Məsine i Yuhana 3

1Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i Sardes aye. «Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom tasəla mə həlay ŋgay aye ada wurzla hay tasəla mə həlay ŋgay aye dərmak. Na sər wu nakə faya ka giye aye. Ndo hay faya ta ɗəslakumeye ha gər tə gwaɗ ka hutum sifa, azlakwa ɗuh nəkar andza maməta eye. 2«Pəɗekum, gum gədaŋ bəna ka mətumeye tsaɗək tsaɗək hərwi na zəba faya məsler kurom ka ɗəre i Mbəlom na, tsəɗaŋŋa zuk bay. 3Dzalum na, ka wu nakə ka tsənum ahəl niye aye ada ka təmum bazlam i Mbəlom na, ma kəkay aye ada mbəɗum ha mede kurom. Niye na, pum na a ɗərev kurom. Taɗə ka pəɗekum bay na, sərum ha na diye naha ka təv kurom. Ane tuk na, na diye naha a həlay waray na, ka sərumeye ha bay. Na diye naha andza məkal. 4«Ane tuk na, ndo siye hay andaya mə walaŋ kurom ma gəma i Sardes, nəteye ta ge ndəluɓ ka petekeɗ tay təbey. Nəteye na, tə yeŋ a gər lele. Ta piye petekeɗ herre eye ka bo ada nəmaa diye ka bo dziye. 5«Andza niye, na kalateye ka bo petekeɗ herre eye a ndo neheye tə səmay naha tə ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye. Ta watsa məzele tay a ɗerewel nakə tə watsa a ɗəma məzele i ndo neheye ta huta sifa aye. Ɗaɗa na mbatiye ha məzele tay abəra mə ɗerewel nakay bay. Na ɗiye tay ha kame i Bəba ga Mbəlom ada kame i gawla ŋgay hay, nəteye i ga hay. 6«Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye.» 7Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Filadelfi aye. «Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada neŋgeye na, a raw me təbey. Kəle i bəy Davit na, mə həlay ŋgay. Taɗə ka həndək abəra ma məgeɗ na, ndəray andaya ma sliye faya madərəzl na bay. Taɗə ka dərəzl na məgeɗ na, ndəray ma sliye faya mahəndəke na bay. 8«Na sər wu nakə faya ka gumeye aye. Na sər ha gədaŋ kurom na, tsekweŋ tsa, ada azlakwa ka gum wu nakə a yeŋ a gər aye haɓe bəɗaw? Ka rəhumay ha gər a bazlam ga, ka gwaɗum nəkurom na, ndo ga hay. Na həndək abəra ma məgeɗ hərwi kurom, ndəray ma sliye faya madərəzle na bay. 9Tsənum, anaŋ wu nakə na giye ta ndo neheye nəteye ndo i Fakalaw hay aye. Faya ta tsikiye tə bazlam, tə gwaɗ nəteye Yahuda hay, ane tuk na, nəteye Yahuda hay bay, ta raw me ɗekɗek tsa. Na gateye kutoŋ, tâ yaw tâ dəkwakum gurmets. Ta səriye ha na, na wuɗa kurom. 10Nəkurom na, ka səmumay naha a bazlam ga andza nakə na tsikakum səmumay naha aye. Hərwi niye, neŋ na tsəpiye kurom hərwi ada kâ yum a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh nakay ma diye kwa ka way, ma dziye tay ha ndo i məndzibəra hay tebiye. 11Mazlambar na maweye. Pum wu nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ a gər hərwi ada mâ buwa fakuma abəra magogoy kurom bay. 12«Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na piye tay ha a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ga andza sik i galak nakə tə lawa a wuzlah i gay aye, ta ndziye ka tor eye. Wuray andaya nakə ma həharatay ahaya abəra mə ɗəma aye bay. Na watsiye məzele i Mbəlom ga ka nəteye, ta məzele i gəma i Mbəlom ga. Gəma niye na, Zerozelem weɗeye. Mbəlom ma sləraweye abəra mə mbəlom. Na watsiye məzele ga weɗeye ka ndoweye neheye dərmak. 13«Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye.» 14Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə faya ma tsəpiye tay ha məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Lawdise aye. «Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə tə zalay “Mâ təra andza niye” aye. Faya ma ɗiye ha wu nakə Mbəlom a ge aye, maraw me andaya mə bazlam ŋgay kwa tsekweŋ bay. Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə həlay ŋgay. 15«Na sər wu nakə faya ka gumeye. Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh laluh wal bay sa. Ka ndzumeye ma wuzlah eye gaŋgəlaŋlaŋŋa andza niye na, a yeŋ a gər bay. 16Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh laluh kəgəbay daduk daduk wal bay sa, nəkurom mandza eye ma wuzlah eye andza niye sa na, na vənahiye kurom ahaya abəra mə bazlam ga. 17«Ka gwaɗum nəkurom na, zlele eye, ka hutum wu hay tebiye, wuray a kətsakum bay. Ane tuk na, nəkurom ɗəretsətseh eye hay, ka gum mə bo. Nəkurom mətawak eye hay petekeɗ andaya fakuma bay, nəkurom guluf eye hay na, ka sərum bay. 18Hərwi niye, neŋ faya na tsikakumeye wu nakə ka gumeye. Səkəmum gura nakə ta lambaɗ ta ako, a dəv wuzl wuzl haladzay aye. Dumara, səkəmum mə gay ga hərwi ada kâ tərum zlele eye hay ta deɗek. Dumara, səkəmum petekeɗ herre eye, kâ pum ka bo. Andza niye horoy ma gakumeye sa bay hərwi nəkurom bo kəriye sa bay. Səkəmum sidem i ɗəre, mâ dzəna kurom hərwi ada kâ ŋgatumay a wu hay sa. 19«Neŋ na, ndo neheye na wuɗa tay ha aye na, na ŋgərəziye fataya, na ɗatay ha metsehe. Kə ge andza niye na, mbəɗum ha mede kurom, pumeŋ bəzay tə ɗərev kurom peteh. 20Tsənum, na lətsiye ka həlay i məgeɗ ada na zaliye. Ndo nakə kə tsəne bəɗiɗay ga aye ada ka həndəkeŋ na məgeɗ na, na fələkwiye a gay ŋgay, nəmaa ndiye ɗaf salamay. 21«Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na vəlateye tsəveɗ hərwi ada tâ yaw, nəmaa ndziye ka təv məndze i bəy ga, andza neŋ na səmay naha, na ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye, ada neŋ ta Bəba ga, nəmay ndziye ma bəy ŋgay. 22«Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\