Markus 14

1A zəkaw məhəne sulo nakə Yahuda hay ta hatsiye magurlom i Pak ada ta mənde wu mənday nakə tə zalay peŋ aye na, gəɗe faya bay. Ahəl niye na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye faya ta pəliye tsəveɗ ka məgəse Yesu ta məkal hərwi ada tâ kəɗ na. 2Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Kâ gəsakwa na tə magurlom nakay bay bəna, ndo hay ta gəriye kway ha bay.» 3Ahəl niye na, Yesu ma gəma i Betani, mə gay i ndo wuray tə zalay Simoŋ. Ndoweye niye a ndzawa na, ɗəvats i madəgweɗe a gaway. Ahəl nakə faya ta ndiye wu mənday aye na, ŋgwas wuray a ye a fələkwa ka təv tay dos ŋgay mə həlay maraha eye tə mal nakə a ze huŋŋa aye. Mal niye na, tsakala eye haladzay. A ye naha na, a həɓ ha me i dos niye məɗakw. Tsa na, a mbəɗa mal niye ka gər i Yesu. 4Ndo neheye ka təv i Yesu aye na, siye hay a ndalatay haladzay. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Asah! Ŋgwas nakay a nas ha mal nakay na, kemey? 5Ta səkəm ha na, ta hutiye dala haladzay segey? Ada dala aye na, ta sliye məvəlatay a ndo i mətawak hay bəɗaw!» Tə may ha mənese haladzay a ŋgwas niye. 6Yesu a gwaɗatay: «Ɗuh bay, gərum ha ŋgwas nakay na, səfek. Ka kwasumeye gər a ŋgwas nakay na, hərwi mey? Wu nakə a ge hərwi ga aye na, lele haladzay. 7Ndo i mətawak hay na, nəteye ka təv kurom huya. Kə sakum məgatay ŋgwalak a mətawak hay na, ka mbumeye faya məgatay kwa kəɗay. Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə nəkurom huya bay. 8Ŋgwas nakay a geŋ na, wu nakə gədaŋ ŋgay a mba faya məge aye. Neŋgeye na, kə lah mambəɗe ka bo ga mal nakə haɓe ta giye fagaya pat nakə ta piye ga a bəɗ aye. 9Neŋ faya na gwaɗakumeye, sərum ha: Kwa a ŋgay ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye ka məndzibəra tebiye na, ta tsikiye ka ŋgwas nakay hərwi wu nakə a ge aye. Ndo hay ta mətsiye ha gər bay.» 10Ndo nəte mə walaŋ i gawla i Yesu niye hay kuro gər eye sulo aye, a ye ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye. Məzele ŋgay na, Yudas Iskariyot. A ye hərwi a say məge ɗaf ka Yesu. 11Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə tsəne labara nakə a tsikatay aye na, a yatay a gər haladzay. Tsa na, tə gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye dala.» Yudas a maw abəra ka təv tay na, a yaw a pəla wewer ada həlay nakə lele eye hərwi məge ɗaf ka Yesu aye. 12Pat makurre i magurlom nakə tə ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya bay aye na, tə kəɗawa təɓaŋ hərwi məde wu mənday i Pak. Pat eye niye na, gawla i Yesu hay ta tsətsah, tə gwaɗay a Yesu: «A saka nəmaâ ye mata daka ɗaf i magurlom i Pak na, ka waray?» 13Yesu a tsəne andza niye na, a slər gawla ŋgay hay sulo ka me, a gwaɗatay: «Dum a wuzlahgəma! Ka yum naha na, ka ndzumeye a gər a ndo faya ma zliye yam ta gəzla eye. Ka ŋgatumay na, pumay bəzay. 14Gay nakə ma fələkwiye a ɗəma aye na, fələkum dərmak ada kâ tsətsahum ka ndo i gay niye, gwaɗumay: “Miter a gwaɗaka: Gay nakə nəmaa ndiye mə ɗəma wu mənday i magurlom i Pak ta gawla ga hay aye na, məŋgay?” 15Ka tsətsahum andza niye na, ma ɗakumeye faya ka gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na, bagwar eye. Wu hay mə ɗəma maləva bo eye tsɨy. Wu neheye ka gakweye ha məsler aye tebiye andaya mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday i magurlom i Pak na, mə ɗəma.» 16Gawla ŋgay niye hay sulo aye tə lətse, ti ye a wuzlahgəma. Ti ye naha na, tə ndzay a gər andza nakə Yesu a tsikatay aye. Tsa na, tə da wu mənday i Pak mə ɗəma. 17Huwa a ge na, Yesu ta gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo, ti ye a gay niye tuk. 18Ahəl nakə faya ta ndiye wu mənday aye na, Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo nəte mə walaŋ kway nakay ka ndayakweye wu mənday dziye na, ma giye fagaya ɗaf.» 19Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, a ndalatay. Tsa na, kwa way a tsətsah faya, tə gwaɗay: «Neŋ ɗaw? Neŋ ɗaw?» 20Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Ndo nəte mə walaŋ kurom neheye kuro gər eye sulo aye. Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə faya ka ndayakweye wu mənday dziye aye. 21Neŋ Wawa i Ndo na mətiye andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə ma giye ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo aye. Ndo niye na, ŋgama meeneŋ tâ wa na bay.» 22Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Zlum. Nakay na, bo ga.» 23A zla gəvet maraha eye tə wu məse, a gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye a vəlatay tə sa tebiye tay eye. 24Yesu a gwaɗatay sa: «Nakay na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi ndo hay haladzay. 25Neŋ faya na tsikakumeye, na ta siye wu məse nakay sa bay hus a pat nakə na ta siye weɗeye ma Bəy i Mbəlom aye.» 26Ma dəba eye, ta zambaɗay a Mbəlom ta dəmes na, ti ye tə tsal a Mahəmba i Tetəɗœz. 27Ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ aye na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Nəkurom neheye tebiye ka gərumeye ga ha, ka hwayumeye kurom. Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na: “Na ta kəɗiye na ndo mətsəkure tay ada təɓaŋ hay ta ŋgəniye gər kweye kweye kwa a ŋgay.”» 28Yesu a gwaɗatay sa: «Ane tuk na, na mbəlaw abəra ma mədahaŋ na, na həbiye kurom ma Galile.» 29Piyer neŋgeye na, a gwaɗay: «Kwa siye i ndo hay ta gər kar ha na, neŋ na, na gəriye kar ha bay.» 30Tsa na, Yesu a mbəɗay faya a Piyer a gwaɗay: «Neŋ faya na gwaɗakeye: Sər ha na, bəgom ta həvaɗ nakay, dzagulok ma ta zlahiye sik sulo na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.» 31Piyer a mbəɗay faya sa: «Na sər kar bay na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa taɗə ka mətameye ka bo salamay.» Siye i gawla ŋgay hay tebiye tə tsik andza niye dərmak. 32Tsa na, tə ndisl a təv wuray tə zalay Getsemene. Tə ndisl naha na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Ndzum kanaŋ! Neŋ na, na diye na ta ɗuwuliye me.» 33Yesu a ye na, nəteye ti ye dziye tage Piyer, Yakuba ada Yuhana. Tə ndisl naha na, ɗərev a ye abəra ka Yesu, a dzədzar haladzay. 34A gwaɗatay: «Ɗərev ga na, kə rah tə ɗəretsətseh i mədahaŋ. Nəkurom na, ndzum kanaŋ tsezlezleŋŋe!» 35A ye izaɗ abəra ka təv i gawla ŋgay neheye mahkar aye. A ye naha na, a kal bo ka dala bərut tə huɗ. A ɗuwulay naha me a Mbəlom a gwaɗ: «Taɗə ma giye bo na, həlay i ɗəretsətseh nakay mâ ye fagaya abəra vuw tey.» 36A gwaɗ: «Abba, Bəba ga, nəkar na, wuray a wuraka bo təbey. Zla fagaya abəra ɗəretsətseh nakay na siye tey. Kwa mey na, andza nakə a saka a nəkar aye bəna, andza nakə a seŋ a neŋ aye bay.» 37Ma dəba eye, a maw ka təv i gawla ŋgay neheye mahkar aye. A maw a ndzatay a gər na, nəteye mandzahəra eye. Tsa na, a zalay a Piyer a gwaɗay: «Simoŋ, ka ndzahəra ɗaw? Nəkar na, ka mba faya məndze tə ɗəre kwa ɓəre nəte təbəɗew? 38Ndzum tə ɗəre tsezlezleŋŋe ada ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw bay. Məsəfəre na, a say məge wu lele eye, ane tuk na, gədaŋ kurom andaya məsəmay naha a masəpete i Fakalaw bay.» 39Yesu a ndəv ha na, a ye abəra ka təv tay izaɗ sa. A ye mata ɗuwule me. A ye naha a tsik na, bazlam ŋgay neheye a tsik kurre aye. 40Tsa na, a maw ka təv i gawla ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər na, nəteye mandzahəra eye. Tə mba faya məndze tə ɗəre kwa tsekweŋ bay tebiye. Ta pəɗeke abəra ka məndzehəre na, tə sər wu nakə ta tsikiye bay. Yesu a ye mata ɗuwule me sa. 41A maw mamahkar eye na, a gwaɗatay: «Huya faya ka ndzahərumeye ɗaw? Nəkurom faya ka zəzəkumeye bo kurom ba? Anəke na, ka ndəv tsɨy, həlay eye kə ndislew tuk! Neŋ Wawa i Ndo ta vəlay ga ha a həlay i ndo i mezeleme hay tuk. 42Lətsum, takwa, ta dzakwa gər! Zəbum, ndo nakə ma giye fagaya ɗaf aye, kə ndzew.» 43Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye me mba aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye nakə nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo hay haladzay ta maslalam tay hay ada ta sakwal tay hay. Maa slər tay naha na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ada ta madugula hay. 44Yudas ndo məgatay ɗaf ka Yesu aye ɓa kə ɗatay ha wu nakə ma giye. A gwaɗatay: «Ndo nakə na ye, na gəs na ka bo təmbolok təmbolok aye na, neŋgeye! Gəsum na. Ka deyumeye ha na, tsəpum na lele.» 45Yudas a ndisl naha na, a həndzəɗ kwayaŋŋa ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Miter!» Tsa na, a gəs na ka bo təmbolok təmbolok. 46Ndo niye hay tə ŋgatay andza niye na, kwayaŋŋa tə gəs na Yesu. 47Ka təv niye ndo nəte mə walaŋ tay, pəkat a ŋgwaɗaw maslalam ŋgay. Tsa na, a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay na zləm fats ka dala. 48Yesu a gwaɗatay: «Ka yumaw fagaya ta maslalam kurom hay ada ta sakwal kurom andza ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? 49Pat pat na ndzawa ka təv kurom. Na tətikawa mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka gəsum ga bay. Wu neheye a ge bo na, hərwi ada mâ ge bo andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye.» 50Tə gəs na Yesu na, gawla ŋgay hay ta hway kweye kweye tə gər ha. 51Faya ta diye ha Yesu na, ndo wuray gawla aye a zəŋgal na Yesu. Ka bo ŋgay na, gwedere tsa. Ndo neheye faya ta diye ha Yesu aye tə ge andza ta gəsiye na gawla niye na, 52a gər ha gwedere ŋgay ŋguɗek, a hway ŋgway bo kəriye. 53Ti ye ha Yesu na, a gay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom aye. Mə ɗəma na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom tebiye, madugula hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye nəteye mahaya gər eye. 54Piyer neŋgeye na, a zəŋgal naha Yesu dəreŋ ma dəba. A ye naha a fələkwa a dalamətagay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom niye. Mə ɗəma na, a ndza ka təv i ndo niye hay faya ta tsəpiye məgeɗ aye. A ye naha a ndza ka ako ka təv tay niye. 55Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i Yahuda hay tebiye ta pəla ndo hay hərwi maraw faya me hərwi məgay sariya i məkəɗe na. Ane tuk na, ta huta faya mənese bay. 56Ndo hay haladzay ta raw faya me. Ane tuk na, maraw me tay niye ki ye tay faya bay. Kwa way a tsik i ŋgay wal. 57Siye i ndo mekeleŋ aye hay tə lətse, ta raw me ka Yesu, tə gwaɗ: 58«Nəmaa tsəne faya abəra a gwaɗ: “Na mbəzliye ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakay ndo hay ta ɗəzl eye ada ma məhəne mahkar na, na ɗəzliye a ɗəma mekeleŋ nakə tə həlay i ndo zezeŋ bay aye.”» 59Kwa tə tsik andza niye bəbay na, huya bazlam tay niye ki ye tay ka bo bay. 60Tsa na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a lətse tsəkwaɗ kame i ndo hay. A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Ka mbəɗatay faya a ndo neheye təbəɗew? Tə tsik fakaya na, mey?» 61Ka bazlam tay niye na, Yesu ka mbəɗatay faya bay. Kə tsikatay faya kwa tsekweŋ bay tebiye. Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom niye a tsətsah faya sa: «Nəkar na, Kəriste Wawa i Mbəlom nakə nəmay faya nəmaa zambaɗeye ɗaw?» 62Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Neŋ na, neŋgeye. Ma dazlay anəke, ka ŋgatumeŋeye a neŋ Wawa i Ndo na ndziye tə həlay i mənday i Mbəlom, neŋgeye nakə gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye aye. Ka ŋgatumeŋeye sa na, ma magərmbəlom na deyeweye ma pazlay.» 63Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a tsəne andza niye na, a ndalay haladzay. A ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay. Tsa na, a gwaɗ: «Ka pəlakweye na, sa mey? 64Ka tsənum wu nakə a tsik aye bəɗaw? A tsalay ka gər a Mbəlom. Niye na, ka dzalum na, kəkay?» Ndo niye hay tebiye tə gay sariya i məkəɗe na. 65Kwayaŋŋa siye i ndo mekeleŋ eye hay tə wuya faya kurah. Ta tufay slesleɓ a ɗəre. Tə mbuzay na ɗəre ada tə kəɗ na. Tə gwaɗay: «Nəkar ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ba! Tsikamay, maa faka na, way?» Tsa na, tə vəlatay ha a həlay a ndo matsəpe gay i bəy i ndo məvəlaway a Mbəlom. Nəteye tə gəs na ada tə fay ka maholom pura pura. 66Piyer na, neŋgeye andaya huya ma dalamətagay ka dala. Ŋgwas nakə a gawa məsler mə gay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom aye, a ye naha a ndzay a gər a Piyer. 67A ŋgatay a Piyer mandza eye ka ako. A zəba faya ndzuzle, a gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu, ndo i Nazaret na gwaɗ bəɗa?» 68Piyer a tsəne na, a gwaɗay a ŋgwas niye: «Aʼay! Na sər wu nakə a saka mətsike aye bay. Na sər bay tebiye.» Tsa na Piyer a ye abəra ma dalamətagay. A ye a lətse sləp ka həlay i məgeɗ madayaw abəra. [Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha.] 69Piyer a ye a ndza sləp ka həlay i məgeɗ na, ŋgwas niye kə ŋgatay naha. Tsa na, a masay ha slala i bazlam ŋgay nakə a tsikay a Piyer kame i ndo neheye mə ɗəma aye. «Ndo nakay na, nəte mə walaŋ tay.» 70Piyer a tsəne na, a gwaɗ: «Na sər ndo niye bay.» Məndze tsekweŋ na, ndo neheye ka təv eye niye tə gwaɗay sa: «Nəkar na, mə walaŋ tay, nəkurom dziye. Nəkar na, ndo i Galile!» 71Piyer a mbaɗa a gwaɗ: «Na sər ndo nakə ka tsikum faya aye bay. Kə ge na raw me na, Mbəlom mâ geŋ ɗəretsətseh.» 72Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha masulo aye. Tsa na, bazlam i Yesu nakə a tsik aye a mayaw a gər a Piyer tuk. Yesu a gwaɗay: «Dzagulok ma ta zlahiye sik sulo na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.» Piyer a dzala ha ka bazlam i Yesu nakə a tsikay aye na, a hwayaw abəra. A ye a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\