Məsine i Yuhana 15

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ mə mbəlom. A geŋ hərɓaɓəkka. Na ŋgatay a gawla i Mbəlom hay tasəla, kwa way ɗəretsətseh nəte nəte mə həlay tay. Neheye na, maduk i duk i ɗəretsətseh hay hərwi ta ndəviye ha na, mevel i Mbəlom. 2Tsa na, na ŋgatay a wu eye andza bəlay a wuzl ɗəre andza malam, ako mə ɗəma dərmak. Na ŋgatatay a ndo neheye tə sla ka wu i pesl niye aye ada nəteye ta ɗəslay ha gər a kule ŋgay təbey aye. Nəteye ta kərah matəme ŋgoɗgor i məpesle wu i məzele ŋgay nakə tə zalay məpesle wu aye. Nəteye malətsa eye ka me i bəlay niye a dəv andza malam aye. Nəteye na, ta gandzaval neheye Mbəlom a vəlatay aye mə həlay. 3Nəteye faya ta giye dəmes andza i Musa ndo i məsler i Mbəlom nakə a gawa ahəl niye aye ta dəmes i Wawa i təɓaŋ. Tə gwaɗawa: «Bəy Maduweŋ Mbəlom, nəkar gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye, məsler yak na, bagwar eye ada lele haladzay. Nəkar Bəy i gəma hay tebiye, wu neheye faya ka giye na, mənese kwa tsekweŋ andaya mə ɗəma bay ada nəkar na, ndo i deɗek. 4Ndo hay tebiye ta dzədzaraka, Bəy Maduweŋ. Ndəray ma kərahiye mazambaɗaka bay. Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na, nəkar nəte ŋgweŋ. Ndo i gəma hay wal wal ta deyeweye kame yak ta ɗəslakeye ha gər hərwi ndo hay tebiye ta ŋgatay a wu nakə faya ka giye na, mənese kwa tsekweŋ mə ɗəma bay.» 5Ma dəba eye, na zəba ɗəre na, na ŋgatay naha a madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom mə mbəlom mahəndəka eye tuwaŋŋa, gay nakə ta kərew tə petekeɗ, ndo hay ta Mbəlom tə dzawa gər a ɗəma aye andaya mə ɗəma. 6Na ŋgatatay naha a gawla i Mbəlom hay tasəla kwa way tə ɗəretsətseh nəte nəte mə həlay tay tə ndohwaw abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ka bo tay na, petekeɗ lele eye a dəv herre niye. Nəteye na, maɓara bo eye mə ɗərev ta gura. 7Wu nəte mə walaŋ i wu neheye faɗ ta məsəfəre aye na, a ye naha a vəlatay gəse neheye tə vəɗ ta gura aye a gawla i Mbəlom neheye tasəla aye, kwa way nəte nəte. Gəse neheye tasəla aye maraha eye ta mevel i Mbəlom nakə ma ndziye ka tor eye aye. 8Geŋgis a tsalaw, a rah a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Geŋgis niye a yaw na, hərwi məzlaɓ i Mbəlom ada hərwi ŋgay. Ndəray kwa nəte kə sla faya məfələkwe a gay bay hus ɗəretsətseh neheye tasəla mə həlay i gawla i Mbəlom hay aye ta ndəviye təday.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\