Məsine i Yuhana 22

1Ma dəba aye na, gawla i Mbəlom niye a ɗeŋ ka magayam wuray yam mə ɗəma. Yam eye niye na, ma vəliye sifa a ndo hay. A wuzl ɗəre andza malam ada a yaw na, abəra ka təv məndze i bəy i Mbəlom ta Wawa i təɓaŋ. 2A va ma wuzlah i tsəveɗ i gəma niye. Ka tsakay i yam niye na, dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye kə ndzohwaw. A ndzohwaw na, diye sulo sulo. Ka məve nəte na, a wa sik kuro gər eye sulo. Ka kiye na, a wa sik nəte. Slambah eye hay na, sidem. Ma mbəliye tay ha slala i ndo hay wal wal tebiye. 3Wu neheye Mbəlom a vəlawatay mezeleme aye na, ma giye andaya ma gəma niye bay. Mata ge andaya ma gəma niye na, təv məndze i bəy i Mbəlom ta Wawa i təɓaŋ. Ndo ŋgay hay ta ɗəsleye ha gər. 4Nəteye na, ta ŋgateye a ɗəre ŋgay, ta watsiye məzele ŋgay ka daʼar tay. 5Həvaɗ ma giye andaya sa bay, lalam hay tə pat ta təriye kəriye hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom bo ŋgay eye ma dəvateye dzaydzay. Ada nəteye na, ta ndziye ma bəy ka tor eye. 6Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a gweɗeŋ: «Bazlam neheye na, deɗek, maraw me andaya kwa tsekweŋ mə ɗəma bay. Bəy Maduweŋ Mbəlom a vəlatay Məsəfəre ŋgay a ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay hərwi ada tâ ɗa ha bazlam ŋgay. A sləraw gawla ŋgay hərwi ada mâ yaw mâ ɗatay ha a ndo i məsler ŋgay hay wu nakə mazlambar ma deyeweye kame aye.» 7Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlambar na miye naha bəse. Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo neheye faya ta rəhay ha gər a wu nakə mə ɗerewel nakay aye hərwi a yaw na, abəra ma Məsəfəre i Mbəlom.» 8Neŋ Yuhana, na tsəne wu neheye tə zləm ga, na ŋgatatay tə ɗəre ga. Ahəl nakə na tsəne aye ada na ŋgatatay aye na, na kal ha bo kame i gawla i Mbəlom nakə a bəzeŋ ha aye hərwi məɗəslay ha gər. 9Ane tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye bay. Neŋ na, ndo i məsler i Mbəlom andza nəkar ada andza malamar yak neheye nəteye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye ada andza siye i ndo neheye faya ta rəhay ha gər a bazlam neheye mə ɗerewel nakay aye. Kâ ɗəslay ha gər na, a Mbəlom.» 10A gweɗeŋ sa: «Mbəlom kə ɗa ha wu nakə ka watsa a ɗerewel nakay aye. Ka ŋgaha na bazlam neheye bay, ɗatay ha a ndo hay hərwi wu neheye ta giye bo na, bəse. 11Neŋ faya na gwaɗateye a ndo neheye ta wuɗa wu nakə lele bay aye. Taɗə a sakum məge mənese na, dum ha kame kame andza niye huya. A nəkurom neheye ɗərev kurom manasa eye, taɗə a sakum matəre andza niye na, dum ha kame kame andza niye huya. Ndo nakə faya ma giye wu nakə a say a Mbəlom aye na, mâ ge lele huya. Ndo nakə faya ma pay bəzay a Mbəlom aye na, mâ pay bəzay a Mbəlom andza niye huya.» 12Ma dəba aye na, Yesu a gweɗeŋ sa: «Tsəne, na miye naha bəse. Na həliye naha wu hay ka həlay hərwi ada nâ vəl kwa a way merəɓe i məsler ŋgay. 13Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ gwa. Neŋ makurre i wu hay tebiye ada neŋ mandəve i wu hay tebiye 14«Məŋgwese ma ndziye ka ndo neheye ta bariye petekeɗ tay hay tsəɗaŋŋa eye. Nəteye ta hutiye tsəveɗ məfələkwe a gəma niye. Nəteye na, ta hutiye tsəveɗ mənde hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye. 15Ndo neheye ta təra andza kəra aye ada madaŋ hay ta ndo neheye tə gawa mezeleme aye, nəteye na, ta ndziye ma bəra. Ndo məkəɗe gər i ndo hay dərmak ada ta ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a kule aye, ndo neheye tə vəlaway ha bo tay a maraw me aye, nəteye tebiye ta ndziye ma bəra, ta fələkwiye ɗaɗa a gəma niye bay. 16«Neŋ Yesu, na slər naha gawla i Mbəlom ga na, hərwi ada mâ ye, mâ ɗakum ha wu neheye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye wal wal təv tasəla aye. Neŋ na, ndo nakə faya ka həbumeye ma deyeweye abəra ma gwala i Davit aye. Neŋ na, bamta i ɗəre mətseɗe nakə a dəvawa ta mekedœ aye.» 17Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta dahəlay, tə gwaɗ: «Dara.» Nəkurom neheye faya ka tsənumeye wu neheye, gwaɗum: «Dara.» Nəkurom neheye yam a gakum aye, dumara sum yam nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye. Ta vəliye kəriye a ndo neheye a satay məse aye. 18Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf a ndo neheye faya ta tsəniye wu neheye mə ɗerewel nakay aye. Taɗə ndoweye ka səkah ha wu ka bazlam neheye mə ɗerewel nakay aye na, Mbəlom ma səkaheye ha ɗəretsətseh nakə ka dzaŋgum mə ɗerewel nakay aye. 19Taɗə ndoweye kə zla wu abəra mə bazlam i Mbəlom na, Mbəlom ma həliye hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye abəra ka bəmalə ŋgay. Ma hutiye təv ma gəma i Mbəlom bay. Ɓa ɗerewel nakay kə tsik ka hohway ta gəma niye tsɨy. 20Yesu a gwaɗ ka wu neheye tebiye na, deɗek aye, ma gwaɗiye: «Ayaw, na miye naha bəse.» Ayaw Bəy Maduweŋ ga Yesu, dara. 21Yesu Bəy Maduweŋ kway mâ pa fakuma ŋgama tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\