Mata 17

1Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a zla Piyer, Yakuba ada Yuhana malamar i Yakuba. A ye tay ha a gər i mahəmba zəbol eye, dəreŋ abəra ta ndo hay. 2Mə ɗəma na, Yesu a mbəɗa ka ɗəre tay. Ɗəre ŋgay a dəv andza pat, ada petekeɗ ŋgay hay ta təra herre kuɗekuɗek a dəv dzaydzay. 3Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye mahkar aye tə ŋgatatay a Musa ta Eliya nəteye faya ta tsikiye me tə Yesu. 4Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu: «Bəy Maduweŋ, lele na, ndzakwa kanaŋ. Taɗə a saka na, na kəruwakumeye madzawadzawa mahkar, nəte i yak, nəte i Musa ada nəte i Eliya.» 5Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye me mba aye na, pazlay herre a mbəzlaw fataya. Ma pazlay niye na, mətsike me a tsənew abəra mə ɗəma, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga. Na wuɗa na haladzay. Na ŋgwasa tə neŋgeye. Pumay zləm a wu nakə ma tsikakumeye.» 6Gawla i Yesu neheye mahkar aye tə tsəne andza niye na, tə dəɗ dəbuz dəbuz daʼar ka dala. Zluwer a gatay haladzay. 7Yesu a həndzəɗ naha ka təv tay, a tətal fataya ada a gwaɗatay: «Lətsum! Zluwer mâ gakum bay.» 8Gawla i Yesu niye hay tə zla gər ka mbəlom, ta zəba ɗəre, tə ŋgatay na, a Yesu mahəŋgeye. 9Ahəl nakə faya ta mbəzlaweye abəra mə mahəmba aye na, Yesu a gwaɗatay: «Wu nakə ka ŋgatumay aye na, kâ tsikumay a ndəray bay hus a pat nakə neŋ Wawa i Ndo na lətseweye abəra ma mədahaŋ aye.» 10Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye tə gwaɗ na, Eliya ma lahaweye madayaw təday na, hərwi mey?» 11Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Deɗek, Eliya ma deyeweye ma lambaɗiye tay ha wu hay tebiye. 12Ane tuk na, neŋ faya na tsikakumeye, Eliya na, ɓa ki yaw. Ndo hay ta sər na bay. Ta gay wu nakə a satay aye. Nəteye ta geŋeye ɗəretsətseh a neŋ Wawa i Ndo andza niye dərmak.» 13Gawla ŋgay hay tə tsəne i tay na, Yesu a tsikatay ka Yuhana madzəhuɓe ndo a yam. 14Yesu ta gawla ŋgay tə ndislew ka təv i ndo hay na, ndo wuray a həndzəɗ ka təv i Yesu, a ye naha a dəkway gurmets kame ŋgay. 15Ada a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, wawa ga a gaka mə bo təbəɗew? Mahorvov a gay, faya ma geye ɗəretsətseh haladzay. A kalawa ha a ako kəgəbay a yam. 16Na zlatayaw a gawla yak hay, ane tuk na, tə sla faya məmbəle ha bay.» 17Yesu a gwaɗ: «Nəkurom neheye anəke, ka dzalum ha ka Mbəlom bay aye. Na ndziye ka təv kurom na, hadzəgay? Na zliye ŋgatay hərwi kurom məndze hadzəgay? Ahe! Zlumeŋ ahaya wawa eye kanaŋ!» 18Tə zlay naha wawa niye. Yesu a gay me a məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay aye. Tsa na, a ndohwaw abəra mə bo i wawa niye. Kwayaŋŋa wawa niye a mbəl. 19Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye mahəteye na, gawla ŋgay hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Ada nəmay na, nəmaa sla faya mahəhere məsəfəre nakay təbey na, hərwi mey?» 20Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Hərwi nakə ka dzalum ha ka neŋ haladzay bay aye. Neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha taɗə məpe mədzal gər kurom mâ ge tsekweŋ andza wur i ɓəzaŋ na, ka slumeye məgwaɗay a mahəmba nakay: “Lətse abəra kanaŋ, do kataɗay.” Ma lətsiye, ma diye. Wuray kwa tsekweŋ ma dakumeye me bay. [ 21Ada slala i məsəfəre nakay ma ndohwaweye andza niye tsa bay. Ma ndohwaweye na, ma rəzlay a gər tə maɗuwule me ada ta daliyam.]» 22Pat wuray na, Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye mahaya gər eye ma Galile. Yesu a gwaɗatay: «Neŋ Wawa i Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay a ndo hay. 23Ta kəɗiye ga mədahaŋ eye, ada ma məhəne mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma mədahaŋ.» Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, a ndalatay haladzay. 24Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a Kafernahum aye na, ndo neheye tə hayaway gər a dzaŋgal i gay məvəlay wu a Mbəlom aye, ta həndzəɗ ka təv i Piyer, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter kurom na, ma vəliye dzaŋgal i gay məvəlay wu a mbəlom təbəɗew?» 25Piyer a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ma vəliye.» Tsa na, Piyer a ye a gay. A ye naha kwayaŋŋa Yesu a lah mətsikay me, a gwaɗay: «Simoŋ, ka dzala mə gər yak na, kəkay? Bəy i məndzibəra ma hutiye dzaŋgal tə wu nakə tə ɓar məvəle aye na, mə həlay i way? Mə həlay i ndo i dala eye niye hay tsukuɗu mə həlay i bərakəzaŋ hay ɗaw?» 26Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bərakəzaŋ hay.» Yesu a gwaɗay: «Ndo i dala eye niye hay ta vəliye bay. 27Ane tuk na, vəlamatay bəna ma ndalateye. Hərwi niye zla wu məgəse kəlef yak, do ka me i dəlov. Ka ye na, kal a ɗəma wu məgəse kəlef. Kəlef nakə a lah faya aye na, gəs na ada kâ həndəkay ha bazlam. Ka hutiye kwar i suloy nəte mə ɗəma, zla ahaya ada kâ vəlamatay dzaŋgal may.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\