Luka 7

1Yesu a ndəv ha mətsikatay a ndo niye hay ka təv ŋgay aye na, a həl bo a ye a Kafernahum. 2Ma Kafernahum na, ndo i Roma wuray andaya neŋgeye bagwar i sidzew. Ndo i məsler ŋgay andaya a wuɗa na haladzay. Ndoweye niye na, bo a wur faya haladzay. 3Bagwar i sidzew niye a tsəne ndo hay faya ta tsikiye ka Yesu na, a slər ndo hay mə walaŋ i madugula i Yahuda hay. A slər tay ha na, hərwi ada tâ zalayaw mâ yaw mâ mbəl ha ndo i məsler ŋgay niye. 4Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka təv i Yesu na, ta dazlay məgay amboh haladzay. Tə gwaɗay: «Bagwar i sidzew may a gwaɗaka: “Dara mbəleŋ ha ndo i məsler ga tey.” Ka ye, ka dzəna na ndoweye niye na, lele. 5Neŋgeye na, ndo lele eye. A wuɗa slala kway haladzay. Ada maa ɗəzlakway gay i maɗuwule me na, neŋgeye.» 6Yesu a tsəne andza niye na, a lətse, ti ye ka bo dziye. Mazlambar nəteye bəse tə gay i bagwar i sidzew. Bagwar i sidzew niye a sləraw ndo hay ka təv i Yesu. Ti yaw tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, tə gwaɗaka na, kâ ye gər madayaw sa bay. Neŋ na sla ɗa, nəkar kâ ye a gay ga bay. 7Hərwi niye, neŋ həreŋ na sla mede naha ka təv yak bay. Ane tuk na, ka tsik bazlam yak nəte na, ndo i məsler ga ma mbəliye segey. 8Neŋ na, faya na rəhay ha gər a bagwar ga ada sidzew ga hay ta rəheŋ ha gər dərmak. Na gwaɗay a ndo nəte mə walaŋ tay “Do!” na, ma diye. Na gwaɗay a ndo neŋgeɗ “Dara!” na, ma deyeweye. Na gwaɗay a beke ga “Ge nakay!” na, ma giye.» 9Yesu a tsəne bazlam i bagwar i sidzew niye na, a yay a gər lele. A mbəɗa me a diye i ndo neheye ta zəŋgal naha aye. A gwaɗatay: «Sərum ha na, ɗaɗa neŋ na huta slala i mədzal gər nakay bay, kwa ma Israyel.» 10Tsa na, ndo neheye tə sləra tay ahaya aye ta mbəɗa gər a gay i bagwar i sidzew niye. Ti ye naha na, ndo i məsler i sidzew niye kə mbəl tsɨy. Neŋgeye zay zay! 11Ma dəba eye na, Yesu a ye a gəma eye andaya tə zalay Nay. Gawla ŋgay hay tə ndo hay haladzay tə pay bəzay. 12Ahəl nakə mazlambar ta ndisliye ta fələkwiye a wuzlahgəma niye na, tə dzəgər ta ndo hay faya ta zliye mədahaŋ ta diye ha ka me tsəvay. Maa mət na, wawa i madakway i ŋgwas wuray. Wawa ŋgay na, nəte eye niye. Ndo i gəma niye haladzay tə laka na ŋgwas niye ka ɗa tsəvay. 13Yesu a ŋgatay na, madakway i ŋgwas niye a gay mə bo, a gwaɗay: «Kâ tuwa sa bay.» 14Tsa na, a ye a lamay a hubok niye faya ta zliye ha mədahaŋ aye. Ndo məzle mədahaŋ hay tə lətse. Yesu a gwaɗ: «Gawla, faya na gwaɗakeye, lətse!» 15Mədahaŋ niye a lətse, a ndza. Tsa na, a dazlay a mətsike me. Yesu a zla na a vəlay a may ŋgay. 16Ndo niye hay tebiye ka təv eye niye ta dzədzar. Nəteye tebiye ta zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ: «Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bagwar eye ki yaw a walaŋ kway! Mbəlom ki yaw madzəne ndo ŋgay hay.» 17Wu niye Yesu a ge aye a ɗa zləm ka dala i Yahuda tebiye ta dala neheye a mbay naha aye. 18Gawla i Yuhana hay ta təkər wu neheye Yesu a ge aye a Yuhana. Yuhana a tsəne na, a zal ndo hay mə walaŋ i gawla ŋgay niye hay sulo. 19Tsa na, a slər tay ha ka təv i Bəy Maduweŋ Yesu. A slər tay ha na, tâ ye tâ tsətsah faya, tâ gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste nakə ma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba ndo mekeleŋ ɗaw?» 20Gawla i Yuhana niye sulo eye ti ye. Tə ndisl ka təv i Yesu na, tə gwaɗay: «Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a sləramaya ahaya ka təv yak matsətsehe fakaya, a gwaɗ nəmaâ gwaɗaka: Nəkar na, Kəriste nakə ma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba ndo mekeleŋ ɗaw?» 21Ahəl eye niye, Yesu faya ma mbəliye tay ha ndo hay haladzay abəra ma ɗəvats ada tə bo nakə a wurawa fataya aye. A mbəl tay ha gər mavuwe hay, a həndəkatay na ɗəre a guluf hay. 22Tsa na, Yesu a mbəɗatay ka bazlam i ndo niye hay Yuhana a slər tay naha ka təv ŋgay aye tuk, a gwaɗatay: «Gwaɗumay na, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre, ndo matəra eye hay ti ye lele, ndo madəgwaɗa eye ta mbəl suwuɗ suwuɗ, mandək hay tə tsəne zləm, mədahaŋ hay ta lətsew a sifa, ndo i mətawak ta tsəne Labara Ŋgwalak eye.» 23Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese ka gər i ndo nakə kə gər ha mədzal gər abəra ka neŋ bay aye!» 24Gawla i Yuhana hay ti ye wu tay na, Yesu a dazlay mətsike ka gər i Yuhana. A tsikatay a ndo hay haladzay, a gwaɗatay: «Ka yum a kəsaf mata zəbaw na, ka mey? Ka zəbumaw ka guzer nakə mətasl faya ma ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay andza niye bay. 25Aya ane kəla ka yum ka zəbumaw na, ka mey? Ka zəbumaw na, ka ndo malambaɗa bo eye tə petekeɗ lele eye ɗaw? Tsukuɗu kəkay? Ane tuk na, ndo neheye tə pa ka bo petekeɗ lele eye ada wu tay hay lele eye na, nəteye mandza eye na, mə gay i bəy hay. 26Ka yum mata zəbaw na, ka wuye mey? Ka zəbumaw na, ka ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ada neŋ faya na gwaɗakumeye, neŋgeye a ze ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. 27Yuhana na, ndo nakə tə watsa a Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ: “Neŋ na sləriye naha ndo məɗe ha bazlam ga kame yak. Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.”» 28Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, mə walaŋ i ndo zezeŋ hay tebiye ndo nakə a ze Yuhana aye na, andaya bay. Ane tuk na, ndo nakə neŋgeye tsekweŋ makətsa eye ma Bəy i Mbəlom aye na, a ze Yuhana.» 29Ndo hay tebiye tə pa zləm ka bazlam ŋgay, kwa ndo matsekele dzaŋgal hay. Hərwi tə sər wu nakə a tsik aye na, bazlam i Mbəlom deɗek. Ada Yuhana ka dzəhuɓ tay ha a yam deɗek. 30Ane tuk na, Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta kal ha wu nakə a say a Mbəlom haɓe məge hərwi tay aye ada ta kərah Yuhana madzəhuɓe tay hay a yam. 31Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkitiye tay hay ndo neheye bəgom aye na, tə mey? Na ndzəkitiye tay ha bo na, tə mey? 32Ta ndzəkit bo na, ta wawa neheye mandza eye ka pəlaɗ nakə ndo hay tə hayawa faya gər aye. Siye hay faya ta wudatay naha a siye hay, tə gwaɗatay: “Nəmaa fakum naha fagam i məhetse, ka hatsum bay, nəmaa gakum naha dəmes i mədahaŋ na, ka tuwum bay.” 33Andza niye, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam, a ndayawa wu mənday bay, a sawa guzom bay. Nəkurom ka gwaɗum: “Neŋgeye na, məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay aye mə bo ŋgay.” 34Neŋ Wawa i Ndo na yaw, na nda wu mənday ada na sa wu məse, ka gwaɗum: “Zəbum ka ndo nakay. A dzala i ŋgay na, ka wu mənday ada ka məse guzom. Neŋgeye na, dzam i ndo matsekele dzaŋgal hay ta ndo i mezeleme hay.” 35Ane tuk na, wawa i Mbəlom hay tebiye tə sər ha, metsehe i Mbəlom na, deɗek.» 36Farisa wuray a zalay a Yesu mata nde wu mənday mə gay ŋgay. Yesu a ye a gay i ndo niye. Ti ye naha na, ta dazlay a mənde wu mənday. 37Ma gəma niye na, ŋgwas wuray andaya mezeleme aye. A tsəne Yesu andaya mə gay i Farisa niye faya ta ndiye wu mənday na, a ye a gay i ndo niye. Dos ŋgay mə həlay maraha eye tə mal nakə a ze huŋŋa aye. 38A ye naha, a lətse a dəba i Yesu bəse tə sik ŋgay hay. Tsa na, a tuwa ta yam ɗəre. A bara na sik i Yesu ta yam ɗəre ŋgay niye. Tsa na, a takaɗ na ta məkwets i gər ŋgay. A gəs na ka bo sik niye ada a mbəɗa faya mal ŋgay niye tuk. 39Farisa niye a zalay a Yesu ka wu mənday aye a ŋgatay andza niye na, a tsik ma mədzele gər ŋgay, a gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bay! Ŋgwas nakay faya ma tətaliye faya aye na, mezeleme eye. Ada ŋgwas nakay mezeleme eye na, a sər ha bəɗaw!» 40Tsa na, Yesu a sər wu nakə Farisa niye a dzala aye. A gwaɗay a Farisa niye: «Simoŋ, a seŋ mətsikaka wu andaya.» Simoŋ a mbəɗay faya: «Tsik me, Miter.» 41Yesu a gwaɗay: «Ndoweye hay andaya sulo. Ndoweye niye hay sulo aye na, gwedere i ndo fataya. Ndo neŋgeɗ na, ma hamiye kwar i suloy temerre zlam. I ndo neŋgeɗ ma hamiye suloy kuro kuro zlam. 42Ane tuk na, ndo neheye sulo aye na, tə sla məheme gwedere i ndo niye bay. Ndo niye a gəratay ha gwedere ŋgay a nəteye neheye sulo aye tebiye.» Yesu a təkəray andza niye na, a gwaɗay: «Mə walaŋ tay neheye sulo aye mata wuɗe ndo niye ka zal na, way?» 43Simoŋ a mbəɗay, a gwaɗay: «Na dzala maa wuɗa ndo niye ka zal na, ndo nakə kwar i suloy faya temerre zlam aye.» Yesu a gwaɗay faya: «Deɗek, ka mbəɗa faya na, lele.» 44Tsa na, Yesu a mbəɗa me a diye i ŋgwas. A gwaɗay a Simoŋ: «Simoŋ ka ŋgatay a ŋgwas nakay ba? Na yaw na, a gay yak ɗuh bəɗaw? Ada nəkar ka təɗeŋew yam hərwi məbere ha sik ga bay. Aya ane, ŋgwas nakay na, kə bereŋ na sik ga ta yam ɗəre ŋgay ada ka takaɗ na ta məkwets i gər ŋgay bəɗaw? 45Nəkar, ka təma ga a gay yak tə məgəse ga ka bo bay. Ane tuk na, neŋgeye na, kwa i madayaw ga kanaŋ na, faya ma gəsiye ka bo sik ga. 46Nəkar na, ka mbəɗeŋ mal ka gər bay. Ane tuk na, neŋgeye na, ka mbəɗeŋ mal ka sik. 47Hərwi niye sər ha na, mawuɗe bo ŋgay nakə a wuɗa ga haladzay aye. A ɗa ha na, mezeleme ŋgay neheye a ge haladzay aye na, na pəsay ha tebiye. Ane tuk na, i ndo nakə tə pəsay ha mezeleme ŋgay tsekweŋ aye na, neŋgeye dərmak a wuɗa ndo na, tsekweŋ dərmak.» 48Tsa na, Yesu a gwaɗay a ŋgwas niye: «Ŋgwas, mezeleme yak kə pəsa.» 49Ndo niye hay faya ta ndiye wu mənday dziye, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay i ŋgay ndo wuray a dza bo ka məpəsay ha mənese a ndo aye?» 50Aya ane, Yesu a gwaɗay a ŋgwas niye: «Mədzal gər yak kə mbəl kar ha. Do wu yak barbarra.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\