Mata 14

1A həlay niye na, Herod neŋgeye bəy ka dala i Galile, a tsəne faya ta tsikiye ka Yesu. 2Herod a gwaɗatay a ndo i məsler ŋgay hay: «Ndo niye ma giye na, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam. Kə mbəlaw abəra ma mədahaŋ. Hərwi niye nakə a huta gədaŋ ka məge masuwayaŋ.» 3Andaya kə ndza haladzay, Herod a zla Herodiyad, ŋgwas i malamar ŋgay Filip. Hərwi niye, Yuhana a gwaɗaway: «Ta vəl tsəveɗ məzle ŋgwas nakay bay.» Tsa na, Herod a gwaɗatay a ndo hay tâ gəs na Yuhana, tâ dzawa na ada tâ pa na a daŋgay. 5A say a Herod məkəɗe na Yuhana, ane tuk na, a dzədzaratay a ndo hay, hərwi ndo hay tə dzala Yuhana na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. 6Pat i magurlom i məwe Herod na, dem i Herodiyad a hats kame i ndo neheye Herod a zalatay a magurlom aye. Məhetse i dem niye a yay a gər a Herod. 7Tsa na, a mbaɗay a dem niye, a gwaɗay: «Wu nakə ka tsətsah tebiye na vəlakeye.» 8Dem niye tə ma ha ka bo bazlam ta may ŋgay. Tsa na, a ye a gwaɗay a Herod: «Ɗəseŋew gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam ka bəgəlam.» 9Andza niye na, a yay a gər a bəy bay. Ane tuk na, ɓa kə mbaɗa kame i ndo neheye mazala eye hay a magurlom aye. A vəl tsəveɗ, tâ ye tâ ɗəsayaw. 10A slər ndo a gay i daŋgay, mâ ɗəsaw gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam. 11Ndo a ye, a ɗəsaw gər i Yuhana a pa ahaya ka bəgəlam. Tə vəlay a dem niye. Dem niye a vəlay a may ŋgay. 12Gawla i Yuhana hay tə tsəne na, ti yaw, tə zla ahaya mədahaŋ i Yuhana abəra ma daŋgay tə la na. Tsa na, ti ye tə ɗa ha wu nakə a ge bo aye a Yesu. 13Yesu a tsəne labara niye na, a ye mahəŋgeye tə kwalalaŋ i yam hərwi mede a təv dəreŋ eye abəra ka ndo hay. Ane tuk na, ndo hay ta sər faya. Ti yaw abəra ma wuzlahgəma hay, tə pay bəzay a Yesu. 14A ndisl a təv niye na, a mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam. A ŋgatatay a ndo hay haladzay na, tə gay mə bo. A mbəl tay ha ndo i ɗəvats tay neheye tə həl naha aye. 15Huwa a ge na, gawla i Yesu hay ta həndzəɗ ka təv i Yesu, tə gwaɗay: «Mazlambar həvaɗ ada təv nakay kəsaf. Gwaɗatay a ndo hay tâ ye a wuzlahgəma hay hərwi ada tâ ye, tâ səkəmaw wu mənday.» 16Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Tâ ye bay. Bo kurom eye vəlumatay wu mənday.» 17Tə gwaɗay: «Makwala andaya fakwaya kanaŋ na, tapa zlam tə kəlef sulo tsɨy tuk na, kəkay?» 18Yesu a gwaɗatay: «Həlumeŋ ahaya.» 19Tsa na, a gwaɗatay a ndo hay: «Ndzum ka dala!» Yesu a həl makwala neheye tapa zlam tə kəlef sulo aye. A zəba ɗəre a mbəlom, a gay naha sɨsœ a Mbəlom. A ŋgəna ha makwala niye hay ada a vəlatay a gawla ŋgay hay. Gawla ŋgay hay ta ŋgənatay a ndo hay. 20Kwa way a nda ka mərehe. Gawla i Yesu hay tə hayay gər a siye nakə a ləkaw aye na, a rah a gwaŋ kuro gər eye sulo. 21Ndo neheye tə nda makwala niye na, hasləka hay ta giye gwezem zlam. Ŋgwas hay ta wawa hay na, ta pasla tay ha bay. 22Kwayaŋŋa Yesu a gatay kutoŋ a gawla ŋgay hay tâ tsal a kwalalaŋ i yam, tâ lahay kame mede a diye i dəlov neŋgeɗ həlay nakə bo ŋgay eye ma gwaɗateye a ndo hay «Dum kurom» aye. 23Ndo hay ti ye wu tay na, Yesu a tsal a tsaholok mahəŋgeye hərwi maɗuwulay me a Mbəlom. Həvaɗ a ge na, neŋgeye huya ma tsaholok niye. 24Kwalalaŋ i yam nakə gawla ŋgay hay mə ɗəma aye, dəreŋ ta dala, wuɗək wuɗək ma wuzlah i yam. Mətasl faya ma vəzliye haladzay, a say məme ha kwalalaŋ i yam ta dəba ada yam faya ma ɓəliye ha kwalalaŋ i yam haladzay. 25Ta mbəlomɗa na, Yesu a ye ka təv i gawla ŋgay hay ka gər i yam tə sik. 26Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye ka təv tay ka gər i yam tə sik na, ta dzədzar haladzay, tə gwaɗ: «Ma giye na, wu matəre ka ndo!» Ta wuda ka bo tə madzədzar eye. 27Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Tete kurom! Kâ dzədzarum bay. Nakay na, neŋ!» 28Kwayaŋŋa Piyer a tsikay naha me, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge nəkar na, vəleŋ tsəveɗ nâ ye naha ka təv yak ka gər i yam tə sik.» 29Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Dara.» Tsa na, Piyer a ndohwaw abəra mə kwalalaŋ i yam, a pa bo ka mede ka gər yam hərwi mədze gər tə Yesu. 30Ane tuk na, a zəba mətasl faya ma vəzliye haladzay na, a dzədzar. A dazlay məndərmeɗe a yam. Tsa na, a wuda ka bo: «Bəy Maduweŋ, təma ga ha tey!» 31Kwayaŋŋa, Yesu a bəzay naha həlay a Piyer, a gəs na, a gwaɗay: «Mədzal gər yak hala bay. Ka ge ha mədzal gər yak sulo sulo na, hərwi mey?» 32Tə tsal a kwalalaŋ i yam sulo tay eye. Tsa na, mətasl a ndza ɗeɗik, a vəzl sa bay. 33Gawla ŋgay neheye mə kwalalaŋ i yam aye ta dəkway gurmets a Yesu, tə gwaɗay: «Nəkar na, Wawa i Mbəlom deɗek!» 34Yesu ta gawla ŋgay hay tə tas abəra ma dəlov na, tə ndisl a gəma i Genesaret. 35Ndo i təv niye tə sər ha Yesu ki yaw. Ti ye tə tsikatay a ndo hay tebiye Yesu ki yaw. Ndo hay tə tsəne na, tə həlaw ndo i ɗəvats hay tebiye ka təv i Yesu. 36Tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Ndo i ɗəvats hay tâ ye naha tâ lamay a me i petekeɗ yak nets na, tsɨy.» Tsa na, ndo i ɗəvats neheye ta lamay aye na, ta mbəl tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\