Məsine i Yuhana 19

1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a tsənew mə mbəlom andza ndo hay haladzay ta tsikiye me. Tə gwaɗ: «Haleluya! Zambaɗumay a Mbəlom. Maa təma tay ha ndo hay na, neŋgeye. Neŋgeye məzlaɓ eye, neŋgeye gədaŋ eye a ze kwa mey. 2Neŋgeye na, ndo i deɗek, a ge sariya ŋgay a ndo hay na, ta deɗek. Kə gəs na maya i ŋgwas neheye tə gawa madama aye. Ŋgwas niye na, kə nas tay ha ndo hay ka məndzibəra tebiye tə wu neheye lele bay aye. Mbəlom kə vəlay ɗəretsətseh a ŋgwas niye hərwi nakə a kəɗ ndo i məsler ŋgay hay aye.» 3Ma dəba eye, tə ma faya sa, tə gwaɗ: «Zambaɗumay a Mbəlom. Geŋgis nakə a tsalaw abəra ma gəma niye aye na, ma ndəviye bay, ma tsalaweye huya andza niye.» 4Tsa na, madugula hay kuro kuro sulo gər eye faɗ ada wu neheye faɗ aye ta dəkw gurmets kame i təv məndze niye Mbəlom mandza eye faya aye ada tə ɗəslay ha gər, tə gwaɗ: «Haleluya! Nəkar Mbəlom bagwar eye.» 5Na tsəne mətsike me a tsənew abəra ma təv məndze i bəy eye, a gwaɗ: «Zambaɗumay a Mbəlom kway, nəkurom ndo məge məsler ŋgay hay, nəkurom neheye ka rəhumay ha gər ta deɗek, kwa wawa hay kwa bagwar hay.» 6Na tsəne mətsike me neŋgeɗ a tsənew sa andza ndo hay haladzay mbərzəzza faya ta tsikiye me. A tsənew sa na, andza mazaw bagwar eye nakə a vaw ka mahəmba aye. A tsənew andza maləve i mbəlom bagwar eye dərmak. Neŋ faya na piye faya zləm na, mətsike me niye a gwaɗ: «Nəkar Mbəlom bagwar eye hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom kway na, gədaŋ eye. Maa ləva wu hay tebiye na, neŋgeye. 7Ŋgwasakwa, ɗərev kway mâ ge laŋlaŋ lele. Zambaɗakway hərwi həlay eye kə slaw. Wawa i təɓaŋ ma zliye dahəlay. Dahəlay maləva bo eye tsɨy, faya ma həbiye. 8Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo petekeɗ nakə tsəɗaŋŋa, ndəluɓ kwa tsekweŋ andaya faya bay aye, ada nakə a dəv haladzay pəzləɗ pəzləɗ aye. Ŋgwalak ŋgwalak i petekeɗ niye a ɗa ha na, wu neheye ŋgwalak eye ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə ge aye.» 9Tsa na, gawla i Mbəlom eye andaya a gweɗeŋ: «Watsa a ɗerewel na, məŋgwese ma ndziye ka ndo neheye tə zalatay a magurlom i məzle dahəlay i Wawa i təɓaŋ aye.» Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa na: «Bazlam neheye anaŋ aye na, deɗek. A yaw na, abəra mə bazlam i Mbəlom.» 10Na tsəne andza niye na, na dəkw gurmets kame ŋgay hərwi məɗəslay ha gər, ane tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye bay. Neŋ dərmak na, ndo i məsler i Mbəlom andza nəkar ada andza malamar yak neheye tə pa mədzal gər tay ka bazlam i Yesu nakə a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuh na, a Mbəlom.» Maa vəlatay gədaŋ a ndo i maslaŋ i Mbəlom na, bazlam nakay. 11Ma dəba eye na, na ŋgatay magərmbəlom mahəndəka eye tuwaŋŋa. Pəles herre eye malətsa eye mə ɗəma ada ndoweye andaya mandza eye faya tuŋŋa, tə zalay na, ndo i deɗek ada ndo nakə a ge wu ta tsəveɗ aye. Ma giye sariya ada ma giye vəram ta deɗek. 12Ɗəre ŋgay a dəv andza ɗərneh i ako. Kə pa dzagwa i bəy a gər haladzay. Ta watsa faya məzele. Ndəray a sər məzele niye bay, maa sər na, neŋgeye nəte. 13Kələmedze ŋgay nakə ka bo aye na, bambaz faya haladzay. Məzele ŋgay na, bazlam i Mbəlom. 14Slala i sidzew hay wal wal mə mbəlom tə pay bəzay. Nəteye mandza eye ka pəles herre eye hay. Petekeɗ tay hay ka bo na, herre kwa tsekweŋ ndəluɓ faya bay dərmak. 15Maslalam matasla eye hepepe, a yaw abəra mə bazlam ŋgay. Ta maslalam niye na, ma həhariye tay ha ndo neheye ta təma bazlam ŋgay bay aye. Ma təriye bəy ta gədaŋ eye ka gər tay. Ma mbərasliye tay ha mbərasl mbərasl andza hohway neheye ta mbəraslawa tay ha hərwi maɗɨtsaw abəra mə ɗəma yam aye. A ɗa ha niye na, mevel i Mbəlom bagwar eye. 16Ta watsa məzele ŋgay ka petekeɗ ŋgay ada ka gwas ŋgay. Tə watsa na, tə gwaɗ: «Neŋgeye na, bəy ka gər i bəy hay tebiye. Bəy Maduweŋ ka gər i bəy maduweŋ hay tebiye.» 17Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ malətsa eye ka pat. A wuda ta magala, a zalatay a ɗiyeŋ neheye faya ta tsəviye ta magərmbəlom aye, a gwaɗatay: «Hayum gər, dumara ndayum bagwar i magurlom nakə Mbəlom a da aye. 18Dumara həpəɗum slo i mədahaŋ i bəy hay, həpəɗum slo i mədahaŋ i sidzew hay tə slo i bəy tay hay. Həpəɗum slo i pəles hay tə slo i ndo neheye tə tsalawa faya aye ada tə slo i ndo hay tebiye, kwa slo i beke hay, kwa i ndo neheye nəteye beke hay bay aye, kwa i bagwar hay, kwa i wawa hay.» 19Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl niye ada ta bəy i məndzibəra hay. Sidzew tay hay tə haya gər hərwi məge vəram ta ndo nakə a tsal ka pəles herre eye ada ta sidzew ŋgay hay. 20Ahəl nakə ta dazlay a vəram aye na, ndo niye tə sidzew ŋgay hay tə gəs na wu i pesl ta ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom, azlakwa neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bay aye. Maa ge masuwayaŋ kame i wu i pesl na, neŋgeye. Andza niye, a vatay gər a ndo hay ka matəme ka bo tay ŋgoɗgor i wu i pesl ada ka məɗəslay ha gər a kule nakə a ge aye. Ahəl nakə tə gəs wu i pesl ta ndo niye a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye na, tə kuts tay ha a dəlov i ako tə ɗəre. Ako niye a təma na, andza dəlov a təma andza gufa i wur i kuɗamasara. 21Sidzew i wu i pesl hay na, ndo niye tə pəles aye a kəɗ tay ha ta maslalam nakə a yawaw abəra mə bazlam ŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw tə nda mədahaŋ tay, tə rah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\