Markus 11

1Anəke na, Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye bəse ta Zerozelem. Nəteye mə mahəmba nakə tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye. Ka mahəmba eye niye na, gəma i Betifadze ta Betani andaya. Mə ɗəma na, Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay sulo, a gwaɗatay: 2«Dum a gəma nakə kame kurom aye. Ka ndislum naha a ɗəma na, ka ndzumeye a gər a zuŋgo wawa eye ɗa məzle ndo maɓara eye. Ndəray kə ndza faya ɗaɗa zuk bay. Pəlumaw ada kâ yumeŋ ahaya. 3Ndəray kə gwaɗakum: “Ka pəlumeye zuŋgo eye məge ha mey?” na, gwaɗumay: “A say a Bəy Maduweŋ. Ma ta ma ahaya kanaŋ bəse, ma ndziye bay.”» 4Tsa na, ti ye a gəma niye. Ti ye naha a ɗəma na, tə huta zuŋgo niye wawa aye maɓara eye ma bəra ka məgeɗ, ka tsakay i tsəveɗ. Tsa na, tə pəla ha zuŋgo niye. 5Mə ɗəma na, ndo hay andaya mandza eye. Tə gwaɗatay: «Ka gumeye ka niye mey? Ka pəlumeye zuŋgo eye məge ha mey?» 6Tsa na, ta mbəɗatay faya andza nakə Yesu a tsikatay naha aye. Ndo niye hay tə tsəne andza niye na, tə gər tay ha. Tsa na, ti ye ha zuŋgo niye. 7Ti ye ahaya zuŋgo niye a Yesu na, ta fətəl faya petekeɗ tay hay. Tsa na, a ndza ka zuŋgo niye. 8Ndo hay haladzay ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ. Siye hay tə pa hawal i gərɗaf neheye tə ɗəsaw ma guvah hay aye hərwi məɗəslay ha gər a Yesu dərmak. 9Ndo neheye kame i Yesu ta ndo neheye ma dəba ŋgay aye na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Mbəlom! Mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye tə məzele i Bəy Maduweŋ aye! 10Mbəlom mâ pa ŋgama ka bəy i bəba kway Davit! Zambaɗakway a Mbəlom, neŋgeye nakə mə mbəlom aye!» 11Tsa na, tə ndisl a Zerozelem. Tə ndisl naha a Zerozelem na, ti ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ndisl naha na, a zəba ka wu nakə ndo hay faya ta giye mə ɗəma aye. Ma dəba eye na, ti ye ta gawla ŋgay hay a gəma i Betani. Ti ye a ɗəma na, hərwi mazlambar pat faya ma dəɗiye. 12Tədœ eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse abəra ma gəma i Betani, tə ma a Zerozelem. Ka tsəveɗ faya ta diye na, may a wur ka Yesu. 13A ŋgatay naha a dərizl i gərɗaf wuray andza gurov slambah faya haladzay. Tsa na, a ye mata zəbaw faya. A gwaɗ: «Iŋgeɗhay na hutiye hohway ŋgay eye na ndiye.» A ye, a ndisl naha ka təv i dərizl i gərɗaf niye na, kakupkuppa slambah ɗekɗek bəna, hohway andaya bay. Hərwi kə ndisl ahəl ŋgay məwe bay. 14Tsa na, Yesu a gwaɗay a dərizl i gərɗaf niye: «Ndəray mâ nda hohway yak ɗaɗa sa bay!» Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsəne. 15Ma dəba eye na, tə ndisl a Zerozelem sa. Yesu a ye naha na, a ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha na, a dazlay mahəhere tay ha ndo masəkəme wu hay ta ndo neheye ta səkəmiye hay wu hay aye. A pay həlay a tabal i ndo mambəɗe ha suloy, a mbəzl ha təv məndze i ndo masəkəme ha bodobodo hay. 16A gatay me a ndo məzle wu i tsakala kwa waray waray mede ha ta dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 17A ɗatay ha lele, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Ta zaleye a gay ga na, gay i maɗuwule me i slala i ndo hay wal wal tebiye.” Ane tuk na, nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay na, kəkay?» 18Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye, tə tsəne wu nakə Yesu a gawa aye na, ta dzədzar hərwi ndo hay ta wuɗa bazlam i Yesu niye a tsikatay aye. Ta pəla tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. 19Ta huwa pat pizze na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye abəra ma Zerozelem. 20Tədœ eye pərik i mekedœ na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə ma a Zerozelem. Ahəl nakə faya ta diye na, tə ŋgatay a dərizl i gərɗaf niye andza gurov aye. Dərizl i gərɗaf niye na, makula eye hus ta zləlay eye dzay. 21Piyer a ŋgatay na, bazlam i Yesu nakə a tsikay a dərizl i gərɗaf niye a mayaw a gər. Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «Miter, zəba ka dərizl i gərɗaf nakə ka vəlay mezeleme aye na, kə kula.» 22Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Gərumay ha mədzal gər kurom a Mbəlom! 23Sərum ha lele, ndoweye kə gwaɗay a mahəmba nakay: “Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo a bəlay”, kə ge a tsik ta mədzal gər nəte na, Mbəlom ma təmiye na. Ada mâ sər ha na, ma giye bo andza nakə a tsətsah aye. 24Hərwi niye faya na tsikakumeye: Taɗə ka ɗuwulum me, ka tsətsahum wu ka Mbəlom na, dzalum ha na, ɓa ka hutum tsɨy. Mbəlom ma vəlakumeye. 25Agəna nəkurom ta magum eye ta ndo na, ka ta ɗuwulumeye me a Mbəlom na, dum pəsum ha bo təday. Ada Mbəlom Bəba kurom mə mbəlom ma pəsakumeye ha dərmak. [ 26Taɗə nəkurom mandza eye huya ta magum eye na, Bəba kurom nakə mə mbəlom aye ma pəsakumeye ha bay dərmak.]» 27Ma dəba eye na, tə ma a Zerozelem tuk. Yesu a ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ahəl nakə faya ma həhaliye mə ɗəma aye na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ada ta madugula siye hay, ti ye ka təv i Yesu. 28Ti ye naha na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ge wu neheye na, ta gədaŋ waray? Maa vəlaka gədaŋ eye na, way?» 29Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma matsətsehe nəte, taɗə ka mbəɗumeŋew faya na, na ge wu neheye ta gədaŋ waray na, na tsikakumeye. 30Maa sləraw Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, way? Maa sləraw na, Mbəlom tsukuɗu ndo hay ɗaw? Mbəɗumeŋew faya tey.» 31Tsa na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na, kəkay? Taɗə ka gwaɗakwa, maa slər ha Mbəlom, Yesu ma gwaɗakweye: “Ka dzalum ha ka wu nakə Yuhana a tsik aye bay na, kemey?” 32Ada ka mbəɗakweye faya məgweɗe maa sləraw Yuhana na, ndo hay, ka tsikakweye təta bay.» Tə tsik təta bay na, hərwi ndo hay tebiye tə sər ta deɗek Yuhana na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. Ta dzədzar mətsike andza niye hərwi ndo hay. 33Ta mbəɗay faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa sər bay.» Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na ge wu neheye ta gədaŋ i way na, na tsikakumeye bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\