Mata 25

1Yesu a gwaɗatay: «A həlay niye na, Bəy i Mbəlom ma ndzəkitiye bo na, tə merehe i dem hay kuro. Tə həl lalam tay hay, ti ye hərwi mədzəgər tə zal i dahəlay. 2Mə walaŋ i merehe i dem neheye kuro aye, zlam na, matərakahaŋ eye hay, siye hay zlam na, metsehe tay andaya. 3Merehe i dem neheye zlam matərakahaŋ aye, tə həl lalam tay na, ta ləva ha bo tə mal bay. 4Merehe i dem neheye zlam metsehe tay andaya aye na, tə həl lalam tay ada kwa way a ləva ha bo tə mal ma dos. 5Zal i dahəlay ki yaw bəse bay. Merehe i dem niye hay tebiye məndzehəre a gatay, tə ndzahəra. 6«Ta magərhəvaɗ na, mawude a tsəne. “Anaŋ zal i dahəlay kə ndzew! Lətsum ka mbəlom, dum ta dzum gər.” 7Merehe i dem niye hay ta pəɗeke abəra ka məndzehəre, ta dazlay mələve bo ta lalam tay hay. 8Merehe i dem neheye matərakahaŋ aye na, ta tsətsah mal ka merehe i dem neheye metsehe tay andaya aye, tə gwaɗatay: “Mbəɗumamay mal a lalam may hay tsekweŋ tey hərwi faya ta mbatiye.” 9Merehe i dem neheye metsehe tay andaya aye, ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: “Aʼay, andaya haladzay ma sliye a nəmay ada a nəkurom bay. Hwayum naha bəse ɗuh ka təv i ndo i tsakala, səkəmumaw.” 10Ahəl nakə ti ye masəkəmaw mal aye na, zal i dahəlay a ndislew. Merehe i dem neheye zlam maləva bo aye na, tə fələkwa ka bo tə neŋgeye a gay i magurlom i məzle dahəlay. A dərəzl a məgeɗ. 11Məndze zərat na, siye i merehe i dem niye hay tə maw. Tə maw na, tə gwaɗ: “Bəy Maduweŋ, Bəy Maduweŋ, həndəkamay abəra ma məgeɗ!” 12Ane tuk na, zal i dahəlay a gwaɗatay: “Neŋ faya na gwaɗakumeye ta deɗek, na sər kurom bay.” 13Hərwi niye, ndzum tsezlezleŋŋe bəna pat eye kwa həlay eye na, ka sərum bay.» 14Yesu a gwaɗatay sa: «Ma giye bo andza ndo i gay nakə a say mede a tsekene aye. A zalatay a ndo i məsler ŋgay hay, a gər ha zlele ŋgay a həlay tay. 15A vəlay kwa a way ka gədaŋ ŋgay. A vəlay a ndo ŋgeɗ kwar i suloy temerre zlam, a ndo ŋgeɗ temerre sulo, a ndo mamahkar eye temerre nəte. Tsa na, a ye ŋgway. 16«Ndo i məsler nakə tə vəlay kwar i suloy temerre zlam aye na, a ye a mbəɗa ha həlay kwayaŋŋa. A huta faya kwar i suloy temerre zlam sa. 17Ndo nakə tə vəlay kwar i suloy temerre sulo aye na, a ge ha andza niye dərmak. A huta faya kwar i suloy temerre sulo. 18Ane tuk na, ndo nakə tə vəlay kwar i suloy temerre nəte aye na, a ye a la bəɗ, a ŋgaha na suloy i ndo i gay ŋgay niye a ɗəma. 19«Aza a ndzaw məve tsakway na, ndo i gay i ndo i məsler niye hay a maw. Tsa na, a say məpesle na suloy ŋgay nakə a vəlatay aye. 20Ndo nakə a vəlay kwar i suloy temerre zlam aye, a ye ka təv ŋgay, a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ na, kwar i suloy temerre zlam. Anaŋ na huta faya kwar i suloy temerre zlam.” 21Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Lele haladzay, nəkar na, ndo i ŋgwalak ada ndo i deɗek. Nəkar ndo i deɗek kwa mə wu neheye tsekweŋ aye, na pakeye wu haladzay a həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə neŋ.” 22Ndo i məsler nakə a vəlay kwar i suloy temerre sulo aye, a ye naha, a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ kwar i suloy temerre sulo. Anaŋ na huta faya kwar i suloy temerre sulo.” 23Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Lele, nəkar na, ndo i ŋgwalak ada ndo i deɗek. Nəkar ndo i deɗek kwa mə wu neheye tsekweŋ aye, na pakeye wu haladzay a həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə neŋ.” 24Ndo nakə tə vəlay kwar i suloy temerre nəte aye, a ye naha a gwaɗay: “Ndo i gay ga, na sər ha, nəkar na, ndo makula gər eye. Ka dziye wu nakə ka sləga bay aye, ka hayay gər a wu nakə ka zəv bay aye. 25Na dzədzar, hərwi niye na ye na ŋgaha kwar i suloy yak a bəɗ. Anaŋ suloy yak.” 26Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Nəkar na, ndo i məsler nakə ŋgwalak eye bay aye ada sœ eye. Ka sər na, na dziye wu nakə na sləga bay aye ada na hayay gər a wu nakə na zəv bay aye ba? 27Meeneŋ na, peŋ na suloy a bank. A həlay i məmaw ga na, na həla ahaya suloy ga ta magogoy eye faya. 28Həlum faya abəra kwar i suloy niye temerre nəte aye. Vəlumay ha faya a ndo nakə kwar i suloy andaya faya gwezem aye. 29Hərwi ndo nakə wu ŋgay andaya aye na, ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo nakə wu ŋgay andaya bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya faya aye na, ta zliye na faya abəra. 30Gəsum na ndo nakay ma giye ŋgama bay aye. Kalum naha abəra a ləvoŋ. Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler eye.”» 31Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma məzlaɓ ga ta gawla i Mbəlom hay tebiye aye na, na ndziye ka dzaŋga i bəy ga ta məzlaɓ. 32Ndo i məndzibəra hay tebiye ta hayiye gər ka təv ga ada na ŋgəniye ha ka bo abəra ndo hay ta ndo siye hay andza ndo mətsəkure ma ŋgəniye tay ha təɓaŋ hay ta wak hay. 33Ka ŋgəna tay ha na, ma piye tay ha təɓaŋ hay a diye i həlay i mənday ŋgay ada ma piye tay ha wak hay a diye i həlay i gula ŋgay. 34«Bəy ma gwaɗateye a ndo neheye tə həlay i mənday ŋgay aye: “Dumara, nəkurom neheye Mbəlom Bəba ga a pa fakuma ŋgama aye, ka ndzumeye ma bəy ga nakə Mbəlom a ləvakum ha bo kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk bay aye. 35Hərwi ahəl niye, may a wur fagaya na, ka vəlumeŋ wu mənday, yam a geŋ na, ka vəlumeŋ yam məsay, neŋ mbəlok eye na, ka təmum ga a gay kurom, 36petekeɗ andaya fagaya bay na, ka pumeŋ ka bo petekeɗ, neŋ ɗəvats eye na, ka gumeŋ gər, neŋ ma daŋgay na, ka yum ka zəbumeŋew ɗəre.” 37«Ndo neheye tə gawa wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye na, ta mbəɗeye faya, ta gwaɗeye: “Bəy Maduweŋ, nəmaa ŋgataka may a wur fakaya ada nəmaa vəlaka wu mənday na, kəɗay? Yam a gaka ada nəmaa vəlaka yam məsay na, kəɗay? 38Nəmaa ŋgataka nəkar mbəlok eye ada nəmaa təma kar a gay may na, kəɗay? Petekeɗ fakaya bay ada nəmaa paka ka bo petekeɗ na, kəɗay? 39Nəmaa ŋgataka nəkar ɗəvats eye kəgəbay nəkar ma daŋgay ada nəmaa ye mazəbakaw ɗəre na, kəɗay?” 40«Bəy ma mbəɗateye faya, ma gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye, sərum ha, kwa mey ka gumay a ndo wawa eye tsekweŋ mə walaŋ i malamar ga hay na, ka gum niye na, a neŋ.” 41Ma dəba eye bəy ma gwaɗateye a ndo neheye tə həlay i gula ŋgay aye: “Dum abəra ka təv ga, nəkurom neheye Mbəlom a vəlakum mezeleme aye! Dum a ako nakə ma mbatiye ɗaɗa bay Mbəlom a ləvatay ha bo a Fakalaw ta gawla ŋgay hay aye. 42Hərwi, ahəl nakə may a wur fagaya na, ka vəlumeŋ wu mənday bay. Yam a geŋ na, ka vəlumeŋ yam bay, 43Neŋ mbəlok eye na, ka təmum ga a gay kurom bay, petekeɗ andaya fagaya bay na, ka pumeŋ ka bo petekeɗ bay, neŋ ɗəvats eye ada neŋ ma daŋgay na, ka gumeŋ gər bay.” 44«Nəteye dərmak ta mbəɗeye faya, ta gwaɗeye: “Nəmaa ŋgataka may a wur fakaya, yam a gaka, nəkar mbəlok eye, ɗəvats eye kəgəbay ma daŋgay nəmaa gaka gər bay na, kəɗay?” 45«Bəy ma mbəɗateye faya, ma gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu nakə ka slum faya məgay a ndo wawa eye tsekweŋ mə walaŋ i ndo neheye bay na, ka gumeŋ a neŋ bay dərmak.”» 46Yesu a gwaɗatay: «Nəteye, ta diye ta hutiye na, ɗəretsətseh nakə ma ndəviye bay ka tor eye. Ndo neheye tə ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye na, ta diye a sifa nakə ma ndəviye bay aye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\