Məsine i Yuhana 5

1Tsa na, na ŋgatay a ɗerewel mə həlay i ndo nakə mandza eye ka təv məndze i bəy aye. Ɗerewel niye na, magəsa eye mə həlay i mənday. Tə watsa faya wu na, diye sulo sulo. Tə paɗa na ka bo. Tə gəs na tə wu məgəse ɗerewel təv tasəla hərwi ada mâ həndək bay. 2Ma dəba eye na ŋgatay a gawla i Mbəlom gədaŋ eye, a tsətsah ta magala, a gwaɗ: «Way nakə ŋgwalak eye kame i Mbəlom kə sla ɗa mapəle faya abəra wu məgəse ɗerewel ada ma həndəkiye na aye na, way?» 3Ane tuk na, ndəray kwa nəte nakə ma sliye faya mahəndəke ada ma zəbiye ka wu nakə mə ɗəma aye na, andaya bay tebiye. Mə mbəlom, ka dala, ma bəɗ, kwa ka waray, ndəray andaya bay. 4Na tuwa haladzay hərwi ndəray andaya ŋgwalak eye kame i Mbəlom nakə ma sliye mahəndəke ɗerewel ada ma zəbiye a ɗəma ɗəre aye na, andaya kwa nəte bay. 5Ane tuk na, nəte mə walaŋ i madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye a gweɗeŋ: «Kâ tuwa bay, zəba ɗəre: Zɨl nakay na, a yaw abəra ma gwala i Yahuda, neŋgeye gwala i Davit. Neŋgeye kə ŋgwasa ka wu hay tebiye, ma pəliye ha wu məgəse ɗerewel neheye tasəla aye ada ma həndəkiye na ɗerewel.» 6Tsa na, na ŋgatay a ndoweye, neŋgeye malətsa eye ma wuzlah i təv məndze i bəy. Madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye tə wu neheye faɗ aye tə lawara na a wuzlah. A ndzəkit bo na, wawa i təɓaŋ, andza ta kəɗ na ahəl niye nəte. Dəram ka gər ŋgay tasəla ada ɗəre andaya faya tasəla dərmak. Ɗəre neheye tasəla aye na, məsəfəre neheye kame i Mbəlom aye, Mbəlom faya ma sləriye tay ha ka məndzibəra tebiye. 7Wawa i təɓaŋ niye a ye ka təv i ndo nakə mandza eye ka təv məndze i bəy aye. A ye naha na, a təma na ɗerewel abəra mə həlay i mənday ŋgay. 8A təma faya abəra ɗerewel niye na, wu neheye faɗ aye ta madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye ta dəkw gurmets kame ŋgay. Nəteye niye tebiye kwa way ta gandzaval mə həlay ada ŋgwalak i gandayah hay mavəɗa eye ta gura andaya fataya dərmak maraha eye hay tə wu eye andaya tə pawa faya ako na, a ze huŋŋa. Wu niye a ze huŋŋa eye na, maɗuwule me i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ta ɗuwulaway naha me aye. 9Tə ge dəmes weɗeye. Ma məge dəmes tay nakə faya ta giye na, tə gwaɗ: «Nəkar na, ka sla ɗa matəme ɗerewel nakay ada mahəndəke na wu nakə tə gəs ha aye deɗek. Hərwi ta kəɗ kar andza wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗaway a Mbəlom aye, ada ka səkəmatay ahaya ndo hay abəra mə mezeleme tə bambaz yak, ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom. Kwa nəteye na, gwala waray, kwa tə tsik me i gəma waray, kwa slala waray, kwa nəteye mandza eye ma gəma waray, nəkar ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom. 10Ka təra tay ha ndo yak hay, nəkar ka ləvateye gər. Ka təra tay ha ndo məvəlay wu a Mbəlom hərwi ada tâ gay məsler a Mbəlom, ada nəteye ta təriye bəy ka məndzibəra tebiye.» 11Tsa na, na ŋgatatay a gawla i Mbəlom hay, gwezem gwezem haladzay ma pasliye bo bay. Tə lawara na təv məndze i bəy ada wu neheye faɗ aye ta madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye teleleviw a wuzlah. Na tsəne dəmes tay. 12Tə gawa dəmes ta magala, Tə gwaɗ: «Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ na aye na, gədaŋ tebiye mə həlay ŋgay, zlele tebiye na, i ŋgay, a sər wu hay tebiye, neŋgeye gədaŋ eye. Neŋgeye na, kə sla ndo hay tâ ɗəslay ha gər ada tâ zambaɗay. Zəba faya təday, neŋgeye na, məzlaɓ eye.» 13Tsa na, na tsəne məge dəmes i wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye. Wu neheye mə mbəlom aye, neheye ka məndzibəra aye, neheye ma bəɗ aye, neheye ma dəlov aye, tə gawa dəmes tay eye, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a ndo nakə neŋgeye mandza eye ka təv məndze i bəy aye ada a ndo nakə neŋgeye andza wawa i təɓaŋ aye, ɗəslakwatay ha gər. Gədaŋ tebiye a yaw na, abəra ma nəteye. Zəba, nəteye na, məzlaɓ eye hay ka tor eye.» 14Wu neheye faɗ aye ta mbəɗa faya tə gwaɗ: «Mâ təra andza niye!» Madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye na, ta dəkw gurmets kame i ndo neheye nəteye mandza eye ka təv məndze i bəy aye ada tə ɗəslatay ha gər.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\