Məsine i Yuhana 10

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom mekeleŋ eye, gədaŋ eye haladzay, a mbəzlaw mə mbəlom. Petekeɗ ŋgay nakə ka bo aye na, pazlay. Kulay a lawara na gər ŋgay həndits. Daʼar ŋgay a wuzl ɗəre andza pat. Sik ŋgay hay andza ɗərneh i ako. 2Ɗerewel wawa eye mə həlay ŋgay, mahəndəka eye. A pa na sik i həlay i mənday ŋgay ka gər i bəlay. Sik i həlay i gula na, a pa na, ka dala. 3A wuda ta magala. Mawude ŋgay niye na, a ləv andza maŋgərəze i zɨl. A wuda andza niye na, na tsəne maləve i mbəlom madzəga tasəla hərwi mambəɗaw faya. 4Na tsəne maləve i mbəlom niye na, haɓe a seŋ məwetse wu nakə a tsik aye. Ane tuk na, na tsəne mətsike me mekeleŋ eye mə mbəlom, ndoweye a gwaɗ: «Kâ watsa wu nakə maləve i mbəlom a tsik aye bay. Bazlam neheye na, ndəray mâ sər bay.» 5Gawla i Mbəlom niye a pa na sik ŋgay nəte ka gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala aye na, a zla həlay i mənday a mbəlom, 6a mbaɗa ta məzele i Mbəlom, hərwi Mbəlom na, ma ndziye ka tor eye, kə ge magərmbəlom tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye, kə ge məndzibəra tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye, kə ge bəlay tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye. Gawla i Mbəlom niye a mbaɗa na, a gwaɗ: «Wu nakay ma giye bo kwayaŋŋa anəke.» 7A gwaɗ sa: «Aza gawla i Mbəlom matasəla eye kə fa tolom ŋgay na, Mbəlom ma ndəviye ha wu ŋgay neheye maŋgaha eye, ma giye andza nakə a tsikatay a ndo i məsler neheye ta ɗa ha bazlam ŋgay aye.» 8Ndo nakə a tsikeŋew me mə mbəlom aye, a gweɗeŋew sa: «Do, zla ɗerewel niye mahəndəka eye mə həlay i gawla i Mbəlom nakə malətsa eye, sik ŋgay nəte ka gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala aye.» 9Na ye ka təv i gawla i Mbəlom niye, na həndzəɗ naha ka təv ŋgay, na gwaɗay: «Vəleŋ ɗerewel wawa eye niye.» A gweɗeŋ: «Zla, həpəɗ. Ka həpəɗiye na, ma tsəhəniye fakaya mə bazlam andza wum. Ane tuk na, ka səɗaka na a huɗ na, ma təriye sərekeke.» 10Tsa na, na zla ɗerewel niye mə həlay i gawla i Mbəlom aye, na həpəɗ. A tsəhən mə bazlam ga andza wum. Na səɗaka na a huɗ na, a təra ŋgway sərekeke. 11Tsa na, tə gweɗeŋ sa: «Ka ɗiye ha bazlam i Mbəlom nakə ma tsikiye ka slala wal wal aye, ka gəma hay, ka bəy tay hay aye. Kwa neheye tə tsik bazlam i gəma hay wal wal aye, ka diye ka ɗatay ha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\