye neheye a ze bazlam i Yuhana nakə a tsik ta həliye mbal i gər ga aye na, anaŋ. Neŋ faya na tsikiye ka məsler nakə Bəba ga a vəleŋ a gweɗeŋ “ge” aye. Wu neheye faya ta bəziye ha masləra ga ahaya na, Mbəlom deɗek. 37«Ada Bəba ga nakə a sləra ga ahaya na, ma həliye mbal ga. Ane tuk na, ka tsənum bəɗiɗay ŋgay ɗaɗa bay ada ka ŋgatumay ɗaɗa bay. 38Ka təmum bazlam ŋgay hay, ta ndza mə ɗərev kurom bay hərwi ka dzalum ha ka neŋ wawa ŋgay nakə a sləraw aye bay. 39«Ada nəkurom na, faya ka dzaŋgumeye Ɗerewel i Mbəlom pat pat hərwi ka pum mədzal gər kurom na, ka gwaɗum ka hutumeye mə ɗəma sifa nakə ma ndəviye bay aye. Bazlam i Mbəlom neheye tə həl mbal na, i gər ga. 40Azlakwa ɗuh a sakum madayaw ka təv ga məhute sifa nakə deɗek aye bay na, kəkay?» 41Yesu a gwaɗatay: «Ka dzalum na, a seŋ ndo hay tâ zembeɗeŋ ɗaw? Aʼay! Neŋ na, mədzal gər ga a ye ka mazembeɗe nakə ndo hay ta zambaɗawatay a siye i ndo hay aye təbey. 42Ane tuk na, nəkurom na, andza neŋ təbey. Na sər ha ta deɗek, ka wuɗum Mbəlom bay. 43Na yaw na, maa sləra ga ahaya na, Bəba ga Mbəlom ada ka wuɗum matəme ga bay. Ane tuk na, taɗə ndo mekeleŋ eye mâ yaw ta gədaŋ ŋgay na, ka təmumeye na. 44A sakum na, ndo hay tâ zambaɗakum. Ɗuh Mbəlom nakə deɗek eye na, ka wuɗum mazambaɗay bay. Ada taɗə nəkurom andza niye deɗek na, ka dzalumeye ha fagaya ma kəkay? 45«Ane tuk na, kâ dzalum na, na ta makumeye ha mənese kame i Bəba ga bay. Mata makum ha mənese na, Musa neŋgeye nakə ka pum faya mədzal gər kurom aye. 46Taɗə ka dzalum ha ka Musa ta deɗek na, haɓe ka dzalum ha ka neŋ, hərwi Musa a watsa na, ka neŋ. 47Taɗə ka dzalum ha ka wu nakə Musa a watsa aye bay na, ka dzalumeye ka wu nakə faya na tsikiye na, ma kəkay?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\