Luka 22

1Magurlom nakə tə zalay magurlom i Pak aye na, mazlambar ta hatsiye. Ahəl i magurlom tay niye na, tə ndayawa wu mənday tay nakə tə zalay «peŋ» aye na, gəɗe faya bay. 2A həlay i magurlom eye niye na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye aye ta pəla tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. Ane tuk na, ta dzədzar ta ndo hay. 3Fakalaw a fələkway a bo a Yudas nakə tə zalay Iskariyot aye. Neŋgeye na, nəte mə walaŋ i gawla i Yesu niye hay kuro gər eye sulo, aye. 4Yudas a həl bo a ye ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada ka təv i bagwar i sidzew neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye. A ye na, hərwi mapəle tsəveɗ ka məge ɗaf ka Yesu. 5A yatay a gər a ndo niye hay haladzay, tə gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye dala.» 6Yudas a tsəne andza niye na, a təma bazlam tay niye. Tsa na, a maw abəra ka təv tay, a ye a pəla wewer ada həlay nakə lele eye hərwi məge ɗaf ka Yesu ndo hay ta səriye faya bay aye. 7Yaw! Ahəl nakə tə ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya bay aye na, pat i məkəɗe təɓaŋ hərwi məde wu mənday i Pak aye kə husaw tuk. 8Yesu a slər Piyer ta Yuhana, a gwaɗatay: «Dum ta dumakway wu mənday i magurlom i Pak nakə ka ndayakweye.» 9Piyer ta Yuhana ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «A saka nəmaâ daka ɗaf na, ka waray?» 10Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Tsənum lele! Taɗə faya ka deyumeye, ka ndislum a wuzlahgəma na, ka ndzumeye a gər a ndo faya ma zliye yam ta gəzla aye. Pumay bəzay hus a gay nakə ma fələkwiye a ɗəma aye, 11ada gwaɗumay a ndo i gay niye: “Miter a tsətsah fakaya, a gwaɗaka: Gay nakə nəmaa ndiye wu mənday i magurlom i Pak ta gawla ga hay aye na, məŋgay?” 12Ka tsətsahum andza niye na, ma ɗakumeye faya ka gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na, bagwar eye. Wu hay maləva bo eye mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday i magurlom i Pak na, mə ɗəma.» 13Gawla i Yesu niye hay sulo eye tə həl bo ti ye. Ti ye naha na, tə ndzay a gər andza nakə Yesu a tsikatay aye. Tsa na, tə da wu mənday i Pak mə ɗəma. 14Həlay i mənde wu mənday niye a sla na, Yesu ta ndo i maslaŋ ŋgay hay ti ye naha, tə ndza hərwi mənde wu mənday. 15A gwaɗatay: «Na ta giye ɗəretsətseh na, a seŋ haladzay mənde wu mənday i magurlom i Pak nakay tage nəkurom təday. 16Ayaw! Neŋ faya na tsikakumeye, ɗaɗa na ta ndiye wu mənday nakay sa bay hus a pat nakə deɗek ŋgay eye ma giye bo ma Bəy i Mbəlom aye.» 17Ma dəba eye na, a zla gəvet, a rah ha ta wu məsay. A gay naha sɨsœ a Mbəlom. Tsa na, a gwaɗ: «Zlum gəvet nakay ada kâ sum wu məsay nakay mə ɗəma aye. 18Neŋ faya na tsikakumeye, na ta siye wu məse nakay sa bay ka madazlay anəke hus a pat nakə Bəy i Mbəlom ma deyeweye aye.» 19Tsa na, a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Nakay na, bo ga, mavəla eye hərwi kurom. Gum ha andza nakay huya hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.» 20Ma dəba i mənde wu mənday niye na, a zla gəvet, a gwaɗatay: «Wu məse nakay na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi kurom. 21Ane tuk na, zəbum ndo nakə ma giye fagaya ɗaf aye na, faya ka ndayakweye wu mənday dziye. 22Neŋ Wawa i Ndo na mətiye andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə ma giye fagaya ɗaf aye.» 23Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, ta dazlay a matsətsehe ka bo mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Way nakə mata ge andza niye mə walaŋ kway na, way?» 24Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay ta dazlay məkəɗe wuway mə walaŋ tay haladzay, tə gwaɗ: «Way nakə mə walaŋ kway nakay neŋgeye bagwar eye na, way?» 25Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar eye i gəma hay faya ta ləviye bəy hay. Ndo neheye gədaŋ tay andaya aye na, a satay dzam ta ndo hay. 26Ane tuk na, nəkurom na, kâ gum andza nəteye təbey! Ɗuh na, ndo nakə bagwar eye na, mâ təra andza wawa eye tsekweŋ ada ndo nakə ma ləviye ndo hay aye na, mâ təra ndo i məsler. 27«Ayaw! Bagwar eye na, way tuk? Ndo nakə neŋgeye mandza eye ta geye məsler ka həlay aye tsukuɗu ndo məge məsler ba? Bagwar eye na, ndo nakə ta geye məsler aye bəɗaw? Andza niye, neŋ nakay anaŋ mə walaŋ kurom anəke aye, neŋ na, andza ndo i məsler. 28«Nəkurom na, ka ndzum ka təv ga. Ka zlum ŋgatay ma wuzlah i ɗəretsətseh nakə tə geŋ aye haladzay. 29Neŋ bəbay na, na vəlakumeye Bəy i Mbəlom andza bəba ga Mbəlom nakə a vəleŋ aye. 30Ka ndayumeye ada ka sumeye wu məsay tage neŋ ma Bəy ga, ada ka ta ndzumeye ka təv məndze i bəy hərwi məge sariya ka gwala i Israyel neheye kuro gər eye sulo aye.» 31Yesu a gwaɗay a Simoŋ Piyer: «Simoŋ, Simoŋ tsəne! Fakalaw kə huta gədaŋ məɓəle kurom ha, ma həviye kurom andza mahəve daw nakə ta həvawa hərwi maŋgəne tay ha ka bo abəra ta dzəndzar aye. 32Ane tuk na, neŋ na ɗuwulay me a Mbəlom hərwi yak. Na ɗuwulay me a Mbəlom na, hərwi ada mədzal gər yak ka neŋ mâ ge bəle bay. Ka tsətsah məpəse me na, vəlatay gədaŋ a malamar yak hay.» 33Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ na, maləva bo eye kwa mede a daŋgay ka deyemeye salamay. Kwa məməte, ka mətameye salamay!» 34Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka tsik na, deɗek ŋgway ɗaw Piyer. Tsəne! Na tsikakeye, bəgom nakay dzagulok ma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.» 35Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa: «Ahəl niye na slər kurom ha ze dala, ze gwezem, ze tahərak mə sik na, wuray kə kətsakum ɗaw?» Ta mbəɗay faya: «Wuray kwa tsekweŋ kə kətsamay bay.» 36Yesu a gwaɗatay: «Anəke ɗuh na, ndo nakə suloy ŋgay andaya aye na, mâ həl. Ndo nakə gwezem ŋgay andaya aye na, mâ zla dərmak. Ada ndo nakə maslalam ŋgay andaya bay aye na, mâ səkəm ha rəkwat ŋgay ada mâ səkəm maslalam. 37Hərwi mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ndo hay tə pasla na a walaŋ i ndo i məkəɗe ndo hay.” Na tsikakumeye: Wu nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye na, ma giye bo tebiye.» 38Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, maslalam hay anaŋ sulo.» Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Niye na, ɗa kə sla.» 39Ma dəba aye na, Yesu a ye abəra ka təv niye, a ye a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz andza nakə a gawa ha aye. Gawla ŋgay hay tə pay bəzay. 40Tə ndisl naha a ɗəma na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw bay.» 41Tsa na, a gər tay ha gawla ŋgay hay. A ye abəra ka təv tay əzaɗ dəreŋ tsekweŋ tsa. A ye naha a dəkw gurmets ka dala, a ɗuwulay me a Mbəlom, 42a gwaɗ: «Bəba, taɗə ka wuɗa na, zla fagaya abəra ɗəretsətseh nakay na siye tey! Ane tuk na, ge na, andza nakə a saka aye bəna, andza nakə a seŋ a neŋ aye bay.» [ 43Tsa na, gawla i Mbəlom a mbəzlaw mə mbəlom, a yaw a bəzay ha bo hərwi məvəlay gədaŋ. 44Yesu a dzədzar, mədzal gər ŋgay a mbəɗa haladzay. A ɗuwulay me a Mbəlom ta gədaŋ sa. Merəɓe nakə faya aye na, a təra andza bambaz nakə a təkw ka dala təluk təluk aye.] 45A ndəv ha maɗuwulay me a Mbəlom na, a mbəɗa gər ka təv i gawla ŋgay hay. A ye naha a ndzatay a gər na, nəteye mandzahəra eye. Madagər a gatay hərwi ɗərev a ndalatay. 46A gwaɗatay: «Lətsum, ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw bay.» 47Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye me mba aye na, ndo hay haladzay ti ye naha. Maa ndzatay naha kame na, Yudas neŋgeye nakə nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo aye. A ye naha bəse ka təv i Yesu hərwi məgəse na ka bo təmbolok təmbolok. 48Ane tuk na, Yesu a gwaɗay: «Yudas, ka giye ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo na, ta məgəse ga ka bo təmbolok təmbolok ɗaw?» 49Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a wu niye hay faya ma giye bo andza niye na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, nəmaa watsa tay ta maslalam ɗaw?» 50Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay a fay a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay na zləm i həlay i mənday fats ka dala. 51Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha, niye na, ɗa.» Tsa na, a lamay a zləm i ndo niye, a paha suwuɗ suwuɗ. 52Tsa na, Yesu a tsikatay a bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye, a bagwar hay i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay ada a madugula i Yahuda niye hay ti ye naha faya mata gəse na aye, a gwaɗatay: «Ka yumaw fagaya ta maslalam kurom hay ada ta sakwal kurom andza ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? 53Ada pat pat ka ndzawakwa ka bo dziye mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka pəlum tsəveɗ məgəse ga bay. Ane tuk na, i kurom na, həlay eye kə sla tuk, ada həlay i ndo nakə ma ləvoŋ aye ma bəziye ha gədaŋ ŋgay.» 54Tə gəs na Yesu, ti ye ha a gay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. Piyer na, a patay naha bəzay ma dəba dəreŋ. 55Ma dalamətagay i gay niye na, ta vat ako ma wuzlah eye. Ndo hay nəteye mandza eye ka ako eye niye. Piyer a ye naha a ndza ka təv tay dərmak. 56Ŋgwas wuray andaya a gawa məsler mə gay eye niye a ŋgatay a Piyer mandza eye ka ako. A zəba faya, a ndazl na Piyer lele. Tsa na, a gwaɗ: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu.» 57Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya a ŋgwas niye, a gwaɗay: «Aʼay! Na sər na bay!» 58Məndze tsekweŋ na, ndo mekeleŋ eye a ŋgatay a Piyer, a gwaɗay: «Nəkar dərmak na, nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay!» Piyer a gwaɗay a ndo niye: «Aʼay! Neŋ na mə walaŋ tay bay.» 59A ndza ma dəba eye tsekweŋ mazlambar ɓəre nəte na, ndo mekeleŋ eye a tsik sa, a gwaɗ: «Ta deɗek ndo nakay na, tə ndzawa tə Yesu dərmak! Sa tsa na, neŋgeye ndo i Galile hay.» 60Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «A saka məgweɗe mey na, na sər bay.» Kwayaŋŋa ahəl nakə faya ma tsikiye me mba aye na, dzagulok a zlaha. 61Bəy Maduweŋ a mbəɗa bo, a ndazl naha Piyer ndzuzle a ɗəre. Tsa na, wu nakə Yesu a tsikay a Piyer aye na, a mayaw a gər tuk. A gwaɗay na: «Bəgom dzagulok ma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.» 62Tsa na, Piyer a yaw abəra ma dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk. 63Ndo neheye ta tsəpawa Yesu aye, tə ŋgwasawa ka Yesu ada tə kəɗawa na. 64Tə mbuzaway na ɗəre ada ta tsətsahawa faya, tə gwaɗaway: «Nəkar na, Kəriste ba! Tsikamay, maa faka na, way?» 65Ada tə tsikaway wu siye hay haladzay hərwi mətsaɗay a Yesu. 66Ɗəre a tsaɗa na, madugula i Yahuda hay, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye hay tə haya gər. Tsa na, ti ye ha Yesu kame i sariya tay. 67Ti ye naha ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste ɗaw? Tsikamay tey!» Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Kwa taɗə na tsikakum bəbay na, ka təmumeye bay, 68ada taɗə na tsətsah fakuma na, ka mbəɗumeŋeye faya bay. 69Ane tuk na, sərum ha kwa anəke Wawa i Ndo ma ndziye tə həlay i mənday i Mbəlom gədaŋ eye.» 70Tsa na, nəteye niye tebiye tə gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, Wawa i Mbəlom ɗaw?» Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Bo kurom eye ka gwaɗum neŋ neŋgeye.» 71Tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ: «Ka pəlakweye na, sa mey. Ɓa bo kway eye ka tsənakwa wu neheye a tsik tə bazlam ŋgay aye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\