Məsine i Yuhana 11

1Ma dəba eye na, tə vəleŋ sakwal andza wu mələve wu nakə tə ləvawa ha aye. Tsa na, tə gweɗeŋ: «Lətse, do ta ləva na gay i məvəlay wu a Mbəlom ta təv məvəlay wu a Mbəlom. Pasla tay ha ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom mə ɗəma aye. 2Ane tuk na, kâ ləva na dalabəra eye nakə ma bəra aye bay, gər ha andza niye hərwi Mbəlom ka mbərəm məvəlatay ha a ndo neheye tə sər na bay aye. Ta mbəzliye ha gəma niye tsəɗaŋŋa, gay i Mbəlom mə ɗəma aye ma kiye kuro kuro faɗ gər eye sulo. 3Na sləriye tay ha ndo neheye sulo ta tsikiye ka neŋ aye. Ta piye ka bo petekeɗ i mətuwe mədahaŋ, ta diye ta ɗiye ha bazlam a həlay niye. Andza məgweɗe na, ta ɗiye ha məhəne gwezem temerre sulo tə kuro kuro məkwa.» 4Nəteye na, dərizl i gərɗaf ha sulo, tə zalatay olive, lalam hay sulo dərmak. Nəteye kame i Bəy Maduweŋ nakə faya ma ləviye məndzibəra aye. 5Taɗə ndo məne ɗəre tay hay a satay məgatay wu ŋgwalak eye bay aye na, ako ma ndohwaweye abəra mə bazlam tay, ma bəbazliye tay ha ndo məne ɗəre tay niye hay. Ndo məne ɗəre tay hay ta mət na, andza niye, tsəveɗ andaya mətəme bay. 6Ahəl nakə faya ta ɗiye ha bazlam ga aye, ta sliye faya mətsikay me a yam: «Kâ pa bay» hus a pat nakə ta ndəv ha aye. Ta sliye faya mətsikay me a yam hərwi ada mâ təra bambaz. Ta sliye faya məvəlatay ɗəretsətseh a ndo i məndzibəra hay wal wal andza nakə a satay aye. 7Ane tuk na, ahəl nakə aza ta ndəv ha mətsike bazlam i Mbəlom aye na, wu i pesl eye andaya ma tsalaweye fataya ma bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye, ma giye fataya vəram. Ma sliye fataya, ada ma kəɗiye tay ha. 8Mədahaŋ tay na, ndəray ma liye bay. Ta ndziye ka dala barbarra eye, ma wuzlahgəma bagwar eye nakə tə kəɗ mə ɗəma Bəy Maduweŋ tay aye. Məzele i gəma niye hay na, Sodom ta Ezipt. 9Mədahaŋ tay na, ndo hay ka məndzibəra ma gwala hay wal wal ta deyeweye, kwa slala ka waray ka waray aye, kwa ndo neheye tə tsik bazlam i gəma waray waray aye, kwa gəma hay, ta zəbiye ka mədahaŋ tay məhəne mahkar tə məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la tay ha bay. 10Ma deyeteye a gər a ndo i məndzibəra hay haladzay hərwi ta kəɗ tay ha ndo neheye sulo aye. Ta giye magurlom, ta vəliye a bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye hərwi ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye sulo aye ta gatay ɗəretsətseh a ndo i məndzibəra hay haladzay tə bazlam i Mbəlom nakə faya ta ɗiye ha aye. 11Ahəl nakə məhəne mahkar ta məzaw a ye abəra mə ɗəma na, Mbəlom a vəzl məsəfəre ŋgay a ndo neheye sulo aye hərwi ada tâ huta sifa. Mbəlom a vəzl a ɗəma məsəfəre ŋgay na, tə lətse ka mbəlom. Ndo neheye tebiye tə ŋgatatay aye na, ta dzədzar haladzay. 12Tsa na, ndo neheye sulo aye tə tsənew mətsike me bagwar eye mə mbəlom, a gwaɗatay: «Tsalumaw kanaŋ a gəma.» Tsa na, pazlay a ŋgaha tay ha, tə tsal a mbəlom, ndo məne ɗəre tay hay faya ta zəbiye fataya. 13Kwayaŋŋa a həlay niye dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Gəma a ŋgəna kuro, nəte ŋgay eye a mbəzl hele hele. Ndo hay gwezem tasəla ta mət hərwi dala nakə a ɓəl aye. Siye i ndo neheye nəteye ta mət təbey aye na, ta dzədzar haladzay, ta zambaɗay a Mbəlom nakə mə mbəlom aye. 14Andza niye, ɗəretsətseh masulo eye ki ye abəra mə ɗəma. Ɗəretsətseh mamahkar eye ma deyeweye. 15Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom matasəla eye a fa tolom ŋgay. Mətsike me bagwar eye hay ta ləvaw mə mbəlom, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ kway Mbəlom ta Kəriste ŋgay ta pa mələve i bəy tay ka məndzibəra. Mbəlom ma ləviye ka tor eye.» 16A ndəv ha mətsike me na, madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ mandza eye ka təv məndze i bəy kame i Mbəlom aye tə dəkw gurmets kame i Mbəlom, tə ɗəslay ha gər. 17Tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ Mbəlom bagwar eye, nəkar andaya anəke ada nəkar andaya ahəl niye. Nəmaa gaka sɨsœ hərwi gədaŋ yak, hərwi ka həl ka pa wu hay tebiye a həlay yak, ka ɗa ha nəkar na, bəy. 18Siye i slala i ndo neheye ta təra ndo yak hay bay aye na, ta ge mevel ka nəkar haladzay. Anəke na, həlay eye kə slaw nəkar ka giye fataya mevel. Həlay i məge sariya ka mədahaŋ hay kə slaw. Həlay nakə ka vəlateye wu i merəɓe a ndo i məsler yak neheye faya ta ɗa ha bazlam yak aye. Ka vəlateye wu i merəɓe tay a ndo yak hay tebiye, kwa a ndo neheye makətsa bo eye, kwa a ndo neheye bagwar eye, ka vəlateye a ndo neheye faya ta rəhakeye ha gər eye tebiye. Ndo neheye faya ta nasiye ha məndzibəra aye na, ka bəbazliye tay ha hele hele.» 19A ndəv ha mətsike na, gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom a həndək mə mbəlom tuwaŋ. Zlaŋgatsa nakə ɗerewel i məɓere dzam mə ɗəma aye na, andaya mə gay eye niye. Anəke na, kwa way kə ŋgatay. Mawutseɗe hay ta wutseɗe wutsiɗ wutsiɗ. Maləve i mbəlom ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada ndzalala hay ta kutsaw haladzay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\