Mata 21

1Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye mazlambar bəse ta Zerozelem na, tə ndisl a gəma i Betifadze ka Mahəmba i Tetəɗœz. Yesu a slər gawla ŋgay sulo kame, a gwaɗatay: 2«Dum naha a gəma nakə kame kurom aye. Ka ndislum naha na, ka ndzumeye a gər a zuŋgo ta wawa ŋgay maɓara eye. Pəluma tay ahaya ada kâ yumeŋa tay ahaya. 3Taɗə ta tsikakum wuray na, mbəɗumatay faya: “A say a Bəy Maduweŋ.” Tsa na, ta gəriye kurom ha.» 4Wu nakay a ge bo na, andza i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə a tsik aye, a gwaɗ: 5«Gwaɗumatay a ndo neheye ma gəma i Zerozelem aye: Zəba, bəy yak faya ma diye naha ka təv yak! Neŋgeye maləɓa eye, neŋgeye mandza eye ka zuŋgo ada ka zuŋgo wawa eye.» 6Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti ye tə ge andza nakə Yesu a tsikatay aye. 7Ti ye, tə gəsaw zuŋgo niye ta wawa eye salamay. Ti ye ahaya, tə pa fataya petekeɗ hay ada Yesu a ndza faya. 8Ndo hay haladzay mbərzəzza ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ, siye hay tə həɓaw slambah i dərizl i gərɗaf hay ta fətəl ka tsəveɗ. 9Ndo neheye kame i Yesu ta ndo neheye ma dəba ŋgay aye na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Wawa i Davit! Mbəlom mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye ta məzele i Bəy Maduweŋ aye. Zambaɗakway a Mbəlom, neŋgeye nakə mə mbəlom aye!» 10Ahəl nakə Yesu a ndisl a Zerozelem aye na, a gatay a ndo neheye ma wuzlahgəma aye wadəŋ wadəŋ. Ta tsətsah, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, way?» 11Ndo hay ta mbəɗatay faya: «Yesu, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom, neŋgeye ndo i Nazaret ka dala i Galile.» 12Yesu a ndisl a Zerozelem na, a ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha na, a həhar tay ha ndo masəkəme wu hay ta ndo neheye ta səkəmiye ha wu hay aye. A pay həlay a tabal i ndo mambəɗe ha suloy, a mbəzl ha təv məndze i ndo masəkəme ha bodobodo hay. 13Tsa na, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Ta zaleye a gay ga na, gay i maɗuwule me. Ane tuk na, nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay na, kəkay?”» 14Guluf hay ta ndo matəra eye hay, ti ye ka təv i Yesu a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Yesu a mbəl tay ha. 15Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye tə ŋgatay a masuwayaŋ nakə Yesu a ge aye ta mawude i wawa neheye faya ta wudiye mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom: «Məzlaɓ mâ ndza ka Wawa i Davit» aye na, wu neheye a ndalatay haladzay. 16Tə gwaɗay a Yesu: «Ka tsəne wu nakə wawa neheye faya ta tsikiye bəɗaw?» Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na tsəne. Nəkurom na, ka dzaŋgum bazlam nakə mawatsa eye mə Ɗerewel aye ɗaɗa təbəɗew? “A saka nakə wawa hay ada ta wawa neheye faya ta siye wah mba aye tâ zambaɗaka.”» 17Tsa na, a gər tay ha, a yaw abəra ma wuzlahgəma, a ye a Betani, a həna mə ɗəma. 18Tədœ eye pərik i mekedœ, ahəl nakə faya ma maweye a wuzlahgəma aye na, may a wur faya. 19A ŋgatay a gurov ka tsakay i tsəveɗ. A ye a bəzay i dərizl i gərɗaf niye. Ane tuk na, a ŋgatay na, a slambah ɗekɗek, mawa eye bay. A gwaɗay a gurov niye: «Ka wiye hohway ɗaɗa sa bay.» Kwayaŋŋa gurov niye a kula. 20Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza niye, a gatay masuwayaŋ. Tə gwaɗay a Yesu: «Gurov nakay a kula kwayaŋŋa tsa na, kəkay?» 21Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na tsikakumeye: Sərum ha na, taɗə ka dzalum ha ka neŋ ada ka gum hay mədzal gər kurom gərəŋ gərəŋ bay na, ka slumeye faya məge wu nakə na gay a gurov nakay aye. Kwa a mahəmba, ka slumeye məgwaɗay: “Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo a bəlay”, ada ma giye bo. 22Taɗə ka dzalum ha ka neŋ tə ɗərev kurom peteh na, ka hutumeye wu nakə ka tsətsahumeye tə maɗuwule me a Mbəlom aye tebiye.» 23Yesu a ye, a fələkwa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a dazlay a matətikatay. Ahəl nakə faya ma tətikiye na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i Yahuda hay, ti ye naha ka təv ŋgay. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ge wu neheye na, ta gədaŋ waray? Maa vəlaka gədaŋ aye na, way?» 24Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma matsətsehe nəte, taɗə ka mbəɗumeŋew faya na, na ge wu neheye ta gədaŋ waray na, na tsikakumeye. 25Maa slər ha Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, way? Mbəlom tsukuɗu, ndo hay ɗaw?» Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na, kəkay? Taɗə ka gwaɗakway, maa slər ha Mbəlom, Yesu ma gwaɗakweye: “Ka dzalum ha bay na, kemey?” 26Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakway, maa sləraw Yuhana na, ndo hay, dzədzarakwa ta ndo hay hərwi ndo hay tebiye ta dzala ha Yuhana neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.» 27Hərwi niye ta mbəɗay faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa sər bay.» Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na ge wu neheye ta gədaŋ i way na, na tsikakumeye bay.» 28Yesu a gwaɗ sa: «Ka dzalum ka dzeke nakay na, kəkay? Ndoweye andaya wawa ŋgay hay sulo. A gwaɗay a wawa makurre eye: “Wawa ga, do bəgom ta ge məsler ma guvah.” 29Wawa ŋgay a mbəɗay faya, a gwaɗay: “Na diye bay.” Məndze tsekweŋ na, a dzala ha ka bazlam ŋgay niye, a ye a guvah. 30Bəba a ye ka təv i wawa masulo eye a tsikay andza niye sa. Wawa ŋgay a mbəɗay faya, a gwaɗay: “Bəba ga, na diye.” Ane tuk na, ki ye bay. 31Mə walaŋ i wawa neheye sulo aye, maa ge wu nakə a say a bəba ŋgay aye na, waray?» Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wawa makurre eye.» Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha ndo matsekele dzaŋgal hay ta ŋgwas neheye tə gawa madama aye ta lahakumeye a Bəy i Mbəlom. 32Yuhana madzəhuɓe ndo a yam ki yaw kə ɗakum ha tsəveɗ deɗek eye. Ka dzalum ha faya bay. Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal ta ŋgwas neheye tə gawa madama aye ta dzala ha faya. Kwa ka ŋgatumay bəbay na, ka mbəɗum ha mədzal gər kurom hərwi mədzele ha faya bay.» 33Tsənum dzeke mekeleŋ eye sa: «Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma dərizl i gərɗaf haladzay. Dərizl i gərɗaf niye hay na, tə wa hohway. A lawara na ta zleɗ, a ŋgar a ɗəma təgwaɗ hərwi maɗɨtse a ɗəma hohway ada a ɗəzl a ɗəma gay i matsəpe wu bagwar eye. Ma dəba eye a səkəmatay ha a ndo hay hərwi məve nəte. Tsa na, a ye a gəma mekeleŋ eye dəreŋ. 34«Həlay i maŋgəle hohway i gərɗaf ŋgay niye hay a sla na, a slər ndo i məsler ŋgay hay ka təv i ndo neheye ta səkəm guvah ŋgay aye hərwi ada tâ vəlayaw hohway i gərɗaf ŋgay hay. 35Ane tuk na, ndo niye hay, tə ŋgatatay na, tə gəs makurre eye tə ndaɓa na lele. Tə gəs masulo eye, tə kəɗ na mədahaŋ eye ada tə kəɗ mamahkar eye tə kwar. 36Ndo i guvah a slər ndo i məsler mekeleŋ eye hay, nəteye haladzay ta ze neheye kurre aye. Ane tuk na, ndo niye hay tə ge tay andza neheye kurre eye. 37Ka mandəve ŋgay eye na, a slər wawa ŋgay. A dzala, a gwaɗ: “Wawa ga na, ta rəhay ha gər, ta geye wuray bay.” 38Ane tuk na, ndo niye hay, tə ŋgatay a wawa i ndo i guvah na, tə gwaɗ mə walaŋ tay: “Anaŋ magedze ŋgay nakə ma ta ndiye na guvah ŋgay aye, ki yaw! Takwa, kəɗakwa na ada guvah nakay ma mətsakweye a nəkway!” 39Ti ye tə gəs wawa niye, ti ye ha dəreŋ ta guvah. Ti ye naha, tə kəɗ na.» 40Yesu a tsətsah fataya a gwaɗatay: «Ndo i guvah ki yaw na, ma giye tay ha ndo neheye na, kəkay?» 41Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ma kəɗiye ndo məkəɗe ndo niye hay abəra mə ɗəma, ma sakatay naha bay tebiye. Ma həliye a ɗəma ndo mekeleŋ eye hay ada ta vəleye hohway i gərɗaf ŋgay hay a həlay nakə kə nah aye.» 42Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye təbəɗew? A gwaɗ: “Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə kal ha aye na, matəra kwar lele eye a ze siye i kwar hay na, neŋgeye ɗuh. Maa gwaɗ kwar niye matəra kwar nakə lele eye hərwi maɗəzle gay na, Mbəlom. Niye na, məsler i Mbəlom hərwi kway.”» 43Yesu a gwaɗatay sa: «Neŋ faya na tsikakumeye, nəkurom na, ta zliye fakuma abəra Bəy i Mbəlom ta vəlay ha a ndo mekeleŋ eye hay neheye faya ta giye wu nakə a say aye. 44Kwa way kə dəɗ ka kwar niye na, ma toliye. Ada kwar niye kə dəɗ ka ndoweye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik andza mereɓek.» 45Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta Farisa hay tə tsəne dzeke i Yesu niye hay na, tə sər a tsik ka nəteye. 46Ta pəla tsəveɗ məgəse na. Ane tuk na, ta dzədzaratay a ndo hay hərwi ndo hay tə dzala Yesu na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\