Mata 28

1Ma dəba i pat i mazəzukw bo na, pat i luma i sidzew ta mekedœ, Mari i Magədala ta Mari neŋgeɗ ti ye mazəbe ka tsəvay. 2Tə ndisl naha kwayaŋŋa na, dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ hərwi gawla i Mbəlom a mbəzlaw mə mbəlom, a yaw a bədəŋgwal beber abəra ka tsəvay, toŋ a ndza faya. 3Gawla i Mbəlom niye na, a dəv andza mawutseɗe ada petekeɗ ŋgay a sləɗe haladzay herre. 4Zluwer a gatay a sidzew neheye faya ta tsəpiye tsəvay aye. Ta dzədzar haladzay, ta təra andza nəteye maməta eye hay tsaɗək tsaɗək. 5Gawla i Mbəlom a gwaɗatay a ŋgwas niye hay: «Kâ dzədzarum bay. Na sər nəkurom faya ka pəlumeye Yesu, ndo nakə ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye aye. 6Neŋgeye andaya kanaŋ bay, kə lətsew abəra ma mədahaŋ andza nakə a tsik aye. Dumara zəbum ka təv nakə tə həna ha faya kwa. 7Dum bəse ta gwaɗumatay a gawla ŋgay hay na: “Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ, ma lahakumeye a Galile. Ka ŋgatumeye mə ɗəma.” Anaŋ wu nakə na tsikakum aye.» 8Ŋgwas niye hay ta hway abəra ka tsəvay bəse. Zluwer a gatay, ane tuk na, ɗərev tay maŋgwasa eye. Ta hway məɗatay ha labara eye a gawla i Yesu hay. 9Kwayaŋŋa, Yesu a yaw tə dzəgər ta nəteye, a gwaɗatay: «Na tsikakum me!» Ŋgwas niye hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta dəkway gurmets a huvo. Tə gəs na abəra mə sik ada tə ɗəslay ha gər. 10Yesu a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay. Dum gwaɗumatay a malamar ga hay na, tâ ye a Galile. Ta ŋgeteŋeye mə ɗəma.» 11Ahəl nakə ŋgwas hay faya ta diye abəra ka tsəvay, nəteye ka tsəveɗ aye na, siye i sidzew neheye faya ta həbiye ka tsəvay aye ti ye a walaŋ i gay. Ti ye naha ta təkər wu nakə a ge bo aye tebiye a bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye. 12Bəy hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə haya gər ta madugula i Yahuda hay. Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay. Tə vəlatay suloy haladzay a sidzew neheye ta tsəpa tsəvay aye. 13Tə gwaɗatay: «Wu nakə ka təkərumateye a ndo hay aye na, anaŋ: “Ahəl nakə nəmay mandzahəra eye ta həvaɗ aye na, gawla i Yesu hay ta yaw, ta kəla na mədahaŋ i Yesu.” 14Taɗə ŋgomna kə tsəne na, ma gakumeye wuray bay. Nəmaa səriye wu nakə nəmaa tsikiye.» 15Sidzew hay tə həl suloy nakə tə vəlatay aye. Ti ye tə ɗəs parasay andza nakə tə tsikatay aye. Andza niye, bazlam nakay a ɗa zləm a Yahuda hay tebiye hus ka bəgom. 16Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay kuro gər eye nəte ti ye a Galile. Ti ye naha, tə tsal a mahəmba nakə Yesu a gwaɗatay «Tsalum a ɗəma» aye. 17Tə ndisl a ɗəma na, tə ŋgatay a Yesu, tə ɗəslay ha gər. Ane tuk na, siye mə walaŋ tay ta dzala ha faya ta deɗek eye bay. 18Yesu a həndzəɗ ka təv tay, a gwaɗatay: «Mbəlom kə vəleŋ gədaŋ mə mbəlom ada ka məndzibəra. 19Hərwi niye, dum ha bazlam ga ka təv i ndo i gəma hay tebiye, tərum tay ha gawla ga hay. Dzəhuɓum tay ha a yam ta məzele i Bəba Mbəlom, tə məzele i Wawa ŋgay ada tə məzele i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 20Tətikumatay bazlam neheye na tsikakumeye. Tâ rəhay ha gər tebiye, tâ dzala ha faya. Ada neŋ, na ndziye tə nəkurom pat pat hus ka mandəve i məndzibəra.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\