Luka 4

1Ma dəba eye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa a rahay a bo i Yesu na, a ye abəra ka təv i magayam i Yurdum niye. Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ye ha a makulkwandah. 2Mə ɗəma na, Yesu kə ndza məhəne kuro kuro faɗ, Fakalaw a say masəpete na. Ma məndze niye na, Yesu kə nda wu mənday kwa tsekweŋ bay tebiye. Ka mandəve i məhəne niye hay na, may a wur faya tuk. 3Tsa na, Fakalaw a yaw ka təv ŋgay, a gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i Mbəlom na, gwaɗay a kwar nakay mâ təraka wu mənday.» 4Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na: “Ndo zezeŋ ma ndziye na, ta wu mənday ɗekɗek bay.”» 5Fakalaw a ye ha ka gər i gəma. Kwayaŋŋa a bəzay ha bəy i məndzibəra tebiye. 6A bəzay ha na, a gwaɗay: «Na vəlakeye a nəkar hərwi gədaŋ ta zlele neheye ma bəy i dala neheye tebiye mavəla eye a neŋ. Na sliye faya məvəle kwa a way andza nakə a seŋ aye. 7Taɗə ka dəkweŋ gurmets na, na vəlakeye ha tebiye a nəkar.» 8Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Ɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ yak Mbəlom, ada ka geye məsler na, a neŋgeye nəte ŋgweŋ.”» 9Fakalaw a ye ha a gəma i Zerozelem, ka gər i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə ndisl a ɗəma na, a gwaɗay a Yesu: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i Mbəlom sa na, kal ha bo abəra ka gər i gay nakay ka dala. 10Hərwi mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Mbəlom ma gwaɗateye a gawla ŋgay hay na, tâ dzəna kar, tâ tsəpa kar. 11Tâ kəndawa kar, hərwi ada sik yak mâ ndzay a kwar bay.”» 12Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Kâ dza ha Bəy Maduweŋ yak Mbəlom bay.”» 13Fakalaw a ndəv ha wewer ŋgay tebiye hərwi masəpete Yesu. Ma dəba eye na, a ye ŋgway abəra ka təv i Yesu hus a pat mekeleŋ eye. 14Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa gər a Galile. A ye na, neŋgeye maraha eye ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom. Mə ɗəma na, məzele ŋgay a ɗa zləm a gəma hay tebiye. 15A tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo hay mə gay i maɗuwule me. Ndo hay tebiye ta zambaɗaway. 16Ma dəba eye Yesu a lətse, a ye a gəma i Nazaret. Nazaret na, gəma nakə a gəl mə ɗəma aye. Pat i mazəzukw bo na, a lətse a ye a gay i maɗuwule me andza nakə a gawa ha aye. Mə ɗəma na, a lətse hərwi mədzeŋge bazlam i Mbəlom. 17Tsa na, ti ye naha tə zlayaw ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom, tə vəlay. Tsa na, a pəla ha ɗerewel niye. A pəla ha na, a huta təv nakə mawatsa eye, a gwaɗ: 18«Məsəfəre i Bəy Maduweŋ ka gər ga. A zla ga, a sləra ga ahaya na, hərwi məzlatayaw Labara Ŋgwalak eye a ndo i mətawak hay. A sləra ga ahaya na, hərwi məɗatay labara i mətəme a ndo i daŋgay hay. A sləra ga ahaya hərwi mahəndəkatay na ɗəre a guluf hay. A sləra ga ahaya na, mətəme tay ha, ndo neheye faya ta gateye ɗəretsətseh aye. 19Məɗe ha məve nakə Mbəlom ma gateye ŋgwalak ŋgay a ndo hay aye na, kə ndislew.» 20Yesu a ndəv ha mədzeŋge andza niye na, a paɗa na ɗerewel niye. A may ha a ndo məge məsler i gay i maɗuwule me niye. Tsa na, a ye a ndza ŋgway. Ndo niye hay tebiye mə gay i maɗuwule me aye na, ta zəba ka Yesu. 21Tsa na, Yesu a dazlay mətsikatay, a gwaɗatay: «Nəkurom neheye faya ka pumay zləm a wu nakə faya na tsikakumeye na, wu nakə na dzaŋga mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ɓa kə ge bo bəgom tsɨy.» 22Ndo niye hay tebiye tə tsik faya, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, lele.» Ada Bazlam i Yesu niye a tsikatay aye na, bazlam niye ŋgwalak eye a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Neŋgeye na, wawa i Yusufa na gwaɗ bəɗa?» 23Yesu a gwaɗatay sa: «Ta deɗek, nəkurom ka tsikumeŋeye bazlam i dzeke nakay anaŋ aye. Ka gweɗumeŋeye: “Nəkar ndo mətəme ha ndo, təma ha bo yak aye tey.” Nəmaa tsəne wu neheye ka ge ma Kafernahum aye. Anəke na, ge ma gəma yak andza neheye ka ge ma Kafernahum aye dərmak.» 24Tsa na, a gwaɗatay sa: «Sərum ha ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom na, kwa nəte ta təma na ma gəma ŋgay nakə tə wa na mə ɗəma aye bay. 25Sa tsa na, sərum ha ahəl i Eliya ndo i maslaŋ i Mbəlom na, madakway i ŋgwas hay haladzay ma Israyel. Ahəl niye na, yam kə pa bay məve mahkar ta kiye məkwa. Mandərzlaŋ bagwar eye a ge ka dala niye tebiye. 26Madakway i ŋgwas hay andaya ma Israyel, ane tuk na, Mbəlom kə slər Eliya a gay i madakway i ŋgwas hay kwa nəte bay tebiye. Ane tuk na, Mbəlom a slər Eliya na, a gay i madakway i ŋgwas wuray a ndzawa ka dala i Səripta ma gəma i Sidoŋ. 27Ahəl i Elize ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom na, ndo madəgwaɗa eye hay haladzay ka dala i Israyel. Mbəlom kə mbəl tay ha ndo niye madəgwaɗa eye hay kwa nəte bay, a mbəl ha na, Namaŋ ndo i gəma i Siri.» 28Ndo niye hay tebiye mə gay i maɗuwule me aye tə tsəne bazlam ŋgay niye na, a ndalatay haladzay. 29Tsa na, tə lətse, tə pay həlay a Yesu. Ti ye ahaya abəra ma wuzlahgəma, ti ye ha a gər i mahəmba i Nazaret. Gəma i Nazaret ma geye na, ka mahəmba eye niye. Tə tsal ha a ɗəma na, hərwi madzəgəɗa ahaya a zavay. 30Ane tuk na, Yesu a ye mə walaŋ tay tsəriɗ tsəriɗ a ye ŋgway. 31Ma dəba eye na, Yesu a lətse a ye a Kafernahum. Kafernahum na, wuzlahgəma i Galile. Pat i mazəzukw bo na, pat pat a tətikawatay a ndo hay. 32Ndo hay tə tsəne matətike ŋgay niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi matətike ŋgay nakə a tətikatay aye ta məzlaɓ eye. 33Azlakwa bay mə gay i maɗuwule me niye na, ndoweye andaya gər a vuway. A wuda ta gədaŋ kələrra, a gwaɗ: 34«Nəkar Yesu ndo i Nazaret, mey yak ka nəmay na, mey? Ka yaw na, mata dze may ha ɗaw? Nəkar way na, na sər ha lele: Nəkar na, ndo nakə tsəɗaŋŋa Mbəlom a sləraw aye!» 35Tsa na, Yesu a gay me, a gwaɗay: «Ndza ɗikɗik! Dara abəra mə bo i ndo nakay!» Tsa na, fakalaw a kal ha ndo niye kame i ndo niye hay ɓərra. Tsa na, a ndohwaw abəra mə bo i ndo niye. Kə gay wuray a ndo niye kwa tsekweŋ bay. 36Ka təv niye na, a gatay a ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay na, bazlam waray! Nakay i ŋgay na, ndo waray a tsik me ta məzlaɓ eye! A gatay me ta gədaŋ a məsəfəre lele bay eye hay na, tə gəsay me ada tə ndohwaw abəra mə bo ndo nakay aye!» 37Labara i Yesu a ɗa a zləm ma gəma niye tebiye. 38Ma dəba eye na, Yesu a yaw abəra mə gay i maɗuwule me niye. A həl bo a ye a gay i Simoŋ. A ye naha na, mese i Simoŋ lele bay. Maraɓaraɓ a gay haladzay. Tsa na, tə gwaɗay a Yesu: «Maraɓaraɓ a gay a mese i Simoŋ, dzəna na tey!» 39Yesu a lətse, a ye ka təv ŋgay. A ye naha na, a guɗuk faya. A ŋgərəz ka maraɓaraɓ niye ta gədaŋ. Tsa na, maraɓaraɓ niye a ndala abəra ka ŋgwas niye. Kwayaŋŋa a gatay mbəlok. 40Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo hay tə həlayaw ndo neheye ɗəvats mə bo tay tebiye a Yesu. Kwa slala i ɗəvats waray waray na, tə həlayaw a Yesu. Yesu a pa fataya həlay nəte nəte tay eye. A mbəl tay ha abəra ma ɗəvats tay niye hay. 41A həhar fakalaw hay abəra mə bo i ndo hay haladzay dərmak. Fakalaw niye hay ta wuda, tə gwaɗay: «Nəkar na, Wawa i Mbəlom!» Ane tuk, na, Yesu a ŋgərəz fataya. A gwaɗatay: «Kâ tsikum me bay.» Hərwi nəteye na, tə sər ha Yesu na, Kəriste. 42Ɗəre a tsaɗa kwayaŋŋa na, Yesu a lətse a ndohwaw, a yaw abəra mə gay. A ye dəreŋ abəra ma wuzlahgəma. A ye a təv nakə ndəray andaya mə ɗəma bay aye. Ndo hay haladzay ta zəba ɗəre na, ta ŋgatay a Yesu bay. Tsa na, ta pəla na. Tə huta na Yesu na, a satay Yesu mâ ye fataya abəra bay, mâ ndza ta nəteye huya. 43Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Na diye a gəma mekeleŋ eye hay, na ta ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom dərmak. Mbəlom a sləra ga ahaya na, hərwiye.» 44Tsa na, a lətse, a ye a ɗawa ha bazlam i Mbəlom mə gay i maɗuwule me neheye ka dala i Yahuda aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\