Luka 13

1Ahəl niye na, ndo hay ti yaw ka təv i Yesu. Ti ye naha ta təkəray tə gwaɗay: «Ahəl niye na, Pilat kə kəɗ siye i ndo i Galile hay. A kəɗ tay ha ahəl nakə faya ta vəlay wu a Mbəlom aye. A dzapa ha bambaz tay tə bambaz i gənaw neheye tə kəɗay a Mbəlom aye.» 2Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Ka dzalum na, Galile neheye ta bəbazl tay ha aye na, ta ze siye i Galile hay tə mezeleme ɗaw? 3Neŋ faya na tsikakumeye, aʼay andza niye bay! Ane tuk na, taɗə ka gərum ha mezeleme kurom bay na, nəkurom tebiye ka mətumeye andza nəteye dərmak. 4Tsukuɗu ndo niye hay kuro gər eye tsamahkar aye gay zəbol eye a mbəzl fataya ma Silowe ka dala i Zerozelem aye na, ka dzalum na, ta ze tay ha siye i ndo i dala i Zerozelem tə mezeleme ɗaw? 5Neŋ faya na tsikakumeye andza niye bay. Ane tuk na, taɗə ka gərum ha mezeleme kurom bay na, nəkurom tebiye ka mətumeye andza nəteye.» 6Tsa na, Yesu a tsikatay dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye andaya a zəv dərizl i gərɗaf wuray andza gurov a guvah ŋgay. Pat wuray na, a ye mata ŋgəlaw hohway i gərɗaf niye. A ye naha na, dərizl i gərɗaf niye kə wa bay. 7Ndo i guvah niye a gwaɗay a ndo matsəpay na guvah niye: “Zəba! Kə ge anəke məve mahkar na yawaw mata pəle naha hohway i dərizl gərɗaf nakay. Ane tuk na, na huta faya hohway bay. Ma neseŋeye ha təv ma guvah kəriye na, hərwi mey? Ɗəs na abəra mə ɗəma!” 8Ane tuk na, ndo matsəpay na guvah niye a mbəɗay faya a gwaɗay: “Ndo i gay ga, biyeŋ na, gər ha. Na leye bəɗ ka tsakay eye tuwwe. Na lay na, na peye bərbur. 9Na ge ha andza niye na, agəna ka viye neŋgeɗ na, ma wiye. Kə wa bay na, ka ɗəsiye na tuk.”» 10Yesu faya ma tətikatay a ndo hay mə gay i maɗuwule me pat i mazəzukw bo. 11Ŋgwas wuray andaya ɗəvats eye mə ɗəma dərmak. Ɗəvats niye kə ndza faya məve kuro gər eye tsamahkar. Fakalaw a təra ha. A guɗuk ha a mba faya mələtse dzik bay. 12Yesu a ŋgatay a ŋgwas niye na, a zalay. Tsa na, a gwaɗay: «Ka mbəl abəra ma ɗəvats yak.» 13Yesu a pa faya həlay. A pa faya həlay na, kwayaŋŋa a lətse dzik lele. Tsa na, ŋgwas niye a zambaɗay a Mbəlom. 14Ane tuk na, wu nakə Yesu a ge, a mbəl ha ndo pat i mazəzukw bo aye na, a ndalay a bəy i gay i maɗuwule me. A tsikatay a ndo hay a gwaɗatay: «Pat andaya məkwa hərwi məge məsler. Kâ mbəlamay ha ndo na, pat niye hay bəna, pat i mazəzukw bo bay!» 15Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya a gwaɗay: «Nəkurom tebiye na, ndo neheye ta məvay gər a ndo aye! Pat i mazəzukw bo na, kwa way a pəla ha sla ŋgay kəgəbay zuŋgo ŋgay mede ha ka məse yam bəɗaw? 16Ŋgwas nakay gwala i Abraham, Fakalaw a dzawa na na, neŋgeye məve kuro gər eye tsamahkar. A ye ka bo məpəle ha abəra ma mədzewe pat i mazəzukw bo bəɗaw?» 17Bazlam i Yesu niye a mbəɗatay faya andza niye na, horoy a gatay a ndo məne ɗəre ŋgay niye hay tebiye. Ane tuk na, ndo hay tebiye na, məsler i Yesu niye a gawa aye, a ye tay a gər haladzay. 18Yesu a gwaɗ: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, wuye mey? 19Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, andza wur i ɓəzaŋ nakə ndo a zla a sləga ka dədaŋ aye. A sləga na na, a ndzohw. A gəl, a təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay tə ŋgar gay tay hay ka hawal eye hay.» 20Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkit ha Bəy i Mbəlom sa na, ta wuye mey? 21Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, gəɗe nakə ŋgwas a həl tsekweŋ a dzapa ha ta gufa aye. Gufa niye na, haladzay. A həlaɓ tay ha ka bo na, gufa niye mahəlaɓa eye a kwasa a həmbot.» 22Yesu a həl bo ma diye a Zerozelem na, a ye ta wuzlahgəma ada ta gəma hay. Faya ma diye na, a ɗawa ha bazlam i Mbəlom. 23Ahəl nakə faya ma tsikateye bazlam i Mbəlom aye na, ndoweye a tsətsah faya a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, mata təme na, ndo ma i ŋgal eye ɗaw?» Yesu a mbəɗa faya a tsikatay a ndo niye hay tebiye, a gwaɗatay: 24«Gum gədaŋ məfələkwe ta tsəveɗ nakə maŋgəɗətse aye. Faya na gwaɗakumeye ndo hay haladzay ta pəliye tsəveɗ məfələkwe ada ta hutiye tsəveɗ sa bay. 25Hərwi ndo i gay kə lətse ka dərəzl a məgeɗ na, ka ndzumeye ma bəra. Ka fumeye a məgeɗ ŋgay. Ka gwaɗumeye naha: “Bəy Maduweŋ, həndəkamay na məgeɗ tey.” «Ma mbəɗakumaweye faya, ma gwaɗakumeye: “Ka yumaw məŋgay, na sər kurom ha bay.” 26«Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka ndayakwa wu mənday ada ka sakwa wu məsay dziye tə nəkar. Ka tətikamay bazlam i Mbəlom ka təv neheye ma gəma may aye.” 27«Ma gwaɗakumeye sa: “Ka yumaw məŋgay na, na sər kurom ha bay, a nəkurom ndo məge mezeleme hay. Dum abəra ka təv ga!” 28«Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler eye. Ka ŋgatumeye a Abraham, a Izak, a Zakob ta ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ma Bəy i Mbəlom. Nəkurom na, ta dərəzliye fakuma abəra. 29Ndo hay ta deyeweye abəra mə bəzay, ma məgəma ta deyeweye ma diye i yam ada ta deyeweye ma diye i tsakay. Nəteye tebiye ta diye a Bəy i Mbəlom. Ta ndziye ta ndiye wu mənday mə ɗəma. 30Ane tuk na, ndo neheye nəteye ndo i dəba hay anəke aye na, ta təriye ndo i me hay, ndo i me hay ta təriye ndo i dəba hay.» 31Yesu a ndəv ha mətsike me na, kwayaŋŋa Farisa wuray ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Lətse do a bəra kanaŋ! Do a təv mekeleŋ eye bəna, a say a Herod məkəɗe kar.» 32Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Dum gwaɗumay a mezerew niye na, na həhariye fakalaw abəra ka ndo hay ada na mbəliye tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats bəgom tə tədœ təday. Ka pat mamahkar eye na, na ndəviye ha məsler ga. 33Ane tuk na, na ndisliye ha mede ga bəgom, tədœ ada tədœ taɗay təday. Hərwi ta kəɗiye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ma təv mekeleŋ na, a ye ka bo bay. A ye ka bo ta kəɗiye na ma Zerozelem.» 34Yesu a dazlay mətuwe Zerozelem. A gwaɗ: «Nəkurom ndo i Zerozelem hay, nəkurom ndo i Zerozelem hay. Nəkurom neheye ka bəbazlum tay ha ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ada ka kəɗum tay ha ndo neheye Mbəlom a slərakum naha aye tə kwar! Sik nday nakə a seŋ məhayakum gər ka təv ga andza mandzekwer nakə ma hayatay gər a wawa ŋgay hay a huɗ i gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay! 35Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke ka ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka gwaɗumeye: “Mbəlom mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye ta məzele i Bəy Maduweŋ aye!”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\