Məsine i Yuhana 8

1Ma dəba eye na, Wawa i təɓaŋ a zla ɗerewel niye sa, a pəla ha faya abəra maduk i duk i wu nakə matasəla eye a zəkaw aye. A pəla ha na, wu hay tebiye mə mbəlom tə ndza ɗeɗik hus a mənit kuro kuro mahkar. 2Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom hay tasəla, nəteye malətsa eye kame i Mbəlom aye. Tə vəlatay tolom hay tasəla. 3Gawla i Mbəlom neŋgeɗ andaya ta gəse mə həlay. Gəse niye na, maŋgara eye ta gura. Gəse niye maŋgara eye ta gura eye na, tə fəkaway a ɗəma wu nakə a ze huŋŋa eye a Mbəlom. Neŋgeye na, a yaw a lətse ka tsakay i təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye. Ta pay a ɗəma wu nakə tə fəkawa aye haladzay, mâ fəka hərwi ada geŋgis eye ada maɗuwule me i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tâ tsal, tâ husa ka təv i Mbəlom. A fəka wu niye ka təv məfəke wu nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom kame i təv məndze i Mbəlom. 4Geŋgis i wu niye faya ma fəkiye, a yaw abəra mə həlay i gawla i Mbəlom, a tsal ka təv i Mbəlom. Andza niye, maɗuwule me i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a husa ka təv i Mbəlom, Mbəlom a tsəne. 5Tsa na, a zla gəse niye maŋgara eye ta gura eye, a zla ako ma təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye. A pa na a gəse, a rah ha. Tsa na, a kala ahaya ka məndzibəra. A kala ahaya na, maləve i mbəlom a ləv haladzay, mawutseɗe hay ta wutseɗe ada dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ. 6Tsa na, gawla i Mbəlom neheye tasəla aye, tə ləva bo ta tolom hay hərwi məfe. 7Tsa na, makurre a fa tolom ŋgay. A fa na, ndzalala, ako, bambaz, tə dzapa ka bo. Tə kutsaw ka məndzibəra. Kwayaŋŋa məndzibəra a ŋgəna ka bo abəra təv mahkar, nəte ŋgay eye a təma təlmeɗ təlmeɗ. Dərizl i gərɗaf hay, ada guzer ŋgəɗiz eye, ta təma tebiye heriyew heriyew. 8Masulo i gawla i Mbəlom a fa tolom ŋgay. A fa na, tə zla wuye bagwar eye andza mahəmba i ako, faya ma təmiye. Tə kal ha a bəlay bagwar eye. Bəlay niye a ŋgəna mahkar, neŋgeɗ nəte a təra bambaz. 9Mamahkar i wu neheye nəteye mandza eye ma yam niye a təra bambaz aye tə mət tebiye. Kwalalaŋ i yam hay tebiye tə nas ma təv eye niye. 10Gawla i Mbəlom mamahkar eye a fa tolom ŋgay. A fa na, wurzla bagwar eye a ŋgwaɗ əduɗ, a kalaw abəra ka magərmbəlom. A təma zləkəɗ zləkəɗ andza ɗərneh i ako. A dəɗ ka dəlov neheye ta ŋgəna mahkar aye ada ka bəɗiyem hay, a nas tay ha. 11Wurzla niye na, məzele ŋgay Ɗuwekeke. Neŋgeɗ na, a təra ɗuwekeke. Ndo neheye ta sa yam niye na, ta mət haladzay hərwi a ge ɗuwekeke. 12Gawla i Mbəlom mafaɗ eye a fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, a kəɗ tay ha pat ta kiye ada tə wurzla hay. Nəteye na, andza maɗəsa eye hay təv mahkar. Təv nakə tə kəɗ a ɗəma aye na, a zəba zəŋzəŋ. Andza niye nəteye ta dəv lele sa bay. Həpat ta həvaɗ ta ŋgəna təv mahkar. Diye i pat neŋgeɗ nəte na, a dəv ta həpat sa bay ada diye i kiye neŋgeɗ nəte bəbay na, a dəv ta həvaɗ sa bay. 13Na zəba ɗəre na, na ŋgatay a matsəv faya ma tsəviye ka magərmbəlom. A wuda ta gədaŋ, a gwaɗ: «Waaw! Gadzi bo kurom i mey, gadzi bo kurom i mey, nəkurom ndo i məndzibəra hay na, ka hutumeye ɗəretsətseh. Siye i gawla i Mbəlom mahkar na, ta fa tolom tay zuk bay. Ahəl nakə aza ta fa aye na, ɗəretsətseh ma deyeweye ka məndzibəra haladzay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\