Filipi hay 2

1Nəkurom ka sərum ha nəkurom madzapa eye nəte tə Yesu Kəriste. Andza niye neŋgeye ma vəlakumeye gədaŋ ka ɗərev kurom hay. Mawuɗe bo ŋgay nakə a wuɗa kurom aye na, ma makumeye naha ɗərev segey. Sərum ha nəkurom madzapa eye nəte ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada ka wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte bəɗaw? Ndo hay tə gakum mə bo, na gwaɗ ba? 2Kə ge andza niye na, wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte. Mədzal gər kurom mâ ge nəte. Məndze kurom mâ ge nəte, ada bazlam kurom mâ ge nəte mâ ye ka bo ayaw ayaw. Taɗə ka gum andza niye na, ɗərev ga ma ŋgwasiye, ma deyeŋeye a gər kurah kurah. 3Kâ dzalum ka bo kurom ɗekɗek tsa bay. Kâ ɗəslumay ha gər a bo bay. Ɗuh na, hənum ha gər kurom. Zəbum ka siye i ndo hay na, ndo neheye lele ta ze kurom aye. 4Kwa way mâ gay ŋgwalak a ndo hay. Kâ pəlumay wu lele eye a gər kurom ɗekɗek tsa bay. Ka gum wu neheye tebiye andza nakay na, ɗərev ga ma rahiye tə məŋgwese. 5Ɗərev kurom mâ təra na, andza i Yesu Kəriste. 6Kwa Yesu nəteye nəte ta Mbəlom bəbay na, kə ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom bay. 7Ɗuh na, kə gər ha təv məndze nakə lele eye, ka təra ndo i məsler. Tə wa na andza ndo zezeŋ nakə tə wa na aye dərmak. Ahəl nakə a təra ndo zezeŋ aye na, 8a həna ha gər ŋgay. A gəsay me a Mbəlom hus ka məməte sa! Məməte ŋgay niye a mət aye na, ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye. 9Hərwi niye, Mbəlom a pa na ka gər i wu hay tebiye. Kə pa faya məzele nakə a ɗa zləm a ze məzele i wu hay tebiye aye. 10A ge andza niye na, hərwi ada wu hay tebiye kwa mə mbəlom, kwa kanaŋ ka məndzibəra, kwa ma bəɗ ta tsəne məzele i Yesu na, nəteye tebiye tâ yaw tâ dəkway gurmets. 11Kwa way ma tsikiye tə bazlam ŋgay Yesu Kəriste na, Bəy Maduweŋ ka gər i wu hay tebiye. Andza niye ta zambaɗeye a Bəba ŋgay Mbəlom dərmak. 12Nəkurom dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, Yesu Kəriste a gəsay me a Mbəlom kəkay na, nəkurom ka sərum ha lele. Andza niye, nəkurom dərmak gəsumay me a Mbəlom. Ahəl niye neŋ ka təv kurom na, ka rəhawumay ha gər. Kwa anəke neŋ andaya ka təv kurom sa bay bəbay na, səkahum ha marəhay ha gər kame kame. Andza məgweɗe na, mətəme nakə Mbəlom a təma kurom ha aye na, gum məsler eye tə həlay kurom eye dərmak. Ka gumeye na, tə madzədzere i Mbəlom. 13Hərwi Mbəlom faya ma giye məsler mə ɗərev kurom hərwi ada kâ wuɗum wu neheye a yay a gər aye ada ma vəlakumeye gədaŋ hərwi ada kâ gum wu neheye a yay a gər aye dərmak. 14Ma məsler kurom nakə ka gumeye tebiye na, kâ sum me bay, kâ tərum a bo bay, 15hərwi ada ka ndzumeye tsəɗaŋŋa mənese fakuma bay, ada ka tərumeye wawa i Mbəlom neheye ta giye mənese bay aye. Nəkurom mandza eye na, mə walaŋ i ndo neheye faya ta səpatiye ndo hay aye. Tə pay bəzay i tay na, a tsəveɗ nakə lelebay aye. Nəkurom ka ndzumeye mə walaŋ tay na, andza wurzla neheye ta dəv dzaydzay ka magərmbəlom aye. 16Ada sa na, ka tsikumateye bazlam nakə ma vəliye məsəfəre a ndo hay aye. Taɗə ka gum andza niye na, pat nakə Yesu Kəriste ma maweye na, na ta zlapiye haladzay kame ŋgay hərwi kurom. Na ta zlapiye hərwi kurom na, hərwi na ta səriye ha məsler nakə na ge mawura bo eye na, ka təra kəriye bay. 17Mədzal gər kurom nakə ka dzalum ha ka Mbəlom aye na, a təra wu nakə ka kəɗawumay a Mbəlom kəriye aye. Agəla ta kəɗiye ga na, ma təriye mambəɗe ha bambaz andza wu kəriye niye ka kəɗawumay a Mbəlom aye dərmak. Kə ge andza niye na, ma deyeŋeye a gər haladzay, na ŋgwasiye tage nəkurom tebiye. 18Nəkurom dərmak na, mâ yakum a gər, ŋgwasakwa ka bo tage neŋ. 19Taɗə kə say a Bəy Maduweŋ kway Yesu na, na sər ha mazlambar na slərakum naha Timote, hərwi ada kə maw ka təv ga na, nəkurom mandza eye kəkay na, ma ɗeŋeye ha, ada ma meŋeye ha ɗərev andza nakə ma diye naha ma makumeye naha ɗərev aye dərmak. 20Kanaŋ na, ndo andaya mədzal gər may nəte andza neŋgeye na, andaya bay, say neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ta deɗek neŋgeye na, a say madzəne kurom. 21Ndo siye hay tebiye tə dzala na, ka bo tay ɗekɗek tsa bəna, tə dzala ka məsler i Yesu Kəriste bay. 22Ka sərum ha Timote na, ka bəz ha neŋgeye ɗa kə sla. Neŋ tə neŋgeye, nəmay salamay nəmaa ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye. Faya ma dzəniye ga ka məge məsler andza wawa nakə faya ma dzəniye bəba ŋgay aye. 23Andza niye a seŋ na slərakumeye naha. Ane tuk na, na həbiye ta ŋgəneŋ ha sariya ga təday. 24Neŋ dərmak, na sər ha ta deɗek Bəy Maduweŋ ma vəleŋeye tsəveɗ hərwi mede naha ka təv kurom. 25Nəkurom ka sərum ha malamar kway Epafrodit, ndo məsləre kurom nakə ka slərumeye hərwi ada mâ dzəna ga tə wu neheye andaya fagaya bay aye na, neŋ tə neŋgeye nəmaa ge məsler salamay. Nəmaa ge məsler ta gədaŋ tə neŋgeye salamay hərwi bazlam i Mbəlom. Na dzala anəke na, ŋgama mâ ma naha ka təv kurom. 26Kə gay wadəŋ wadəŋ haladzay hərwi a tsəne tə gwaɗ ka tsənum neŋgeye kə dəɗ a ɗəvats. Hərwi niye hawa kurom eye a gay haladzay, a say mede naha məŋgatakum. 27Andza nakə ka tsənum aye na, deɗek kə dəɗ a ɗəvats, ka ɓərəzl. Ane tuk na, a gay mə bo a Mbəlom. Mbəlom kə mbəl ha. Maa gay mə bo a Mbəlom na, neŋ dərmak. Mbəlom a mbəl ha na, andza a mbəl ha na, neŋ, hərwi ada ɗəretsətseh mekeleŋ eye mâ yaw fagaya bay. 28Hərwi niye, a seŋ mâ ma naha ta bəse ka təv kurom, hərwi ada ahəl nakə ka ŋgatumay na, ka ŋgwasumeye, ada neŋ nâ dzala wuray sa bay. 29Ayaw! Ki ye naha na, təmum na lele. Təmum na tə məŋgwese, hərwi neŋgeye na, malamar kurom ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ. Slala i ndo andza nakay na, ɗəslumay ha gər. 30Na tsik andza niye na, hərwi neŋgeye na, a zəkaw tsekweŋ ma mətiye hərwi məsler i Kəriste. Neŋgeye a zla na, təv məndze kurom. Kə sər mədze ha məsəfəre ŋgay hərwi ada mâ dzəna ga andza nakə taɗə nəkurom kanaŋ na, ka dzənumeye ga aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\