Luka 5

1Pat wuray na, Yesu a ye ka me i dəlov i Genesaret. A ye na, a lətse ka me i dəlov i Genesaret niye. Ka təv eye niye na, ndo hay haladzay faya ta lawariye na hərwi mətsəne bazlam i Mbəlom. 2Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yam hay sulo ka ɗakal. Ndo məgəse kəlef hay tə mbəzlaw abəra mə ɗəma, faya ta bariye gadaŋ tay hay. 3Tsa na, Yesu a ye, a tsal a kwalalaŋ i yam neŋgeɗ. Kwalalaŋ i yam niye na, i Simoŋ. Tsa na, a gay amboh a Simoŋ, a gwaɗay: «Amboh, həndzəɗ ga ha tsekweŋ a bəra ka ɗakal.» Simoŋ a ge ha andza niye. Yesu a ndza a kwalalaŋ i yam niye na, a pa bo ka matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo niye hay. 4A ndəv ha matətikatay a ndo hay na, a gwaɗay a Simoŋ: «Həndzəɗ ha kwalalaŋ i yam dəreŋ, a təv nakə sɨɗuk aye, a wuzlah i dəlov. Ka ye ha na, nəkar ta ndo məpaka bəzay yak hay kalum gadaŋ kurom hay a yam hərwi məgəse kəlef.» 5Simoŋ a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ŋgalaka, nəmaa ye gər haladzay ta həvaɗ hərwi məgəse kəlef ada kwa nəte nəmaa gəs bay. Aya ane nəkar ka tsikeŋ, nâ ge sa na, na kaliye gadaŋ hay a yam.» 6Tsa na, tə kal gadaŋ tay niye hay a yam. Tə kal a ɗəma na, kəlef hay ti ye a gadaŋ tay niye hay haladzay. Gadaŋ tay niye hay a dazlay a maŋgəzlehe ndərtsətse hərwi kəlef kə rah a ɗəma ka zal naha. 7Tsa na, tə gatay naha wiyaw a mandala tay neheye mə kwalalaŋ i yam neŋgeɗ aye hərwi ada tâ yaw tâ dzəna tay tey. Mandala tay niye hay ti yaw. Tə vaha ahaya gadaŋ niye hay abəra ma yam. Tə rah ha, kwalalaŋ i yam niye hay sulo aye tə kəlef. Kwalalaŋ i yam niye hay ta sər masəleme a huɗ i yam hərwi maraha eye hay haladzay. 8Simoŋ Piyer a ŋgatay andza niye na, a ye a dəkway gurmets a huvo a Yesu. A gwaɗay: «Do wu yak abəra ka təv ga Bəy Maduweŋ, hərwi neŋ na, ndo i mezeleme!» 9Simoŋ a dzədzar haladzay. Ndo niye hay nəteye dziye ta dzədzar andza Simoŋ dərmak. Ta dzədzar na, hərwi kəlef niye tə gəs haladzay aye. 10Andza niye, ndo məpay bəzay a Simoŋ, ta dzədzar dərmak. Ndo neheye tə paway bəzay a Simoŋ aye na, Yakuba ta Yuhana wawa i Dzebede hay. Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a Simoŋ: «Kâ dzədzar bay. Nəkar na, ka ta həlaweye ndo hay ka təv ga.» 11Tsa na, tə ma tay ahaya kwalalaŋ i yam tay hay ka ɗakal. Tə gər ha wu tay niye hay tebiye tə pay bəzay a Yesu. 12Pat wuray na, Yesu a ye a wuzlahgəma wuray. Ahəl nakə neŋgeye mə ɗəma aye na, paf ndo wuray madəgwaɗa eye a ye naha. A ŋgatay a Yesu na, a kal ha bo kame ŋgay. Dəbuz daʼar ka dala, a gay amboh a Yesu, a gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka na, ka sliye faya matəre ga ha tsəɗaŋŋa.» 13Yesu a tsəne andza niye na, a nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋa ɗəvats i madəgweɗe a ndala abəra ka ndo niye. 14Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na, do ta bəzay ha bo a ndo məvəlaway wu a Mbəlom ada vəl wu nakə Musa a tsik aye hərwi məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.» 15Kwa andza niye bəbay na, labara i Yesu a ɗa a zləm haladzay. Ndo hay haladzay tə hayawa gər ka təv ŋgay hərwi məpay zləm a bazlam ŋgay. Siye hay ti yawa ka təv ŋgay hərwi ada mâ mbəl tay ha abəra ma ɗəvats tay hay. 16Ane tuk na, Yesu na, a yawa a təv neheye dəreŋ aye. A yawa a ɗəma mata ɗuwule me. 17Pat wuray na, Yesu faya ma tətikateye a ndo hay. Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye, nəteye andaya dərmak. Ti yaw na, ma gəma neheye ka dala i Galile aye tebiye, ma Zerozelem ada abəra ma Yahuda. Yesu a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ Mbəlom. 18Ahəl nakə Yesu faya ma tətikateye a ndo hay aye na, ndo hay, tə zlay naha ndo wuray matəra eye madzawa eye ka sləlah. Ta pəla tsəveɗ mede ha məpe kame i Yesu. 19Ane tuk na, ta huta tsəveɗ mede məfələkwa ha a gay bay, hərwi ndo hay haladzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka gər i gay niye. Tə sləl bəɗ ɗəgerger tə Yesu. Tə mbəzla ha ndo niye ta sləlah eye dzay tə walaŋ i ndo niye hay kame i Yesu. 20Yesu a ŋgatay a mədzal gər i ndo niye hay na, a gwaɗay a ndo matəra eye niye: «Dzam ga, na pəsaka ha mezeleme yak hay.» 21Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay tə tsəne bazlam i Yesu niye na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo waray i ŋgay a tsalay ka gər a Mbəlom aye! Way nakə ɗa məpəsay ha mezeleme a ndo na, way. Maa sla məpəsay ha mezeleme a ndo na, Mbəlom nəte ŋgweŋ bəna, way?» 22Tsa na, Yesu a sər wu nakə tə dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka dzalum andza niye mə gər kurom na, hərwi mey? 23Maa da me məgweɗe: “Mezeleme yak kə pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse, do” na, maa da me mə ɗəma na, waray? 24A seŋ na, sərum ha neŋ Wawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya məpəsatay ha mezeleme a ndo hay ka məndzibəra.» Tsa na, a gwaɗay a ndo matəra eye: «Faya na gwaɗakeye, lətse, zla sləlah yak do a mətagay!» 25Kwayaŋŋa ndo niye a lətse hurum kame i ndo niye hay tebiye. A zla sləlah ŋgay niye tə zla ahaya. A ye kame i ndo niye hay duwak duwak tə mazambaɗay a Mbəlom. A ye a mətagay. 26Ndo niye hay mbərzəzza aye tə ŋgatay andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ta zambaɗay a Mbəlom. Tə dzədzar haladzay ada tə gwaɗ: «Bəgom na, ka ŋgatakway a wu məge masuwayaŋ eye!» 27Ma dəba eye na, Yesu a lətse a yaw abəra mə gay niye. Yesu faya ma diye na, a ŋgatay a ndo matsekele dzaŋgal mandza eye ka təv i məsler ŋgay. Ndo niye na, tə zalay Levi. Yesu a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 28Tsa na, Levi a lətse, a gər ha wu ŋgay hay tebiye, a pay bəzay a Yesu. 29Ma dəba eye ti ye a gay i Levi. Ti ye naha na, Levi a datay wu mənday. Tə nda wu mənday niye na, nəteye haladzay tə ndo matsekele dzaŋgal ha ada tə siye i ndo hay haladzay. 30Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye tə ŋgatay a Yesu faya ma ndiye ɗaf ta ndo i mezeleme hay na, tə tsik faya wu nakə lelebay aye. Tə gwaɗatay a gawla i Yesu hay: «Ka ndayum wu mənday ada ka sum wu ka təv manəte eye ta ndo matsekele dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme hay na, hərwi mey?» 31Yesu a tsəne bazlam tay niye na, a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo neheye wuray a gatay bay nəteye zayzay aye na, ta pəliye ndo i sidem bay. Mata pəle ndo i sidem na, ndo neheye ɗəvats eye hay aye. 32Na yaw məzalatay a ndo neheye tə gwaɗay a gər nəteye ŋgwalak eye hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a ndo i mezeleme hay ɗuh, hərwi ada tâ mbəɗa ha mede tay.» 33Ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Gawla i Yuhana ta gawla i Farisa hay tə gawa daliyam ada ta ɗuwulawa. Ane tuk na, gawla yak hay i tay tə ndayawa wu mənday ada tə sawa wu məse na, kəkay?» 34Yesu a mbəɗatay faya: «Ka dzalum na, nəteye na, ta giye daliyam ɗaw? Ta giye bay hərwi nəteye na, andza mə magurlom i məzle dahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlay ka təv tay mba aye na, ndo neheye mazala eye a magurlom i məzle dahəlay na, ta giye daliyam bay. 35Ane tuk na, pat eye ma slaweye na, ta gəsiye fataya abəra zal i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta giye daliyam tuk.» 36Yesu a tsikatay dzeke nakay sa. A gwaɗatay: «Ɗaɗa ndəray ma ɗəsiye petekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ guram eye bay. Hərwi taɗə ta tapa petekeɗ weɗeye ka guram eye na, petekeɗ weɗeye ma ŋgərɗiye ha petekeɗ guram eye niye. Ta nasiye ha petekeɗ weɗeye. Petekeɗ weɗeye ta guram eye ta diye ka bo bay. 37Sa na, ndo ma mbəɗiye guzom lelem eye a gwezem i həzlay guram eye bay na, ka sərum təbəɗew? Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na, guzom niye lelem eye kə kwasa na, həzlay guram eye ma ndohwiye. Guzom dərmak səktih ma mbəɗiye ka dala ada gwezem ma nasiye. 38Ane tuk na, guzom lelem eye ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay weɗeye dərmak. 39Sərum ha ndo kə sa guzom makwasa eye na, ma dəba eye na, ma siye lelem eye sa bay. Hərwi tə gwaɗ: “Guzom makwasa eye na, lele.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\