Luka 21

1Ma dəba eye, Yesu a zəba ka bo bəra ɗəre na, a ŋgatay a ndo i zlele hay ta piye suloy a wu məpe suloy mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 2Yesu a ŋgatay a madakway i ŋgwas wuray mətawak eye, a ye naha a pa a ɗəma koɓo sulo dərmak. 3Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha madakway i ŋgwas nakay na, kə vəl dala haladzay a ze i ndo hay tebiye. 4Hərwi ndo mekeleŋ eye hay tə vəl na, abəra ka siye. A gatay mə gər sa bay. Ane tuk na, madakway i ŋgwas nakay mətawak eye na, a vəl ha tebiye, siye andaya sa bay.» 5Ndo mekeleŋ eye hay tə tsik ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə gwaɗ: «Gay nakay na, a le. Kwar neheye ta ɗəzl ha aye na, tə le. Ada wu neheye tə vəlay a Mbəlom aye, tə le.» Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: 6«Wu nakə faya ka zəbumeye faya aye na, pat mekeleŋ eye na, ka ŋgatumeye a kwar kwa nəte ka gər i kwar ŋgeɗ bay. Ta mbəzliye ha hele hele.» 7Ndo niye hay ka təv eye niye ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter, wu neheye ka tsik aye ta giye bo na, kəɗay? Ŋgoɗgor waray nakə nəmaa səriye ha na, wu neheye tebiye ta ndisleweye aye?» 8Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Gum metsehe lele! Ndəray mâ səpat kurom bay. Hərwi ndo hay haladzay ta deyeweye ta məzele ga. Kwa way ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste, həlay eye kə ndislew!” Ane tuk na, kâ pumatay bəzay bay. 9Ka tsənum ndo hay faya ta giye vəram ta ndo neheye ta niye ɗəre a bo aye na, kâ dzədzarum bay. Wu neheye na, kutoŋ ta ndisleweye təday. Ane tuk na, niye na, mandəve i məndzibəra zuk bay.» 10Yesu a gwaɗatay sa: «Slala ŋgeɗ ta giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy ta bəy ta giye vəram. 11Dala ma ɓəliye, ada mandərzlaŋ ma giye, ɗəvats i magədama haladzay ma gateye a ndo hay ma gəma hay wal wal. Wu neheye a ge masuwayaŋ eye tə wu mekeleŋ eye hay wal wal ma dzədzariye tay ha ndo hay, ta ta deyeweye mə mbəlom. 12«Ane tuk na, wu niye hay ta deyeweye na, ta gakumeye ɗəretsətseh. Ta gəsiye kurom a gay i maɗuwule me, ta gakumeye sariya ada ta dərəzliye fakuma a gay i daŋgay. Ta gəsiye kurom, ta diye kurom ha kame i bəy hay ada kame i ndo mələve dala hay hərwi ga. 13Niye na, həlay eye i kurom məhəle mbal i gər ga tuk. 14Pat eye kə ndislew na, gəsum ɗərev lele. Kâ dzədzarum mə ɗərev kurom anəke na: “Mata mbəɗe famaya abəra me way?” na, kâ dzalum bay. 15Neŋ eye na ɗakumeye ha bazlam nakə ka tsikumeye ada ndaraw nakə kwa ndo məne ɗəre kurom hay ta sliye faya mədəɗe kurom ha ta sariya bay aye. 16«Kwa bəba kurom hay ta may kurom hay ta giye fakuma ɗaf. Malamar kurom hay, wurbəba kurom hay ta dzam kurom hay ta giye fakuma ɗaf. Ta gəsiye kurom ada ta gakumeye sariya i mədahaŋ a siye hay haladzay mə walaŋ kurom. 17Ndo hay tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga. 18Ane tuk na, sərum ha na, məkwets i gər kurom kwa nəte ma dziye bay. 19Gum gədaŋ lele. Ka ta mbəlumeye ha məsəfəre kurom hay na, andza niye.» 20«Taɗə ka ŋgatumay a vəram kə lətsew, ta lawara Zerozelem na, sərum ha mazlambar ta mbəzliye ha bəse tuk. 21Ndo neheye ka dala i Yahuda aye, ta ŋgatay a wu niye na, tâ hway a mahəmba hay. Ndo neheye nəteye ma wuzlah gay i Zerozelem aye na, tâ hwayaw abəra mə ɗəma dəreŋ ada ndo neheye mə gəma aye na, tâ hway a wuzlah gay bay. 22«Hərwi pat eye niye na, pat nakə Mbəlom ma giye sariya ŋgay aye tuk. Niye na, andza nakə ndo i maslaŋ hay tə tsik faya mə Ɗerewel i Mbəlom ma ta giye bo aye. 23Pat eye niye na, ɗəretsətseh wene wene eye na, ka gər i ŋgwas neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas neheye faya ta vəlateye wah a wawa tay hay aye! Ayaw! Ndo i gəma neheye ta ta siye ɗəretsətseh haladzay hərwi Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh. 24Ndo niye hay tə sər Mbəlom bay aye siye hay ta kəɗiye tay ha ta maslalam. Siye hay ta gəsiye tay ha beke eye hay, ta diye tay ha a gəma hay wal wal. Ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye ta deyeweye, ta mbəzliye ha Zerozelem hele hele. Ta ndziye mə ɗəma na, hus ahəl tay nakə ka ndəv aye.» 25Yesu a gwaɗatay sa: «Pat eye niye wu niye hay ta dazlay na, ka pat, ka kiye, ka wurzla hay, wu məge masuwayaŋ wal wal ta bəziye ha bo. Ma ta giye na, andza mətasl nakə a vəzl haladzay vəvəva a ɓəl ha dəlov i yam wekit wekit aye. Ndo i məndzibəra hay tebiye ta dzədzariye, ma vəlateye mədzal gər. 26Ndo hay haladzay ta ta mətiye tə zluwer i wu niye hay. Andza niye wu neheye gədaŋ eye ka magərmbəlom aye ta ɓəliye haladzay. 27«Ma dəba eye na, ndo hay ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma pazlay ta gədaŋ ada ta məzlaɓ eye haladzay. 28Aza ka ŋgatumay a wu niye hay ta dazlay məndislew na, ləvum bo lele ada zlum gər kurom ka mbəlom, hərwi Mbəlom ma ta təmiye kurom ha bəse tuk.» 29Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay: «Zəbum ka gurov ada ka dərizl i gərɗaf hay tebiye kwa! 30Ka ŋgatumatay ta gəgar ha ka bo abəra slambah hay ada ta dazlay a maɗuɗe na, ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlambar yam ma piye bəɗaw! 31Andza niye ka ŋgatumay a wu neheye ta ndislew na, sərum ha Bəy i Mbəlom neŋgeye bəse tə nəkurom. 32«Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu nakay tebiye ma giye bo na, ndo neheye anəke aye ta mət zuk bay. 33Magərmbəlom ta dala ta dziye, bazlam ga na, ɗaɗa ma dziye bay.» 34«Gumay metsehe a bo kurom. Kâ gərumay ha ɗərev kurom a wu məse bay, kâ kwayum bay ada kâ vəlumay ha mədzal gər kurom a wu i məndzibəra bay. Ka gumeye metsehe a bo kurom na, hərwi ada sariya i Mbəlom mâ ndzakum a gər həf bay. 35Hərwi pat eye ma deyeweye na, ndo hay tebiye ka məndzibəra ta səriye ka bo bay. Ma mbəzliye tay ha təɓəts andza ɓalay nakə a mbəzl wu aye. 36Ndzum tsezlezleŋŋe, ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat. Ka gum andza niye na, ka hutumeye gədaŋ ka məsəmay naha a wu neheye tebiye ta ndzakumeye a gər aye. Andza niye ka mbumeye faya mələtse ka təv ga, neŋ Wawa i Ndo.» 37Ta həpat na, Yesu a tətikawa tay ha ndo hay ma dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, ta huwa na, a yawa mata həne ma tsaholok nakə tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye. 38Pərik i mekedœ na, ndo hay ti yawa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom mata pay zləm a matətike i Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\