Məsine i Yuhana 12

1Ma dəba eye na, wuye a mbəzlaw mə mbəlom, a ge masuwayaŋ. Na ŋgatay a ŋgwas eye andaya, petekeɗ ŋgay nakə ka bo aye na, pat. Kiye mə huɗ i sik ŋgay. Petekeɗ nakə a ɓar a gər aye na, wurzla hay kuro gər eye sulo, petekeɗ ŋgay niye a ɓar a gər aye na, andza dzagwa i bəy. 2Ŋgwas eye niye na, ta wawa mə huɗ, faya ma wiye ada neŋgeye faya ma ndalamiye ha. Neŋgeye faya ma wudiye ka bo hərwi a wur faya. 3Wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ haladzay, a mbəzlaw abəra mə mbəlom sa. Wu niye na, bagwar eye a zəba ndozza andza ako, a ndzəkit bo gədam. Gər ŋgay hay tasəla, hərikke hərikke tə dzagwa i bəy hay tasəla. Dəram hay andaya faya kuro. 4Wurzla neheye ka magərmbəlom aye, a ŋgəna ha təv mahkar. A zla diye nəte, a ŋgwaɗ tay ha ta hutel ŋgay ada a kutsa tay ahaya ka dala. A lətse ka təv i ŋgwas niye faya ma wiye wawa aye, kə wa na, ma zliye wawa niye ma həpəɗiye. 5Ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. Ma təriye bəy nakə ta gədaŋ eye ma ləviye gəma hay wal wal aye tebiye. A wa na wawa niye na, tə zla na kwayaŋŋa tə hway ha ka təv i Mbəlom ada kame i təv məndze i bəy ŋgay. 6Ane tuk na, ŋgwas niye a hway a kəsaf a təv nakə Mbəlom a ləvay ha bo aye. Mbəlom ma geye gər mə ɗəma. Ma ndziye məhəne gwezem ta temerre sulo tə kuro kuro məkwa. 7Tsa na, tə ge vəram mə mbəlom. Misel, gawla i Mbəlom, ta gawla ŋgay hay tə ge vəram ta gədam. Gədam ta gawla ŋgay hay tə ge vəram ta nəteye dərmak. 8Ane tuk na, Misel ta gawla ŋgay hay tə sla fataya, ta həhar tay ha. Ta vəlatay tsəveɗ məndze mə mbəlom sa bay. 9Tə kala ahaya gədam niye bagwar eye a bəra. Neŋgeye na, guram i dədœ nakə ahəl niye a vawatay gər a ndo i məndzibəra hay aye. Tə zalay na, bəy i məsəfəre neheye lele bay aye. Məzele ŋgay mekeleŋ eye na, Fakalaw. Tə kala ahaya abəra mə mbəlom ka dala ta gawla ŋgay hay tebiye. 10Ma dəba eye na, na tsənew mətsike me a ləvaw mə mbəlom, a gwaɗ: «Anəke na, Mbəlom kə təma may ha. A ɗa ha na, neŋgeye a ze wu hay tebiye, bəy na, neŋgeye. Anəke na, ka ŋgatakway a Kəriste ŋgay ka bəz ha gədaŋ ŋgay hərwi ta kala ahaya ndo nakə a həlawatay na sik a malamar kway hay aye. A həlawa fataya me ka təv i Mbəlom ta həvaɗ ta həpat, pat pat. 11Ane tuk na, nəteye na, ta sla faya. Tə sla faya na, hərwi Wawa i təɓaŋ a mbəɗa tay ahaya tə bambaz ŋgay. Tə sla faya sa na, hərwi bazlam i Mbəlom nakə tə ɗatay ha a ndo hay aye. Tə vəl ha məsəfəre tay na, andza niye. 12Hərwi niye məŋgwese mâ ge andaya mə mbəlom ada ta nəkurom neheye hay mə ɗəma aye, ŋgwasum tuk. Nəkurom dala ta bəlay mata hute ɗəretsətseh na, nəkurom hərwi Fakalaw kə mbəzla naha ka təv kurom, ɗərev a ndalay haladzay. Hərwi a sər ha məndze ŋgay na, a zəkayaw tsekweŋ.» 13Gədam niye bagwar eye a zəba ɗəre ta kala ahaya mə mbəlom na, a pa bo ka mahəhere ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. 14Ane tuk na, tə pay gwezleviyek sulo andza i matsəv hərwi ada mâ tsəv ha a kəsaf a təv nakə Mbəlom a ləvay ha bo aye. Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə ɗəma məve mahkar tə məzaw. Ma ndziye na, ma təv nakə gədam ma sliye məgəse na bay aye. 15Gədam niye a vənahaw yam abəra mə huɗ haladzay andza dəlov, hərwi ada yam mâ pay bəzay a ŋgwas niye ada mâ zla na. 16Ane tuk na, dala ka dzəna na ŋgwas niye. A ta ka bo bəra tsəɗək. Tsa na, a sa dəlov niye faya ma ndohwaweye abəra mə bazlam i gədam aye. 17Gədam a ŋgatay andza niye na, ɗərev a ndalay ka ŋgwas niye haladzay. A mbəɗa gər a dəba, a ye a ge vəram ta wawa i ŋgwas niye hay. Wawa niye hay na, ndo neheye faya ta rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye ada faya ta ɗiye ha bazlam i Yesu aye. 18Gədam niye a ye, a ndza ka me i bəlay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\