Mata 20

1«Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, ndo wuray a ndohwaw abəra mə gay mekedœ pərik hərwi mapəle ndo məge məsler hay a guvah ŋgay. 2Tə ge tsakala i məfəte hwapat na, kwar i suloy nəte. 3Ta ɓəre tsɨɗ i mekedœ na, a ye sa. A ye a ndzatay a gər a siye hay faya ta giye məsler bay, nəteye malətsa eye kəriye. 4A gwaɗatay: “Nəkurom dərmak dum fətumeŋ guvah ga, na vəlakumeye wu i madagər kurom lele.” 5Ndo niye hay tə tsəne andza niye na, ti ye a guvah ŋgay niye. Ndo niye a ye mapəle ndo i məsler hay ta magərhəpat, ada ta ɓəre mahkar i huwa a ge andza niye sa. 6Ta ɓəre zləm na, a ye sa. A ye a huta ndo hay nəteye malətsa eye. A tsətsah fataya, a gwaɗatay: “Nəkurom mandza eye kanaŋ hwapat ze məge məsler na, hərwi mey?” 7Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: “Hərwi ndəray kə həl may a məsler bay.” A gwaɗatay: “Nəkurom dərmak dumara, dum a guvah ga.” 8«Huwa a ge na, ndo i guvah a zalay a ndo mələvay gər a məsler ŋgay, a gwaɗay: “Zalatay a ndo məge məsler hay, vəlatay wu i madagər tay. Dazlay ta ndo neheye na həl tay duk aye ada kâ ndəv ha ta ndo neheye na lah məhəle tay kurre aye.” 9Ndo neheye ta dazlay a məsler ta ɓəre zləm i huwa aye na, ti ye naha kwa way a təma kwar i suloy nəte. 10Ndo neheye ta dazlay kurre aye ti yaw. Tə dzala mə gər tay na, ta təmiye ma ziye i ndo neheye. Ane tuk na, tə vəlatay kwa way kwar i suloy nəte. 11Ta təma na, ta guŋguz ka ndo i guvah, 12tə gwaɗ: “Ndo neheye ti yaw ma dəba may aye, tə ge məsler na, ɓəre nəte tsa tuk na, ada ka vəlamay wu madagər may andza i tay na, kəkay? Nəmay na, nəmaa sa ɗəretsətseh mə pat hwapat ada nəmaa səmay naha a merəɓe.” 13Ndo i guvah niye a mbəɗay faya a ndo nəte mə walaŋ tay, a gwaɗay: “Dzam ga, na gaka mənese bay. Ka gama tsakala i məge məsler pat eye nəte na, kwar i suloy nəte bəɗaw? 14Zla wu i madagər, do. A seŋ na vəliye a ndo nakə a yaw ma dəba yak andza nakə na vəlaka aye dərmak. 15Neŋ na, tsəveɗ ga andaya məge wu nakə a seŋ aye ta suloy ga. Kəgəbay nəkar na, sələk eye hərwi nakə neŋ ŋgwalak i ndo aye ɗaw?” 16Andza niye, ndo i dəba hay ta təriye ndo i me hay, ndo i me hay ta təriye ndo i dəba hay.» 17Ahəl nakə Yesu faya ma diye a Zerozelem aye na, a həl gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo təv tay wal. Nəteye faya ta diye ka tsəveɗ na, a gwaɗatay: 18«Tsənum, anəke na, faya ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma na, neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada a ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye. Ta geŋeye sariya i məkəɗe, 19ada ta vəlateye ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ta ŋgweseŋeye dəla abəra mə gər, ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa. Ta dariye ga ka mayako mazləlmbaɗa eye. Ma məhəne mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma mədahaŋ.» 20Ma dəba eye na, ŋgwas i Dzebede a ye ka təv i Yesu ta wawa ŋgay hay. A ye naha a dəkw gurmets kame i Yesu hərwi matsətsehe faya wu. 21Yesu a gwaɗay: «A saka mey?» A mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay: «Na tsətsah fakaya na, aza ahəl nakə ka ndza a bəy yak aye na, vəlatay tsəveɗ a wawa ga neheye sulo aye tâ ndza ka təv yak, nəte ta diye i həlay i mənday ada neŋgeɗ ta diye i həlay i gula yak tey.» 22Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka sərum wu nakə ka tsətsahumeye aye bay. Ka slumeye faya məse ɗəretsətseh nakə na siye aye ɗaw?» Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye faya.» 23Yesu a gwaɗatay: «Deɗek, ka sumeye ɗəretsətseh andza neŋ nakə na siye ɗəretsətseh aye. Ane tuk na, məndze ta diye i həlay i mənday ga kəgəbay ta diye i həlay i gula ga na, mata tsike na, neŋ bay. Təv məndze niye na, i ndo neheye Bəba ga a ləvatay ha bo aye wu tay.» 24Siye i gawla i Yesu hay kuro, tə tsəne bazlam niye na, tə ge mevel ka gawla i Yesu neheye sulo ta malamar ŋgay aye. 25Yesu a zalatay tebiye ka təv ŋgay, a gwaɗatay: «Nəkurom ka sərum ha na, bəy bagwar eye ka məndzibəra faya ta ləviye ndo hay ta gədaŋ ada ndo bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha gədaŋ tay ka siye i ndo hay. 26Ane tuk na, mâ ge andza niye mə walaŋ kurom bay. Ɗuh na, kə ge ndəray mə walaŋ kurom a say matəre bagwar eye na, mâ təra ndo i məsler kurom. 27Kə ge ndəray mə walaŋ kurom a say matəre ndo i me na, mâ təra beke kurom. 28Andza niye, neŋ Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ məsler bay. Na yaw ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo hay ada məvəle ha məsəfəre ga hərwi məmbəle tay ha ndo hay haladzay.» 29Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay ti yaw abəra ma Zeriko aye na, ndo hay haladzay tə payaw bəzay. 30Guluf hay sulo nəteye mandza eye ka tsakay i tsəveɗ. Tə tsəne Yesu faya ma diye ta tsəveɗ eye niye na, tə pa bo ka mawude, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, Wawa i Davit, nəmaâ gaka mə bo təbəɗew?» 31Ndo hay tə gatay me hərwi ada tâ ndza ɗikɗik, ane tuk na, tə zaka ha mawude haladzay, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, Wawa i Davit, nəmaâ gaka mə bo təbəɗew?» 32Yesu a lətse, a zalatay, a tsətsah fataya: «A sakum nâ ge hərwi kurom na, mey?» 33Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, a samay na, həndəkamay na ɗəre tey.» 34Yesu a tsəne andza niye na, tə gay mə bo. A lamay a ɗəre tay, kwayaŋŋa ndo neheye sulo aye tə ŋgatay a ɗəre. Tsa na, tə pay bəzay a Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\