Markus 5

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a diye i dəlov niye. Təv eye niye ti ye a ɗəma aye na, dala i Geraseni hay. Tə ndisl a ɗəma na, tə mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam. 2Yesu a mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam na, kwayaŋŋa ndo wuray a ndohwaw abəra mə walaŋ i tsəvay hay, hərwi mede ka təv i Yesu. Ndoweye niye na, məsəfəre lele bay eye mə bo. 3A ndzawa na, mə walaŋ i tsəvay hay. Ndəray kwa nəte a mba faya məgəse ada mədzewe na bay. Kwa mədzewe tə tsalalaw bəbay na, ndəray a mba faya bay. 4Haɓe tə dzawaway na sik tə səselek ada tə paway tsalalaw a həlay. Wu neheye tə dzawa ha aye na, a ŋgəzlah ndərtsətsətse. Ndəray kwa nəte a mba faya məgəse na bay. 5Ta huwa, kwa ta həpat a həhalawa na, mə walaŋ i tsəvay hay ada mə mahəmba. A həhalawa na, tə mawude eye ada a tawa bo ŋgay tə kwar tsuraɗ tsuraɗ. 6Gər mavuwe niye a ŋgatay naha a Yesu dəreŋ na, a hway ka təv ŋgay. A hway naha na, a dəkway gurmets a huvo. 7Tsa na, a wuda ta gədaŋ, a gwaɗ: «Nəkar Yesu Wawa i Mbəlom Fetek, ka wuɗa ka neŋ na, mey? Amboh tə məzele i Mbəlom, kâ geŋ wuray bay.» 8A tsik andza niye na, hərwi Yesu a gwaɗaway: «Nəkar fakalaw, dara abəra mə bo i ndo nakay!» 9Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele yak way?» Fakalaw a mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay: «Məzele ga Haladzay, hərwi nəmay haladzay.» 10Tsa na, a gay amboh a Yesu haladzay hərwi ada Yesu mâ həhar na dəreŋ abəra ka dala niye bay tey. 11Azlakwa bay, mə mahəmba wuray ka təv eye niye na, madəras hay andaya faya ta tsəkuriye tay ha. 12Fakalaw niye hay mə bo i ndo niye tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, gər may ha nəmaâ ye a bo i madəras taɗaheye.» 13Yesu a vəlatay tsəveɗ. Tsa na, məsəfəre lele bay eye ti yaw abəra mə bo i ndo niye ti ye tə fələkwa a bo i madəras niye hay. Madəras niye hay haladzay ta giye gwezem sulo ta hwayaw abəra ma tsaholok niye ti ye tə kuts a dəlov, tə dze a ɗəma. 14Ndo mətsəkure madəras neheye tə ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye a wuzlahgəma mata ɗatay ha labara niye a ndo hay ada a ndo neheye nəteye dəreŋ ta wuzlahgəma aye. Tsa na, ndo hay ti yaw mata zəbe naha ka wu nakə a ge bo aye. 15Ndo niye hay tə ndislew ka təv i Yesu na, tə ŋgatay a ndo nakə fakalaw hay tə ndzawa mə bo ŋgay haladzay aye. Tə ŋgatay na, mandza eye, petekeɗ ka bo ada neŋgeye lele bəna andza nakə a ndzawa aye bay. Tə ŋgatay andza niye na, ta dzədzar. 16Ndo neheye labara i gər mavuwe ta madəras hay a ge bo ka ɗəre tay aye na, nəteye dərmak ta təkəratay labara eye a ndo neheye ti ye naha, nəteye ta ŋgatay təbey aye. 17Tə tsəne na, tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, do abəra ma gəma may.» 18Ahəl nakə Yesu faya ma tsaliye a kwalalaŋ i yam aye na, ndo niye a mbəl hərwi fakalaw hay ti yaw abəra mə bo ŋgay na, a gwaɗay a Yesu: «Amboh nâ paka bəzay tey?» 19Ane tuk na, Yesu kə vəlay tsəveɗ ka məpay bəzay bay. Yesu a gwaɗay: «Do! Ta bəzay ha bo a ndo yak hay. Təkəratay ŋgwalak nakə Bəy Maduweŋ a ge hərwi yak aye.» 20A tsəne andza niye na, a lətse a ye a dala nakə tə zalay Dekapol aye. A ndisl a ɗəma na, a dazlay matəkəratay wu nakə Bəy Maduweŋ a ge hərwi ŋgay aye. Ndo neheye tebiye tə tsəne labara niye na, a gatay masuwayaŋ. 21Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə maw tə kwalalaŋ i yam ka dəlov niye. Tə maw a diye neŋgeɗ. Tə ndisl a ɗəma na, ndo hay haladzay ti ye ka təv ŋgay. Ndo hay ti ye ka təv ŋgay na, neŋgeye ka me i dəlov niye mba. 22Bəy i gay i maɗuwule me wuray tə zalay Dzayrus, a ye naha dərmak. A ŋgatay a Yesu na, a dəkway gurmets a huvo. 23A gay amboh a Yesu, a gwaɗay: «Dem ga wuray hala bay faya ma mətiye. Amboh, dara ta peŋ faya həlay ada mâ mbəl tey.» 24Yesu a tsəne andza niye na, a həl bo, ti ye salamay. Ahəl nakə faya ma diye na, ndo hay haladzay gədəbille tə pay bəzay ada faya ta ŋgəɗətsiye na kwa tə waray, tə waray. 25Ŋgwas wuray andaya dərmak. Ŋgwas eye niye na, ɗəvats eye. Bambaz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats eye niye kə ndza faya məve kuro gər eye sulo. 26Ki ye ha a gay i ndo i sidem hay wal wal haladzay. A sa ɗəretsətseh kəriye bəna, kə huta zay bay. Kə dze ha suloy ŋgay haladzay ka sidem ada kə gay ŋgama kwa tsekweŋ bay. Ɗuh ɗəvats niye a zaka faya. 27Ŋgwas niye a tsəne wu nakə ndo hay faya ta tsikiye ka gər i Yesu aye na, a ye a walaŋ i ndo niye hay Yesu mə ɗəma aye. A dzala mə gər ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a petekeɗ ŋgay na, na mbəliye segey.» Tsa na, a ye tsəriɗ tsəriɗ mə walaŋ i ndo niye hay. A ndisl bəse ka təv i Yesu ta dəba na, a lamay a petekeɗ i Yesu. 29A ye a lamay nets na, kwayaŋŋa bambaz niye a mbəɗawayaw faya abəra a tərəts tsandzaŋ. A sər ha mə bo ŋgay na, kə mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay niye. 30Kwayaŋŋa Yesu a sər ha gədaŋ ki yaw abəra mə bo ŋgay. Tsa na, a mbəɗa me a diye i ndo neheye faya ta pay naha bəzay ma dəba aye. A tsətsah, a gwaɗ: «Maa lamay a petekeɗ ga na, way?» 31Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ka gwaɗiye “Maa lemeŋ way” na, ka ŋgatay a ndo neheye haladzay faya ta ŋgəɗətsiye kar təbəɗew?» 32Ane tuk na, Yesu a zəba ɗəre ka təv niye pərwasla hərwi ada mâ ŋgatay a ndo nakə a lamay a petekeɗ ŋgay aye. 33Ŋgwas niye a lamay a petekeɗ i Yesu aye na, a dzədzar slaɓ slaɓ, hərwi a sər ha wu nakə a ge bo tə neŋgeye. A ye a dəkway gurmets a huvo a Yesu. Tsa na, a ɗay ha wu nakə deɗek aye a Yesu. 34Yesu a gwaɗay: «Dem ga, mədzal gər yak kə mbəl kar ha. Do wu yak barbarra. Ka mbəl abəra ma ɗəvats yak nakay na, ka tor eye.» 35Ahəl nakə Yesu faya ma tsikeye a ŋgwas niye andza niye na, ndo hay ti yaw mə gay i Dzayrus. Ti yaw na, ka təv i Dzayrus. Tə gwaɗay: «Dem yak kə mət, ka wurɗeye me a miter na, sa meriye?» 36Ane tuk na, Yesu na, kə pa gər ka bazlam tay niye bay. Yesu a gwaɗay a Dzayrus: «Kâ dzədzar bay, dzala ha ka neŋ tsa na, tsɨy.» 37Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl nakə faya ma diye na, a gatay me a ndo hay ada tâ zəŋgal na bay. A vəlay tsəveɗ mede ka bo dziye na, a Piyer, a Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana. 38Tə ndisl naha a gay i Dzayrus bəy i gay i maɗuwule me na, Yesu a zəba ɗəre na, ndo hay faya ta tuwiye taŋgof taŋgof, siye hay faya ta tuwiye tə mawude eye ndəŋndəŋ. 39Yesu a ŋgatay andza niye na, a fələkwa a gay, a ye naha a gwaɗatay a ndo neheye mə gay aye: «Mədzəɗay ta mətuway nakay na, kemey? Wawa nakay na, kə mət bay, neŋgeye mandzahəra eye.» 40Ndo hay wuyi tə ŋgwasa faya. Tsa na, a həharataya ahaya abəra. Maa ləkaw ka təv ŋgay mə gay na, bəba ta may i wawa ta gawla ŋgay neheye mahkar ti ye ka bo dziye. Nəteye, ti ye tə fələkwa a gay nakə wawa mahəna eye mə ɗəma aye. 41Tə ndisl naha na, Yesu a gəs dem niye abəra mə həlay ada a gwaɗay: «Talita kum!» (Andza məgweɗe: «Dem, faya na gwaɗakeye, lətse!») 42Tsa na, dem niye kwayaŋŋa hurum a lətse. A ye tə sik ŋgay kuteŋ kuteŋ. Məve i dem niye na, kuro gər eye sulo. Tsa na, ndo niye hay tə ŋgatay a wu niye a ge bo aye na, a gatay masuwayaŋ. 43Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Wu nakay na ge aye na, kâ ɗumay ha a ndəray bay.» A gwaɗatay a bəba ta may i dem niye: «Vəlumay wu mənday ada mâ nda.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\