Məsine i Yuhana 1

1Ɗerewel nakay a tsik ka wu nakə Mbəlom a ɗay ha a Yesu Kəriste aye. Mbəlom a ɗatay ha na, hərwi ada mâ ɗatay ha a ndo i məsler hay wu nakə ma ta giye bo aye. Yesu Kəriste a slər gawla ŋgay ka təv i ndo i məsler ŋgay Yuhana ma məsine hərwi məɗay ha wu nakay. 2Tsa na, Yuhana a tsik wu nakə gawla i Mbəlom a ɗay ha aye kame i ndo hay tebiye. Andza məgweɗe nakə a tsik aye na, bazlam i Mbəlom ada maa ɗa ha wu neheye a tsik deɗek na, Yesu Kəriste. 3Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo nakə a dzaŋga ɗerewel nakay kame i ndo hay tebiye aye. Ada ndo neheye tə tsəne ada ta rəhay ha gər aye na, Mbəlom ma piye fataya ŋgama dərmak. Hərwi sər ha na, wu neheye ma ta giye bo aye na, mazlambar kə ndzew. 4Maa watsa naha ɗerewel nakay na, neŋ Yuhana. Na watsa naha na, a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye wal wal təv tasəla ka dala i Azi aye. Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama ada mâ vəlakum məndze zay. Neŋgeye andaya kwa ka madazlay, neŋgeye andaya anəke, ada neŋgeye ma maweye sa. Məsəfəre ŋgay neheye tasəla malətsa eye hay kame i təv məndze i bəy ŋgay aye tə Yesu Kəriste, tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay. Yesu Kəriste neŋgeye ndo məhəle mbal ta deɗek eye, neŋgeye makurre i wawa nakə tə lah məwe aye, neŋgeye a lah mələtsew abəra ma mədahaŋ makurre aye ada neŋgeye bəy ka gər i bəy i məndzibəra hay tebiye. Yesu Kəriste, neŋgeye a wuɗa kway, kə mət hərwi kway. Kə təmakway ahaya abəra mə mezeleme tə bambaz ŋgay. 6Ka deyewekweye tə neŋgeye dziye a mələve i bəy ŋgay, ka ta ləvakweye tə neŋgeye dziye. Nəkway tə neŋgeye ka təra kway ha ndo məvəlay wu a Mbəlom hərwi məge məsler i Bəba ŋgay. Ndo hay tâ zambaɗay a Yesu Kəriste, gədaŋ tebiye a yaw na, mə neŋgeye ka tor eye. Mâ təra andza niye! 7Zəbum ɗəre: Yesu ma deyeweye na, ma pazlay, Kwa way tebiye ma ŋgateye, kwa ndo neheye tə slaka na ta suwal aye, ta ŋgateye. Slala hay tebiye ka məndzibəra ta tuwiye hərwi ŋgay. Ma ta giye na, ta deɗek andza niye. Mâ təra andza niye! 8Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: «Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ gwa.» Neŋgeye gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye. Neŋgeye andaya kwa ka madazlay, neŋgeye andaya anəke, ada neŋgeye ma maweye sa. 9Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Yuhana malamar kurom. Neŋ tə nəkurom nəkway madzapa eye tə Yesu Kəriste. Andza niye, neŋ faya na siye ɗəretsətseh andza nəkurom dərmak. Nəkway tebiye faya ka səmakway naha. Andza niye, kə pa kway a təv mələve i bəy ŋgay. Neŋ na, ta gəs ga. Ti ye, tə kal ga ha a gəma nakə malawara eye ta yam tə zalay Patmos aye. Tə kal ga ha a ɗəma na, hərwi na ɗawa ha bazlam i Mbəlom. Na gwaɗawa, maa ɗakway ha tsəveɗ deɗek eye na, Yesu. 10Pat wuray, na zəba ɗəre na, neŋ mə həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Pat eye niye na, pat i luma i sidzew. Tsa na, na tsəne mətsike me ma dəba ga andza tolom. A tsik me ta magala ŋgəlakəka. 11A gweɗeŋ: «Wu nakə ka ŋgatay aye na, watsa na ka ɗerewel. Ka watsa na, sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye təv wal wal tasəla aye. Ma gəma i Efez, ma Simirne, ma Pergam, ma Tiyatir, ma Sardes, ma Filadelfi ada ma Lawdise.» 12Na tsəne bazlam niye andza niye na, na mbəɗa ɗəre a dəba, na gwaɗ na zəbiye naha ka ndo nakə a tsikeŋew me aye. Tsa na, na ŋgatay naha a lalam hay tasəla mavəɗa eye ta gura, ako mavata eye faya nəte nəte tay eye. 13Ma wuzlah i wu niye hay na, na ŋgatay naha a wu eye malətsa eye, a ndzəkit bo andza ndo. Suwal i petekeɗ ka bo kutsɨk ada maɓara bo eye mə ɗərev əŋgəts tə wu nakə tə vəɗ ta gura aye. 14Məkwets ŋgay a dəv herre andza gugumaŋ, ɗəre ŋgay bəbay na, andza ɗərneh i ako. 15Sik ŋgay hay na, a dəv andza ɓəre nakə tə pa ako aye. Bəɗiɗay ŋgay a ləv andza i yam nakə a vaw abəra mə mahəmba aye. 16Mə həlay ŋgay na, wurzla hay tasəla. Maslalam matasla eye hepepe diye sulo sulo faya ma deyeweye abəra mə bazlam ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat nakə a wur ta magərhəpat aye. 17Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka mbəlom kame ŋgay tsaɗək tsaɗək andza na mət. Ane tuk na, a pa fagaya həlay i mənday ŋgay. Tsa na, a gweɗeŋ: «Kâ dzədzar bay, maa dazlay a wu hay tebiye na, neŋ ada maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ. 18Neŋ na, ndo nakə ma ndziye ta sifa aye. Na mət ane tuk na, na lətsew abəra ma mədahaŋ. Neŋ na ndziye ka tor eye. Neŋ na, gədaŋ eye abəra ka mədahaŋ ada neŋ gədaŋ eye ka təv məndze i mədahaŋ hay. 19Wu nakə ka ŋgatay tebiye aye na, watsa na. Watsa tay ha wu neheye faya ma giye bo anəke aye tə bəmalə nakə ma giye bo kame tebiye aye. 20Wurzla neheye tasəla ka ŋgatay mə həlay ŋgay aye ada lalam hay tasəla mavəɗa eye ta gura, andza məgweɗe mey na, na ɗakeye ha. Sər ha, wurzla neheye tasəla aye na, gawla i Mbəlom neheye a pa tay ha ada tâ tsəpa ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu niye hay təv wal wal tasəla aye. Lalam neheye tasəla mavəɗa eye ta gura aye a ɗa ha na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu eye neheye təv wal wal tasəla aye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\