Məsine i Yuhana 9

1Gawla i Mbəlom mazlam eye a fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, na ŋgatay a wurzla a dəɗaw abəra ma magərmbəlom ka dala. Tsa na, tə vəlay kəle i mahəndəke abəra ka bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye fakalaw hay mandza eye mə ɗəma aye. 2Wurzla niye a həndək abəra mə ɗəma na, geŋgis a ndohwaw abəra mə ɗəma andza zler i ako. Geŋgis niye a dərəzl ka pat tekəɗəgəm, ɗəre a zəba bay tebiye zəŋzəŋ. 3Tsa na, dzaray a bətsakwaw abəra ma geŋgis niye ka dala. Tə vəlatay gədaŋ i mədze ndo andza hərdəde hay. 4Tə gwaɗatay: «Kâ həpəɗum guzer bay, kâ nasum ha dərizl i gərɗaf bay, wu neheye tə ndzohwaw aye tebiye kâ nasum tay ha bay. Gumatay ɗəretsətseh na, a ndo neheye ŋgoɗgor i Mbəlom ka daʼar tay bay aye.» 5Ta vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe ndo hay mədahaŋ eye bay. Tə gwaɗatay: «Gumatay ɗəretsətseh.» Ta gateye ɗəretsətseh na, kiye zlam. Ɗəretsətseh niye na, andza məwure i hərdəde. 6A həlay niye na, ndo hay ta pəliye məməte ada tâ mət hərwi ada ɗəretsətseh mâ gatay sa bay. Ane tuk na, ta hutiye məməte bay. Məməte ma deyeteye a gər haladzay, ane tuk na, ta hutiye məməte bay mədahaŋ ma hwiye fataya abəra. 7Dzaray niye hay ta ndzəkit bo andza pəles neheye tə gawa vəram aye. Wuye hay ka gər tay andza dzagwa i bəy nakə tə ŋgar ta gura aye. Daʼar tay a ndzəkit bo i ndo zezeŋ. 8Məkwets tay na, zəbol eye andza məkwets i ŋgwas hay, ada zler tay hay andza zler i zɨl. 9Tə ɓar ɗərev tay hay tə wuye andza petekeɗ i vəram tə ŋgar ta ɓəre aye. Gwezleviyek tay hay tə ge zləm huwwa andza muta i pəles neheye nəteye haladzay faya ta diye a vəram aye. 10Hutel fataya andza hutel i hərdəde hay ada ta dzatay ha a ndo hay ta hutel niye hay dərmak. Mata vəlatay gədaŋ ka mədzatay a ndo hay kiye zlam na, hutel tay niye hay. 11Bəy tay na, gawla nakə a ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye. Tə zalay tə bazlam i Yahuda hay na, Abaddoŋ. Tə bazlam i Gərek bəbay tə zalay Apoliyoŋ. Andza məgweɗe: Neŋgeye ndo mabəbezle wu hay. 12Ɗəretsətseh makurre eye ki ye abəra mə ɗəma. Siye ɗəretsətseh hay sulo ta deyeweye sa. 13Gawla i Mbəlom maməkwa eye a fa tolom ŋgay. Na tsəne mətsike me a tsənew abəra ka dəram i təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye wal wal faɗ. Təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom niye maŋgara eye ta gura, mapa eye kame i Mbəlom. 14A gwaɗay a gawla i Mbəlom maməkwa eye: «Pəla tay ha gawla niye hay faɗ tə ɓar tay ha ka me i dəlov bagwar eye niye tə zalay Efrat aye.» 15Gawla neheye faɗ tə tsik fataya aye na, Mbəlom a patay məpesle həlay hərwi ada tâ ge məsler ma məve eye niye, ma kiye eye niye, ma məhəne eye niye ada ma ɓəre eye niye. Andza niye a həl tay ha na, hərwi ada tâ ŋgəna ha məndzibəra təv mahkar. Təv nəte na, ta bəbazl abəra mə ɗəma ndo hay kəɗats. Kwayaŋŋa ahəl nakə mətsike me niye a gwaɗay a gawla i Mbəlom «Pəla tay ha» aye na, gawla i Mbəlom niye a ye, a pəla tay ha. 16Tsa na, sidzew hay haladzay ti yaw, nəteye mandza eye ka pəles hay. Nəteye nday na, ta tsikeŋ. Nəteye na, gwezem temerre sulo madzəga gwezem. 17Ma məsine ga na, na ŋgatatay a pəles hay ada ta ndo neheye mandza eye fataya aye. Nəteye na, petekeɗ i vəram ka bo slala mahkar. Siye hay ndozza andza ako, siye hay a zəba mbəlommbəlom, siye hay a zəba kuɗewawa kuɗewawa. Gər i pəles niye hay ta ndzəkit bo andza gər i zɨl. Ako ta geŋgis eye a ndohwaw abəra mə bazlam tay hay ada tə wu eye andaya a təmawa wafafa andza wur i asana. 18Ɗəretsətseh neheye wal wal mahkar aye a kəɗ tay ha ndo hay. A kəɗ tay ha na, ma təv nakə a ŋgəna ha mahkar a zla nəte aye. Ɗəretsətseh neheye wal wal mahkar aye na, ako, geŋgis ada tə wu nakə a təma andza wur i asana aye. Tə ndohwaw abəra mə bazlam i pəles hay, ta bəbazl tay ha ndo hay. 19Andza niye, maa vəl gədaŋ a pəles hay ka məge wu nakə lele bay aye a ndo hay na, bazlam tay. Ane tuk na, hutel tay hay tə gawatay ɗəretsətseh a ndo hay dərmak. Hutel tay hay na, a ndzəkit bo dədœ, gər fataya andza gər i dədœ, tə dzawa tay ha ndo hay. 20Siye i ndo neheye ta zəkaw aye ta mət tə ɗəretsətseh neheye mahkar aye bay, nəteye huya ta gər ha mezeleme tay bay. Nəteye faya ta ɗəslay ha gər a fakalaw ada a kule neheye bo tay aye tə ŋgar aye. Faya ta ŋgariye kule niye hay ta gura, siye hay ta ɓəre, tə kwar, tə mbəzew ada siye hay ta lambaɗ ta mayako. Wu neheye na, tə ŋgatay a ɗəre bay, tə tsəne wuray kwa tsekweŋ bay, ta həhal bay. Ane tuk na, nəteye faya ta ɗəslatay ha gər huya. 21Ndo neheye dərmak nəteye faya ta kəɗiye ndo hay huya. Ta gər ha məge masuwayaŋ bay. Nəteye madaŋ eye hay ada ta məge madama, nəteye faya ta kəliye. Nəteye faya ta giye huya andza niye, ta gər ha mezeleme bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\