Yuhana 9

1Pat wuray Yesu faya ma diye ka tsəveɗ na, a ŋgatay a ndo wuray guluf eye. Tə wa na na, guluf eye. 2Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a guluf niye na, ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, tə wa na ndo nakay guluf eye na, hərwi mezeleme ŋgay ŋgway tsukuɗu hərwi mezeleme i bəba ŋgay hay ɗaw?» 3Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Tə wa na guluf eye na, hərwi mezeleme ŋgay bay, ada hərwi mezeleme i bəba hay ŋgay wal bay. Neŋgeye guluf eye na, hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a gədaŋ i Mbəlom nakə ma giye bo tə neŋgeye aye. 4Anəke pat andaya mba na, kutoŋ ka gakweye məsler i ndo nakə a sləra ga ahaya aye. Mazlambar həvaɗ ma giye. Həvaɗ kə ge na, ndəray ma sliye faya məge məsler sa bay. 5Ahəl nakə neŋ andaya ka məndzibəra mba aye na, neŋ na, dzaydzay nakə ma dəviye ka məndzibəra aye.» 6Yesu a ndəv ha mətsike me na, a tuf slesleɓ ka dala, a həlaɓ bətekwew tsekweŋ ta slesleɓ ŋgay niye. Tsa na, a ndaɗ, a faɗay ka ɗəre i guluf niye. 7A gwaɗay: «Do ta bara ɗəre a dəlov nakə tə zalay Silowe aye.» Silowe na, andza məgweɗe «Masləra eye». Guluf niye a ye. A ye naha a bara ɗəre ŋgay. A maw na, a ŋgatay a ɗəre tuk. 8Ndo i məgeɗ ŋgay hay ta ndo neheye tə ŋgataway ka tsəveɗ faya ma rəkiye na, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo niye a ndzawa ka tsəveɗ a rəkawa aye bəɗaw?» 9Ndo siye hay tə gwaɗ: «Deɗek, neŋgeye.» Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ: «Aʼay! Neŋgeye bay. Ane tuk na, a ndzəkit bo neŋgeye.» Ndo niye a gwaɗatay: «Neŋ eye deɗek ŋgway.» 10Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək na, ma kəkay?» 11A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo nakə tə zalay Yesu aye a həlaɓ bətekwew tsekweŋ, a feɗeŋ ka ɗəre ada a gweɗeŋ: “Do a dəlov i Silowe ta bara ɗəre mə ɗəma.” Tsa na, na həl bo na ye. Na ye naha, na bara ɗəre ga na, ɗəre ga a həndək, na ŋgatay a ɗəre!» 12Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay: «Ndoweye niye anəke neŋgeye məŋgay?» A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye ka waray na, na sər bay.» 13Ma dəba aye na, ti ye ha ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye ka təv i Farisa hay. 14Azlakwa Yesu a həlaɓ bətekwew ada a həndəkay na ɗəre a guluf niye na, pat i mazəzukw bo i Yahuda hay. 15Hərwi niye Farisa hay, nəteye dərmak ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək sadzək na, ma kəkay?» Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu a feɗeŋ bətekwew ka ɗəre ada na bara ɗəre. Tsa na, na ŋgatay a ɗəre tuk.» 16Siye hay mə walaŋ i Farisa hay, tə gwaɗ: «Ndo niye a ge wu niye na, a yaw abəra ka təv i Mbəlom bay. Bazlam kway mapala eye a gwaɗ nakə a ge məsler pat i mazəzukw bo aye. Ka rəhay ha gər təbey.» Ane tuk na, ndo mekeleŋ eye hay mə walaŋ tay tə gwaɗ: «Ndo i mezeleme ma sliye faya məge slala i masuwayaŋ nakay na, ma kəkay?» Mə walaŋ tay niye na, bazlam a ye tay ka bo bay, nəteye mawuna eye. 17Farisa niye hay ta tsətsah ka ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye sa, tə gwaɗay: «Ada nəkar ka gwaɗ ka ndo niye a həndəkaka ha ɗəre aye, neŋgeye na, way?» A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.» 18Ndo niye a ndzawa ahəl niye guluf eye ada anəke ɗəre ŋgay ka həndək na, bagwar i Yahuda hay ta dzala ha deɗek bay. Hərwi niye tə zalay a bəba ŋgay ta may ŋgay hərwi matsətsehe fataya. 19Ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Nakay na, wawa kurom deɗek ɗaw? Ka gwaɗum ka wum na guluf eye na, deɗek ɗaw? Ada anəke a ŋgatay a ɗəre na, ma kəkay?» 20Bəba ta may i ndo niye ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Nəmaa sər ha ta deɗek neŋgeye na, wawa may ada nəmaa wa na guluf eye. 21Ane tuk na, wu nakə a təra tə neŋgeye ada anəke a ŋgatay a ɗəre tuk aye na, nəmaa sər bay. Ndo nakə a həndəkay na ɗəre aye na, nəmaa sər wal bay. Tsətsahum ka bo ŋgay eye. Neŋgeye na, wawa eye sa bay, ma sliye faya mambəɗakum ka bazlam nakə ka tsətsahumeye faya aye.» 22Tə tsik andza niye na, hərwi ta dzədzar ta bagwar i Yahuda hay. Hərwi ɓa bagwar i Yahuda hay ta ɓar bazlam nəte. Ndo nakə kə gwaɗ Yesu na, neŋgeye Kəriste na, tâ həhara ahaya abəra mə gay i maɗuwule me tay. 23Hərwi niye ta mbəɗay faya bay. Ane tuk na, tə gwaɗ: «Neŋgeye wawa eye sa bay, tsətsahum ka bo ŋgay eye.» 24Farisa hay tə zalay a ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye masulo eye sa, tə gwaɗay: «Tsikamay deɗek kame i Mbəlom, hərwi nəmaa sər ha ndo niye na, ndo i mezeleme.» 25A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye ndo i mezeleme, na sər bay, ndo i mezeleme bay na sər bay. Ane tuk na, wu nakə na sər aye na, haɓe na ndzawa na, guluf eye, anəke na, na ŋgatay a ɗəre.» 26Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ŋgatay a ɗəre na, a ge ka nəkar na, kəkay? A həndəkaka ha ɗəre yak na, kəkay?» 27A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa na təkərakum tsɨy, ka wuɗum məpay zləm bay. A sakum mətsəne sa na, hərwi mey? A sakum matəre gawla ŋgay hay dərmak kəla ɗaw?» 28Tə tsəne andza niye na, tə tsaɗay pəleslesle. Tə gwaɗay: «Gawla i ndo niye na, nəkar! Nəmay na gawla i Musa hay. 29Nəmaa sər Mbəlom a tsikay me ahəl niye na, a Musa. Ane tuk na, ndo niye ɗuh a yaw məŋgay na, nəmaa sər na bay.» 30Ndo niye a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Wu nakə na tsəne aye na, a geŋ hərɓaɓəkka! Ndo nakə a həndəkeŋ na ɗəre aye ka gwaɗum ka sərum təv ŋgay nakə a yaw abəra mə ɗəma aye bay na, kəkay! 31Ka sərakwa ha Mbəlom na, ma pay zləm a bazlam i ndo i mezeleme hay bay. Ane tuk na, faya ma pay zləm kwa a way ka rəhay ha gər ada faya ma giye wu nakə a say aye. 32Ɗaɗa ndəray kə tsəne ta həndəkay na ɗəre a ndo nakə tə wa na guluf eye bay. 33Taɗə ndo nakay a yaw na, abəra ka təv i Mbəlom bay na, ma sliye faya məge wuray bay.» 34Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəkar kwa ahəl nakə tə wa kar aye na, nəkar mə mezeleme. A saka matətikamay dərmak ɗaw?» Tsa na, ta həhar na abəra mə gay i maɗuwule me. 35Yesu a tsəne ta həhar na ndo niye a həndəkay na ɗəre aye abəra mə gay i maɗuwule me na, a pa bo ka mapəle na. A huta na ndo niye na, a gwaɗay: «Ka dzala ha neŋ Wawa i Ndo ɗaw?» 36Ndo niye a mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ ga, Wawa i Ndo nakə a seŋ na dzaliye ha faya aye na, way. Ɗeŋ ha tey.» 37Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar ka ŋgatay. Neŋgeye nakə faya ma tsikakeye me anəke aye.» 38Ndo niye a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, na dzala kar ha.» Tsa na, a dəkway gurmets a huvo a Yesu. 39Yesu a gwaɗ: «Na yaw ka məndzibəra na, hərwi maŋgəne tay ha ndo neheye faya ta pay bəzay a Mbəlom abəra ta ndo neheye tə pay bəzay a Mbəlom bay aye. Ada ndo neheye tə ŋgatay a ɗəre bay aye na, ta ŋgateye a ɗəre, ndo neheye tə ŋgatay aye na, ta təriye guluf eye hay.» 40Farisa niye hay ka təv ŋgay aye tə tsəne na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar ka gwaɗ nəmay na, guluf eye hay dərmak ɗaw?» 41Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Taɗə nəkurom guluf eye hay na, haɓe ka gumeye mezeleme bay. Aya ane ka gwaɗum ɗuh na, nəkurom guluf eye hay bay sa na, hərwi niye ka ndzumeye huya mə mezeleme.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\