Luka 18

1Ma dəba eye, Yesu a tsikatay dzeke hərwi məɗe tay ha na, tâ ɗuwulay me a Mbəlom huya tâ ye gər maɗuwule me bay. 2A gwaɗatay: «Ndo məge sariya wuray ma gəma eye andaya. Ndoweye niye na, madzədzere i Mbəlom mə ɗərev ŋgay təbey, ada ndo a gay mə gər bay sa. 3Madakway i ŋgwas andaya ma gəma eye niye dərmak. Madakway i ŋgwas niye a yawa ka təv ŋgay pat pat hərwi mâ gay na sariya ŋgay tey. A gwaɗay a ndo məge sariya niye: “Gamay na sariya ta ndo məne ɗəre ga anaŋ tey.” 4«Kə ndza haladzay ndo məge sariya a kəma məge sariya i madakway i ŋgwas niye bay. A dzala mə gər ŋgay a gwaɗ: “Ayaw! Neŋ na dzala gər ka Mbəlom bay ada kwa ndo a geŋ mə gər bay, 5ane tuk na, madakway i ŋgwas nakay faya ma wurɗeŋeye me, ŋgama na geye na sariya ŋgay təday bəna, ma gəriye ha madayaw ka təv ga bay.”» 6Bəy Maduweŋ a gwaɗatay sa: «Tsənum wu nakə ndo məge sariya niye ŋgwalak eye bay a tsik aye! 7Ada Mbəlom neŋgeye na, ma dzəniye ndo ŋgay hay bəɗaw? Taɗə faya ta tuway naha bo na, ma giye mahonok madzəne tay ɗaw? 8Sərum ha na, ma dzəniye tay ta bəse. Ane tuk na, aza neŋ Wawa i Ndo na deyeweye na, na hutiye ndo mədzal gər hay ka neŋ ŋgway ɗaw?» 9Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye sa. Dzeke niye na, hərwi ndo neheye tə dzala tə gwaɗ nəteye ka ɗəre i Mbəlom na, ŋgwalak eye hay ada nəteye ta zəba ka siye i ndo hay na, andza ndo hay bay. 10A gwaɗatay: «Ndoweye hay andaya sulo, ti ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom mata ɗuwulay me a Mbəlom. Ndo neŋgeɗ na, ndo Farisa, neŋgeɗ na, ndo matsekele dzaŋgal. 11«Ti ye naha na, ndo Farisa niye a lətse təv ŋgay wal. A gwaɗ mə ɗərev ŋgay: “A! A! Mbəlom ga, na gaka naha sɨsœ hərwi neŋ na, andza siye i ndo hay təbey. Nəteye na, məkal eye hay, ndo ŋgwalak eye hay bay. Tə gawa madama. Neŋ na, na gaka naha sɨsœ hərwi neŋ andza ndo matsekele dzaŋgal nakay təbey. 12Mə luma nəte na, na gawa daliyam sik sulo. Wu ga kuro na, na vəlawa nəte.”» 13«Ndo matsekele dzaŋgal neŋgeye na, a lətse dəreŋ. Kwa kə lətse ha gər mazəbe ɗəre a mbəlom bay tebiye. Ane tuk na, a gwaɗ: “Mbəlom! Na gaka mə bo tey hərwi neŋ na, ndo i mezeleme.”» 14Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha na, ndo matsekele dzaŋgal nakay a ye a ŋgway a mətagay na, neŋgeye ka təv i Mbəlom na, lele. Ane tuk na, ndo Farisa niye neŋgeye na, andza niye təbey. Hərwi ndo nakə a say tâ gwaɗ neŋgeye bagwar eye na, Mbəlom ma təriye ha wawa eye ɗuh. Ndo nakə a təra ha bo ŋgay wawa eye kame i ndo hay aye na, Mbəlom ma təriye ha bagwar eye ɗuh.» 15Ma dəba eye na, ndo hay tə həl naha wawa tsekweŋ tsekweŋ eye hay a Yesu hərwi ada mâ pa fataya həlay ada tâ huta ŋgama. Ane tuk na, gawla ŋgay hay tə gatay me a ndo niye hay tə həlay naha wawa hay aye. 16Yesu a gwaɗatay a wawa hay: «Həndzəɗumaw ka təv ga.» A gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha wawa hay, tâ yaw ka təv ga! Kâ həharum tay ha bay, hərwi Bəy i Mbəlom mavəla eye na, a slala i ndo neheye andza wawa neheye. 17Sərum ha na, ndoweye ka təma Bəy i Mbəlom andza wawa neheye bay na, ma diye a Bəy i Mbəlom bay.» 18Bəy i Yahuda wuray a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Miter lele eye, na hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye na, na giye na, kəkay?» 19Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo lele eye na kemey? Ndo lele eye na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. 20Ka sər bazlam i Mbəlom mapala eye ɗaw? Bazlam i Mbəlom mapala eye a gwaɗ na: Kâ ge madama bay, kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ ge məkal bay, kâ raw me ka ndo kame i sariya bay, rəhatay ha gər a bəba yak ta may yak.» 21Ndo niye a mbəɗay faya a gwaɗay: «Gər i bazlam mapala eye neheye ka paslaw aye na, na hənay ha gər kwa ma wawa.» 22Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay: «A zəkaw fakaya abəra wu nəte sa: Anəke na, do ta səkəm ha zlele yak hay tebiye ada kâ ŋgənatay suloy eye a ndo i mətawak hay. Ka ge andza niye na, ka ta hutiye zlele mə mbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.» 23Ane tuk na, ndo niye a tsəne bazlam niye na, a ndalay haladzay hərwi zlele ŋgay na, haladzay. 24Yesu a zəba faya na, a ndalay, a gwaɗ: «Hərwi ndo i zlele na, mede a Bəy i Mbəlom i ŋgay na, mada me eye haladzay. 25Tə bəmalə nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom aye na, ŋgama zləgweme mâ ye ta bəɗ i ləpəre.» 26Ndo neheye tə tsəne bazlam i Yesu nakə a tsik aye na, tə gwaɗ: «Ane tuk na, kə ge andza niye na, mata sle mətəme na, way?» 27Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndəray ma sliye mətəme bay. Ane tuk na, Mbəlom ma sliye mətəme ha ndo.» 28Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha gay may hərwi məpaka bəzay na, kəkay?» 29Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha, ndoweye kə gər ha gay ŋgay, ŋgwas ŋgay, malamar ŋgay hasləka eye hay ta malamar ŋgay dem eye hay, bəba ŋgay ta may ŋgay, wawa ŋgay hay hərwi Bəy i Mbəlom na, 30anəke ahəl kway nakay ma hutiye a ɗəma haladzay ada kame na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye.» 31Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye hay kuro gər eye sulo aye abəra mə walaŋ i ndo hay kətsah. Tsa na, a gwaɗatay: «Tsənum! Anəke na, ka tsalakweye a Zerozelem. Mə ɗəma na, wu nakə ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə watsa ahəl niye ka gər i neŋ Wawa i Ndo aye na, ma giye bo tuk. 32Ta vəlateye ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ta ŋgwasiye fagaya, ta tseɗeŋeye, ta tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. 33Ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa ada ta kəɗiye ga. Ane tuk na, ma məhəne mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma mədahaŋ.» 34Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta tsəne wu nakə a tsik aye bay. A ge fataya bazlam nakə Yesu a tsik aye a say məgweɗe mey na, maŋgaha eye. A tsik na, ka gər i wu waray na, tə sər bay. 35Mazlambar Yesu ma ndisliye a Zeriko na, guluf wuray andaya mandza eye ka tsakay i tsəveɗ, a rəkawa wu ka ndo hay. 36A tsəne ndo hay faya ta diye ka tsəveɗ na, a gwaɗatay: «Labara i mey?» 37Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Yesu ndo i Nazaret ma diye tə faʼanaŋ.» 38Guluf niye a tsəne andza niye na, a wuda ta magala, a gwaɗ: «Yesu, Wawa i Davit, nâ gaka mə bo təbəɗew?» 39Ndo neheye tə lah naha kame aye na, tə gay me a guluf niye hərwi ada mâ bəbəl wuray bay, mâ ndza ɗikɗik. Ɗuh a zaka ha mawude haladzay ta magala, a gwaɗ: «Wawa i Davit, nâ gaka mə bo təbəɗew!» 40Yesu a ndisl naha na, a lətse, a gwaɗatay: «Dum gəsumayaw həlay kanaŋ.» Tsa na, ti ye tə gəsayaw həlay. A ndisl naha ka təv i Yesu na, Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: 41«A saka nâ ge hərwi yak na, mey?» Guluf niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy ga, a seŋ na, nâ ŋgatay a ɗəre sa tey.» 42Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Yawa lele, mədzal gər yak nakə ka dzala ga ha aye na, kə mbəl kar ha.» 43Kwayaŋŋa guluf niye a ŋgatay a ɗəre. A pay bəzay a Yesu. A zambaɗay a Mbəlom. Ndo niye hay haladzay aye tə ŋgatay a wu nakə a ge bo aye na, nəteye tebiye ta zambaɗay a Mbəlom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\