Mata 8

1Ahəl nakə Yesu a mbəzlaw abəra mə mahəmba aye na, ndo hay haladzay tə pay bəzay. 2Ahəl nakə faya ta diye na, ndo wuray madəgwaɗa eye a həndzəɗ naha ka təv ŋgay, a dəkway gurmets a huvo, a gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka na, ka sliye faya matəre ga ha tsəɗaŋŋa.» 3Yesu a nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋa ndo madəgwaɗa eye niye a təra tsəɗaŋŋa. 4Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na, do ta bəzay ha bo a ndo məvəlaway wu a Mbəlom ada vəl wu nakə Musa a tsik aye hərwi məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.» 5Yesu a ndisl a Kafernahum. Bagwar i sidzew i Roma hay a həndzəɗ naha ka təv ŋgay, a tsətsah faya madzəne, 6a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, ndo i məsler ga mahəna eye mətagay. Neŋgeye ɗəvats eye, ka təra, a wur faya haladzay.» 7Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na diye na mbəliye ha.» 8Bagwar i sidzew niye a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ na sla ɗa nəkar kâ ye a gay ga bay. Ane tuk na, ka tsik bazlam yak nəte na, ndo i məsler ga ma mbəliye. 9Neŋ na, faya na rəhay ha gər a bagwar ga ada sidzew ga hay ta rəheŋ ha gər dərmak. Na gwaɗay a ndo nəte mə walaŋ tay “Do!” na, ma diye. Na gwaɗay a ndo neŋgeɗ “Dara!” na, ma deyeweye. Na gwaɗay a beke ga “Ge nakay!” na, ma giye.» 10Yesu a tsəne bazlam ŋgay neheye na, a yay a gər haladzay, a gwaɗatay a ndo neheye faya ta pay bəzay aye: «Neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha, ɗaɗa na ndzay a gər a ndo ta mədzal gər eye haladzay andza nakay ma slala i Israyel hay bay. 11Sərum ha na, ndo hay haladzay ta deyeweye abəra mə bəzay i mbəlom ada abəra ma məgəma, ta ndiye ka bo wu mənday ta Abraham, ta Izak ada ta Zakob ma Bəy i Mbəlom. 12Ane tuk na, ndo neheye haɓe ta diye a Bəy i Mbəlom aye na, ta kutsiye tay ha abəra, a ləvoŋ. Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler eye.» 13Tsa na, Yesu a gwaɗay a bagwar i sidzew niye: «Do wu yak a mətagay. Hərwi wu nakə ka dzala ha aye na, ma giye bo.» A həlay niye, kwayaŋŋa ndo i məsler i sidzew niye a mbəl. 14Ma dəba eye na, Yesu a ye a gay i Piyer. A ye naha a ndzay a gər a mese i Piyer ŋgwas eye mahəna eye, maraɓaraɓ a gay. 15Yesu a ye ka təv ŋgay, a ye naha a lamay həlay. Tsa na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra, a lətse, a gay mbəlok a Yesu. 16Huwa a ge na, tə həlaw ndo neheye fakalaw mə bo tay aye a Yesu. A həhar fataya abəra fakalaw niye hay tə bazlam ŋgay. A mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye dərmak. 17Andza niye, Yesu a ge na, wu nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik ahəl niye, a gwaɗ: «Kə zla fakwaya abəra bəle kway, ada kə zla fakwaya abəra ɗəvats kway hay.» 18Yesu a zəba faya ndo hay haladzay ka təv ŋgay na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Takwa ka me i dəlov, a diye neŋgeɗ.» 19Tə həl bo, ta diye na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye a həndzəɗ naha ka təv ŋgay, a gwaɗay: «Miter, kwa a ŋgay ka diye na, na pakeye bəzay.» 20Yesu a mbəɗay faya: «Mezerew hay na, bəɗ tay andaya hərwi məhəne mə ɗəma, ɗiyeŋ hay dərmak gay tay andaya. Ane tuk na, neŋ Wawa i Ndo na, təv ga andaya nakə na həniye mə ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye bay.» 21Ndo nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, vəleŋ tsəveɗ nâ ye, nâ la na bəba ga təday.» 22Yesu a mbəɗay faya: «Peŋ bəzay, gər ha mədahaŋ hay tâ la bo tay.» 23Yesu a tsal a kwalalaŋ i yam na, gawla ŋgay hay tə pay bəzay. 24Ahəl nakə faya ta diye, tə husa a wuzlah i dəlov aye na, kwayaŋŋa mətasl bagwar eye a ge haladzay. Yam a tsal ka bo ɗaŋgwala haladzay. Kə sər mede ha kwalalaŋ i yam a huɗ i yam. Ane tuk na, Yesu na, neŋgeye mandzahəra eye. 25Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta pəɗeke ha, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, təma may ha tey? Nəkway faya ka dzakweye.» 26Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ka dzədzarum andza niye na, hərwi mey? Nəkurom na, məpe mədzal gər a kətsakum.» A lətse, a gay me a mətasl ta yam. Tsa na, tə ndza ɗeɗik. 27A gatay hərɓaɓəkka a ndo hay tebiye, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo waray nakə mətasl ta yam tə gəsay me aye na, way?» 28Ahəl nakə Yesu a ye a diye i dəlov neŋgeɗ, ka dala i Gadara hay na, ndo hay sulo tə ndohwaw abəra mə walaŋ i tsəvay hay. Ti yaw mədzəgər tə Yesu. Ndo neheye sulo eye fakalaw mə bo tay aye, nəteye seweɗ eye hay haladzay. Ndəray a sla mede ta tsəveɗ eye niye bay. 29Ta wuda, tə gwaɗ: «A nəkar Wawa i Mbəlom, a saka ka nəmay na, mey? Ka yaw məgamay ɗəretsətseh na, həlay eye kə ndislew zuk ɗaw?» 30Ka təv eye niye dəreŋ tsəfa ta nəteye na, madəras hay andaya haladzay faya ta ndiye wu mənday. 31Fakalaw niye hay tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə a saka mahəhere may na, slər may ha a bo i madəras taɗay eheye.» 32Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Dum!» Tsa na, tə yaw abəra mə bo i ndo neheye sulo aye, ti ye tə fələkwa a bo i madəras niye hay. Kwayaŋŋa madəras niye hay tebiye tə mbəzlaw abəra ma təv eye andaya sərpalahha, tə kuts a dəlov tebiye, tə dze a ɗəma. 33Ndo neheye faya ta tsəkuriye madəras niye hay aye ta hway, ti ye a wuzlahgəma. Ti ye naha ta təkəratay wu nakə a ge bo aye ada wu nakə a ge bo ta ndo neheye sulo aye. 34Tsa na, ndo neheye mə wuzlahgəma aye ti yaw mata dzəgər tə Yesu. Ti yaw, tə ŋgatay a Yesu na, tə gay amboh haladzay, tə gwaɗay: «Do abəra ka dala may.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\