Markus 10

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye abəra ma Kafernahum, ti ye ka dala i Yahuda. Tsa na, tə lətse, ti ye tə tas magayam i Yurdum. Mə ɗəma na, ndo hay haladzay tə haya gər ka təv ŋgay sa. Tsa na, a tsikatay bazlam i mbəlom andza nakə a tsikawatay aye. 2Farisa hay ti ye naha ka təv ŋgay. Ti ye naha ka təv ŋgay na, hərwi a satay məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Bazlam kway mapala eye kə vəl tsəveɗ a ndo ka mahəhere ŋgwas ŋgay ɗaw?» 3Yesu a mbəɗatay faya na, tə matsətsehe dərmak. A gwaɗatay: «Bazlam mapala eye waray nakə Musa a vəlakum a tsik ka mahəhere ŋgwas na?» 4Tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ na, taɗə ndoweye a say mahəhere ŋgwas ŋgay na, mâ watsay ɗerewel i mahəhere a həlay. Kə watsay na, ada mâ həhar na tuk. Ndo hay ta səriye ha manaŋ ka həhar na ŋgwas ŋgay na, ka ɗerewel niye.» 5Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Musa a watsakum gər i bazlam mapala eye nakay andza nakay na, hərwi ɗərev kurom nakə makula eye toŋgwa toŋgwa. 6Ahəl niye ka madazlay na, andza niye bay. Hərwi mawatsa eye ka madazlay i məge məndzibəra na: “Mbəlom a ge hasləka ada ŋgwas. 7Hərwi niye hasləka ma gəriye ha bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas ŋgay. 8Ada nəteye ta təriye na, bo nəte.” Andza niye, nəteye sulo sa bay, ane tuk na, andza ndo nəte.» 9Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo zezeŋ mâ ŋgəna ha wu nakə Mbəlom a dzapa ha aye bay.» 10Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye wu tay. Ahəl nakə nəteye mə gay ta gawla ŋgay hay aye na, gawla ŋgay hay ta tsətsah sa, tə gwaɗay: «Bazlam niye ka tsik eye na, andza məgweɗe mey?» 11Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Taɗə ndoweye ka həhar na ŋgwas ŋgay ada kə zla a ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na, kə ge madama. Kə gay mənese a ŋgwas ŋgay kurre eye. 12Taɗə ŋgwas a wuɗa na zal ŋgay sa bay, a zla zal mekeleŋ eye dərmak na, kə ge madama.» 13Ma dəba aye na, ndo hay tə həl naha wawa hay a Yesu hərwi ada mâ pa fataya həlay ada tâ huta ŋgama. Ane tuk na, gawla ŋgay hay tə gatay me a ndo niye hay tə həlay naha wawa hay aye. 14Yesu a ŋgatay andza niye na, a yay a gər bay. A ndalay. A gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha wawa hay tâ yaw ka təv ga! Kâ həharum tay hay bay, hərwi Bəy i Mbəlom mavəla eye na, a slala i ndo neheye andza wawa neheye. 15Sərum ha na, ndoweye ka təma Bəy i Mbəlom andza wawa neheye bay na, ma diye a Bəy i Mbəlom bay.» 16Tsa na, a zla wawa niye hay a həlay nəte ta nəte. A pa fataya ŋgama. 17Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ta diye na, ndoweye a yaw ka təv ŋgay mahway mahway. A ndisl ka təv ŋgay na, a dəkway gurmets kame ŋgay, a gwaɗay: «Miter lele eye, na hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye na, na giye na, kəkay?» 18Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo lele eye na, kemey? Ndo lele eye na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. 19Ka sər bazlam i Mbəlom mapala eye ɗaw? Bazlam i Mbəlom mapala eye a gwaɗ na: “Kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ ge madama bay, kâ ge məkal bay, kâ raw me ka ndo kame i sariya bay, kâ vay gər a ndo bay, rəhatay ha gər a bəba yak ta may yak.”» 20Ndo niye a gwaɗay: «Miter, gər i bazlam mapala eye neheye ka paslaweye na, na hənay ha gər kwa ma wawa.» 21Yesu a ndazl na na, a wuɗa na haladzay. Tsa na, a gwaɗay: «A ləkaw fakaya abəra na, wu nəte. Anəke na, do ta səkəm ha zlele yak hay tebiye ada kâ ŋgənatay suloy aye a ndo i mətawak hay. Ka ge andza niye na, ka ta hutiye zlele mə mbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.» 22Ndo niye a tsəne bazlam niye na, ɗərev a həɓay. A ye ŋgway ta mevel eye, hərwi zlele ŋgay na, haladzay. 23Yesu a ŋgatay a ndo niye a ye ŋgway na, a zəba ka gawla ŋgay niye hay tə lawara na a wuzlah aye. A gwaɗatay: «Kay! Hərwi ndo i zlele na, mede a Bəy i Mbəlom i ŋgay na, mada me eye haladzay.» 24Gawla ŋgay hay tə tsəne bazlam niye na, a vəlatay madzədzere. Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay sa: «Wawa ga hay! Mede a Bəy i Mbəlom na, mada me eye haladzay! 25Tə bəmalə nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom aye na, ŋgama zləgweme mâ ye ta bəɗ i ləpəre.» 26Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ a gawla ŋgay hay. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Ane tuk na, kə ge andza niye na, mata sle mətəme na, way?» 27Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay: «Ndəray ma sliye mətəme bay. Ane tuk na, Mbəlom ma sliye mətəme ha ndo. Hərwi neŋgeye na, wuray a zay gədaŋ təbey.» 28Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha wu hay tebiye hərwi məpaka bəzay na, kəkay?» 29Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Sərum ha! Ndoweye kə gər ha gay ŋgay, malamar ŋgay hasləka eye hay ta malamar ŋgay dem eye hay, may ŋgay, bəba ŋgay, wawa ŋgay hay, guvah ŋgay hərwi ga ada hərwi Labara Ŋgwalak eye na, 30anəke ahəl kway nakay ma hutiye a ɗəma gay hay, malamar hasləka eye hay, malamar dem eye hay, maya hay, wawa hay, guvah hay na, haladzay a ze nakə a gər ha aye. Kəla na, ta geye ɗəretsətseh haladzay dərmak. Aza kame na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye. 31Mə walaŋ i ndo neheye anəke nəteye ndo i me hay aye na, haladzay ta təriye ndo i dəba ada mə walaŋ i ndo neheye anəke nəteye ndo i dəba hay aye na, haladzay ta təriye ndo i me.» 32Yesu ta gawla ŋgay hay, tə həl bo, tə lətse hərwi mede a Zerozelem. Anəke na, nəteye ka tsəveɗ faya ta diye. Kame tay na, Yesu. Gawla ŋgay niye hay ta dzədzar. Ndo neheye tə patay bəzay faya ta diye ka bo dziye ta dzədzar haladzay. Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye hay kuro gər eye sulo aye abəra mə walaŋ i ndo niye hay kətsah sa. Ka təv niye na, a tsikatay wu nakə ma ta təriye ka gər ŋgay aye. 33A gwaɗatay: «Tsənum, anəke na, faya ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma na, neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay a bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada a ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye. Ta geŋeye sariya i məkəɗe. Ta vəlay ga ha a həlay i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. 34Nəteye na, ta ŋgweseŋeye dəla abəra mə gər. Ta tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. Ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa. Tsa na, ada ta kəɗiye ga tuk. Aya ane, ma dəba i məhəne mahkar na, na lətseweye abəra ma mədahaŋ.» 35Ma dəba aye na, Yakuba ta Yuhana wawa i Dzebede hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ may, a samay na, gamay wu nakə a samay matsətsehe fakaya aye?» 36Yesu a gwaɗatay: «A sakum nâ ge hərwi kurom na, wuye mey?» 37Ta mbəɗay faya tə gwaɗay: «Wu nakə nəmaa tsətsah fakaya aye na, ahəl nakə aza ka ndziye ma bəy yak na, vəlamay tsəveɗ nəmaâ ndza ka təv yak, nəte ta diye i həlay i mənday ada neŋgeɗ ta diye i həlay i gula yak tey.» 38Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Ka sərum wu nakə ka tsətsahumeye aye bay? Ka slumeye məse ɗəretsətseh nakə na siye aye ɗaw? Ka slumeye faya matəme tâ dzəhuɓ kurom ha a ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha a ɗəma aye ŋgway ɗaw?» 39Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye faya.» Yesu a gwaɗatay: «Andza niye deɗek, ɗəretsətseh nakə na ta siye na, ka ta sumeye. Ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha a ɗəma aye na, ta dzəhuɓiye kurom ha a ɗəma. 40Ane tuk na, məndze ta diye i həlay i mənday ga kəgəbay ta diye i həlay i gula ga na, mata tsike na, neŋ bay. Təv məndze niye na, i ndo neheye Mbəlom a ləvatay ha bo aye wu tay.» 41Siye i gawla ŋgay neheye kuro aye tə tsəne bazlam niye na, a ndalatay haladzay. Tə ge mevel ka Yakuba ta Yuhana. 42Hərwi niye Yesu a zalatay tebiye ka təv ŋgay, a gwaɗatay: «Ka sərum ha na, ndo neheye ta zəba fataya andza bəy bagwar eye ka məndzibəra faya ta ləviye ndo hay ta gədaŋ ada ndo bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha gədaŋ tay ka siye i ndo hay. 43Ane tuk na, mâ ge andza niye mə walaŋ kurom bay. Ɗuh na, kə ge ndəray mə walaŋ kurom a say matəre bagwar eye na, mâ təra ndo i məsler kurom. 44Ada taɗə ndo mə walaŋ kurom a say matəre ndo i me na, mâ təra beke i ndo hay tebiye ɗuh. 45Kwa neŋ Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ məsler bay. Na yaw ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo hay ada məvəle ha məsəfəre ga hərwi məmbəle tay ha ndo hay haladzay.» 46Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a gəma i Zeriko. Ahəl nakə ti yaw abəra ma gəma niye na, ndo hay haladzay tə patayaw bəzay. Faya ta diye na, tə ndzay a gər a guluf wuray faya ma rəkiye wu mandza eye ka tsakay i tsəveɗ. Məzele ŋgay na, Bartime, andza məgweɗe wawa i Time. 47Guluf niye a tsəne taɗakay faya ma diye na, Yesu ndo i Nazaret na, a wuda, a gwaɗ: «Yesu, Wawa i Davit, nâ gaka mə bo təbəɗew?» 48Ndo hay haladzay tə gay me, tə gwaɗay: «Ka bəbəl mey? Ndza ɗikɗik!» Neŋgeye na, a səkah ha mawude sa ɗuh: «Wawa i Davit, nâ gaka mə bo təbəɗew?» 49Tsa na, Yesu a lətse, a gwaɗatay: «Dum zalumeŋayaw, mâ yaw.» Ti ye tə zalay a guluf niye, tə gwaɗay: «Ɗərev mâ ye fakaya abəra bay. Lətse! Dara, faya ta zalakeye.» 50Tsa na, a lətse hurum, a kal ha petekeɗ i mətasl ŋgay əvez ka dala. A ndapa a mbəlom, tsa na, a ye ka təv i Yesu. 51Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «A saka nâ ge hərwi yak na, mey?» Guluf niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Miter, a seŋ na, nâ ŋgatay a ɗəre sa tey.» 52Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Ka pa mədzal gər yak ka neŋ ta deɗek. Do, ka mbəl!» Tsa na, guluf niye a ŋgatay a ɗəre kwetseh kwetseh lele. A pay bəzay a Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\