Məsine i Yuhana 16

1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a tsənew abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye ŋgəlakəka ta magala, a gwaɗatay a gawla i Mbəlom hay tasəla: «Dum naha kutsum ha mevel i Mbəlom neheye maraha eye ma gəse ka məndzibəra aye. Kutsum ha na, tasəla tebiye.» 2Tsa na, makurre a ye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye ka məndzibəra. A kuts ka dala kwayaŋŋa na, mbəlak neheye lele bay wene wene aye ada a wur haladzay aye a zəba ka ndo neheye ŋgoɗgor i wu i pesl andaya fataya ada tə ɗəslaway ha gər a kule aye. 3Gawla i Mbəlom masulo eye a ye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye a bəlay. Yam niye a təra andza bambaz i mədahaŋ. Wu neheye ma yam niye aye tə mət tebiye. 4Gawla i Mbəlom mamahkar eye a ye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye a dəlov ada a bəɗiyem hay. Ta təra bambaz dərmak. 5Na tsəne, gawla i Mbəlom nakə a tsəpawa yam aye, a zambaɗay a Mbəlom, a gwaɗ: «Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ. Nəkar andaya anəke ada ahəl niye nəkar andaya huya. Ka ge na sariya nakay na, ta tsəveɗ eye. 6Ndo neheye ta kəɗ ndo məɗe ha bazlam yak hay ada ta ndo yak hay. Ka vəlatay bambaz hərwi ada tâ sa andza nakə a ye ka bo aye.» 7Tsa na, na tsəne mətsike me a tsənew abəra ma təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye, a gwaɗ: «Ayaw deɗek Bəy Maduweŋ, nəkar na, Mbəlom gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye, nəkar na, ndo i deɗek. Ka giye sariya a ndo hay na, huya ta tsəveɗ eye.» 8Mafaɗ i gawla i Mbəlom a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye ka pat. Tsa na, a vəlay gədaŋ a pat ka məwure haladzay andza ako hərwi ada mâ fəka ndo hay. 9Ane tuk na, ahəl nakə pat niye a fəka tay aye na, ta gər ha mezeleme tay bay. Ta kəma mazambaɗay a Mbəlom bay. Tə tsalay ka gər ɗuh hərwi maa sləraw fataya ɗəretsətseh niye hay na, neŋgeye. 10Gawla i Mbəlom mazlam eye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay ka təv i bəy i wu i pesl niye. Ləvoŋ tekəɗəgəm a ge ma təv mələve bəy ŋgay. Ndo hay faya ta həpəɗiye zler haladzay hərwi faya ta siye ɗəretsətseh. 11Ane tuk na, ta gər ha mezeleme tay bay. Wu tay neheye lele bay tə gawa aye na, ta gər ha mezeleme bay. Nəteye faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom nakə neŋgeye mə mbəlom aye hərwi mbəlak tay ada hərwi ɗəretsətseh tay nakə faya ta siye aye. 12Ma dəba eye gawla i Mbəlom maməkwa eye a ye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye a magayam bagwar eye nakə tə zalay Efrat aye. Yam i magayam niye a sakwa hərwi ada bəy neheye ta deyeweye abəra mə bəzay ta hutiye tsəveɗ mətese mata ge vəram. 13Tsa na, na ŋgatay a məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay hay aye mahkar. Nəteye na, andza makomboɗok hay. Neŋgeɗ na, a ndohwaw abəra mə bazlam i gədam, neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə bazlam i wu i pesl, neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə bazlam i ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye. 14Məsəfəre neheye ti yaw na, abəra mə fakalaw, tə gawa masuwayaŋ. Tə yawa a gay i bəy i məndzibəra hay tebiye, tə hayawa tay gər hərwi məge vəram ka Mbəlom gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye pat nakə ma bəziye ha gədaŋ ŋgay aye. 15Yesu a gwaɗ: «Gum metsehe bəna, na diye naha na, andza məkal, ka sərumeye ka bo bay. Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə mandza eye tə petekeɗ ŋgay ka bo aye. Neŋgeye mandza eye tsezlezleŋŋe hərwi ada ahəl nakə na diye naha neŋgeye ze petekeɗ bay ada horoy mâ gay kame i ndo hay bay.» 16Məsəfəre neheye mahkar aye, tə hayatay gər a bəy hay na, a təv eye andaya Yahuda hay tə zalay Harmagedoŋ. 17Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom matasəla eye a kuts wu nakə ma gəse ŋgay aye a magərmbəlom. Mətsike me a tsənew abəra ka təv mələve i bəy Mbəlom mə gay ŋgay məvəlay wu, a gwaɗ: «Ka ndəv.» 18Kwayaŋŋa mawutseɗe i Mbəlom a wutseɗe, mbəlom a ləv ŋgwezləts. Dala a ɓəl dzekiɓ dzekiɓ. Kwa ahəl nakə a ge ndo hay aye na, dala kə ɓəl ɗaɗa andza niye bay, a ze ha siye tebiye. 19Dala a ta ka bo bəra ndzaɗəɗa, gəma bagwar eye a ŋgəna mahkar ada siye i gəma neheye ka məndzibəra aye tebiye ta mbəzl dərmak. Babilon gəma bagwar eye a mayaw a gər a Mbəlom na, andza niye. A vəlay wu məse nakə a tsəhən bay aye ada a gwaɗay: «Sa, ndəv ha abəra mə ɗəma.» 20Dala neheye malawara eye ta yam aye tə dze a huɗ i yam tebiye ada mahəmba zəbol eye ta mbəzl bərəm bərəm. 21Ndzalala bagwar eye hay haɓəlagəmgəm, tə mba haladzay tə kutsaw mə mbəlom ka ndo hay. Ndo hay tə tsalay ka gər a Mbəlom hərwi faya ta siye ɗəretsətseh ta ndzalala. Ɗəretsətseh niye na, lele bay wene wene aye, a ze ha siye tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\